ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cash on delivery

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cash on delivery-, *cash on delivery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cash on delivery[ADJ] ที่จ่ายเงินเมื่อส่งมอบของ, Syn. cash down, money down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cash on deliveryn. จ่ายสดเมื่อของถึง ใช้อักษรย่อว่า C.O.D.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Terms: Cash on delivery, up to but not exceeding one-fourteenth of total profit, if any."เครื่องในถูกควักดึง The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cash on deliveryThe article will be sent cash on delivery.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชำระเงินหลังการส่งมอบสินค้า[n. exp.] (kān chamra ngoen lang kān songmøp sinkhā) EN: cash on delivery (COD)   
พัสดุเก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.)[n. exp.] (phatsadu kep ngoen plāithāng) EN: cash on delivery (COD) ; collect on delivery (COD) (Am.)   

Japanese-English: EDICT Dictionary
COD[シーオーディー, shi-o-dei-] (n) (1) (See 化学的酸素要求量) chemical oxygen demand; COD; (2) (See キャッシュオンデリバリー) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
キャッシュオンデリバリー[, kyasshuonderibari-] (n) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
代引き[だいびき, daibiki] (n) (abbr) (See 代金引き換え,着払い) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
代金引換;代金引替;代金引き換え(io);代金引き替え(io)[だいきんひきかえ, daikinhikikae] (n) cash on delivery; COD [Add to Longdo]
着払い;着払(io)[ちゃくばらい, chakubarai] (n,adj-no) payment on delivery; cash on delivery; COD [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cash on delivery
      adv 1: collecting the charges upon delivery; "mail a package
             C.O.D." [syn: {C.O.D.}, {COD}, {cash on delivery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top