ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

braw

   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -braw-, *braw*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
braw[ADJ] ดี
brawl[N] การวิวาท, See also: การทะเลาะเบาะแว้ง, การทุ่มเถียง, การทะเลาะวิวาท, Syn. fight
brawl[VI] ทะเลาะเบาะแว้ง, See also: ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, Syn. fight
brawn[N] กล้ามเนื้อ, See also: กำลังกล้ามเนื้อ, Syn. muscle
brawn[N] เนื้อสุกร, See also: เนื้อหมูป่าเค็ม
brawny[ADJ] ซึ่งมีกล้ามเนื้อแข็งแรง
brawler[N] นักสู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
braw(บรอ) adj. ประเสริฐเลิศล้ำ,ชั้นหนึ่ง,ดีงาม
brawl(บรอล) {brawled,brawling,brawls} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาทอย่างเสียงดัง,การเอะอะโวยวาย, See also: brawler n. ดูbrawl
brawn(บรอน) n. กล้ามเนื้อ,กำลังกล้ามเนื้อ,นื้อสุกร,เนื้อหมูป่าเค็ม
brawny(บรอ'นี) adj. แข็งแรง,กