ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

braw

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -braw-, *braw*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
braw(adj) ดี
brawl(n) การวิวาท, See also: การทะเลาะเบาะแว้ง, การทุ่มเถียง, การทะเลาะวิวาท, Syn. fight
brawl(vi) ทะเลาะเบาะแว้ง, See also: ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, Syn. fight
brawn(n) กล้ามเนื้อ, See also: กำลังกล้ามเนื้อ, Syn. muscle
brawn(n) เนื้อสุกร, See also: เนื้อหมูป่าเค็ม
brawny(adj) ซึ่งมีกล้ามเนื้อแข็งแรง
brawler(n) นักสู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
braw(บรอ) adj. ประเสริฐเลิศล้ำ, ชั้นหนึ่ง, ดีงาม
brawl(บรอล) { brawled, brawling, brawls } vt., n. (การ) ทะเลาะวิวาทอย่างเสียงดัง, การเอะอะโวยวาย, See also: brawler n. ดูbrawl
brawn(บรอน) n. กล้ามเนื้อ, กำลังกล้ามเนื้อ, นื้อสุกร, เนื้อหมูป่าเค็ม
brawny(บรอ'นี) adj. แข็งแรง, กล้ามเนื้อเป็นมัด, See also: brawniness n. ดูbrawny

English-Thai: Nontri Dictionary
brawl(n) การทะเลาะกัน, การมีปากเสียง, การวิวาท
brawl(vt) ทะเลาะกัน, วิวาท, เป็นปากเสียง, ด่ากัน
brawn(n) หมูเค็ม, หมูตั้ง, กล้ามเนื้อ, พละกำลัง, กำลัง, ความแข็งแรง
brawny(adj) แข็งแรง, กำยำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# There'll never be peace till Jamie comes hame # My seven braw sons for Jamie drew swordและตอนนี้ฉันได้แต่ทักทาย_BAR_ A Lonely Place to Die (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brawThe police brawled with the demonstrators.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเลาะวิวาท(v) brawl, See also: quarrel and fight, Syn. วิวาท, ทะเลาะ, Ant. ปรองดอง, รักใคร่ปรองดอง, Example: เขาเที่ยวทะเลาะวิวาทกับใครต่อใคร ไม่เลือกหน้า, Thai Definition: ทุ่มเถียงและต่อสู้กัน
ทะเลาะเบาะแว้ง(v) brawl, See also: wrangle, bicker, quarrel, dispute, argue, squabble, spat, Syn. ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, ทะเลาะ, วิวาท, พิพาท, Ant. ปรองดอง, Example: หากทะเลาะเบาะแว้งกับใครๆ เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่อริตลอดเวลา, Thai Definition: ทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หยุมๆ หยิมๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะ[cha] (v) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold
เจี้ยว[jīo] (v) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl
ล่ำ[lam] (adj) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong  FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[lamsan] (adj) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic  FR: robuste ; musclé ; athlétique
ทะเลาะ[thalǿ] (v) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row  FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec
ทะเลาะเบาะแว้ง[thalǿbǿwaēng] (v) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat
ทะเลาะวิวาท[thalǿwiwāt] (v, exp) EN: brawl ; quarrel and fight

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
brawl
brawn
brawer
brawls
brawny
brawley
brawner
brawling

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brawl
brawn
brawls
brawny
brawled
brawler
brawlers
brawling
brawnier
brawniest

WordNet (3.0)
brawl(n) a noisy fight in a crowd, Syn. free-for-all
brawl(v) to quarrel noisily, angrily or disruptively, Syn. wrangle
brawler(n) a fighter (especially one who participates in brawls)
brawn(n) possessing muscular strength, Syn. brawniness, muscle, muscularity, heftiness, sinew
brawny(adj) (of a person) possessing physical strength and weight; rugged and powerful, Syn. muscular, sinewy, hefty, powerful
brave(adj) brightly colored and showy, Syn. braw, gay

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Braw

a. [ See Brave, a. ] [ Scot. & Prov. Eng. ] 1. Well-dressed; handsome; smart; brave; -- used of persons or their clothing, etc.; as, a braw lad. “A braw new gown.” Burns. [ Webster 1913 Suppl. ]

2. Good; fine. “A braw night.” Sir W. Scott. [ Webster 1913 Suppl. ]

Brawl

v. i. [ imp. & p. p. Brawled p. pr. & vb. n. Brawling. ] [ OE. braulen to quarrel, boast, brallen to cry, make a noise; cf. LG. brallen to brag, MHG. pr&unr_;ulen, G. prahlen, F. brailler to cry, shout, Pr. brailar, braillar, W. bragal to vociferate, brag, Armor. bragal to romp, to strut, W. broliaw to brag, brawl boast. &unr_;95. ] 1. To quarrel noisily and outrageously. [ 1913 Webster ]

Let a man that is a man consider that he is a fool that brawleth openly with his wife. Golden Boke. [ 1913 Webster ]

2. To complain loudly; to scold. [ 1913 Webster ]

3. To make a loud confused noise, as the water of a rapid stream running over stones. [ 1913 Webster ]

Where the brook brawls along the painful road. Wordsworth. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To wrangle; squabble; contend. [ 1913 Webster ]

Brawl

n. A noisy quarrel; loud, angry contention; a wrangle; a tumult; as, a drunken brawl. [ 1913 Webster ]

His sports were hindered by the brawls. Shak. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Noise; quarrel; uproar; row; tumult. [ 1913 Webster ]

Brawler

n. One that brawls; wrangler. [ 1913 Webster ]


Common brawler (Law), one who disturbs a neighborhood by brawling (and is therefore indictable at common law as a nuisance). Wharton.
[ 1913 Webster ]

Brawling

a. 1. Quarreling; quarrelsome; noisy. [ 1913 Webster ]

She is an irksome brawling scold. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Making a loud confused noise. See Brawl, v. i., 3. [ 1913 Webster ]

A brawling stream. J. S. Shairp. [ 1913 Webster ]

Brawlingly

adv. In a brawling manner. [ 1913 Webster ]

Brawn

n. [ OF. braon fleshy part, muscle, fr. HG. br&unr_;to flesh, G. braten roast meat; akin to Icel. br&unr_;&unr_; flesh, food of beasts, AS. br&unr_;de roast meat, br&unr_;dan to roast, G. braten, and possibly to E. breed. ] 1. A muscle; flesh. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Formed well of brawns and of bones. Chaucer. [ 1913 Webster ]

2. Full, strong muscles, esp. of the arm or leg, muscular strength; a protuberant muscular part of the body; sometimes, the arm. [ 1913 Webster ]

Brawn without brains is thine. Dryden. [ 1913 Webster ]

It was ordained that murderers should be brent on the brawn of the left hand. E. Hall. [ 1913 Webster ]

And in my vantbrace put this withered brawn. Shak. [ 1913 Webster ]

3. The flesh of a boar; also, the salted and prepared flesh of a boar. [ 1913 Webster ]

The best age for the boar is from two to five years, at which time it is best to geld him, or sell him for brawn. Mortimer. [ 1913 Webster ]

4. A boar. [ Obs. ] Beau. & Fl. [ 1913 Webster ]

Brawned

a. Brawny; strong; muscular. [ Obs. ] Spenser. [ 1913 Webster ]

Brawner

n. A boor killed for the table. [ 1913 Webster ]

Brawniness

n. The quality or state of being brawny. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ōu, ㄡ, / ] brawl; surname Ou #21,524 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
喧嘩(P);諠譁[けんか, kenka] (n, vs) quarrel; brawl; fight; squabble; scuffle; (P) #6,697 [Add to Longdo]
乱闘[らんとう, rantou] (n, vs) fray; fighting; brawling; scuffle; (P) #12,389 [Add to Longdo]
ほざく[hozaku] (v5k, vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
ブ男;醜男[ブおとこ(ブ男);ぶおとこ(醜男);じこお(醜男), bu otoko ( bu otoko ); buotoko ( shuu otoko ); jikoo ( shuu otoko )] (n) (1) (derog) ugly man; (2) (じこお only) strong, brawny man [Add to Longdo]
ムキムキ[mukimuki] (adj-na, adj-no) muscular; brawny [Add to Longdo]
魁偉[かいい, kaii] (adj-na, n) brawny; muscular; impressive; gigantic [Add to Longdo]
活劇[かつげき, katsugeki] (n) (1) (See アクションドラマ) action picture; action movie; (2) riotous scene; street brawl [Add to Longdo]
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv, adj-no, vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na, adj-no, n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
筋張った[すじばった, sujibatta] (adj-f) brawny; sinewy; stringy [Add to Longdo]
屈強;倔強[くっきょう, kukkyou] (adj-na, n, adj-no) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top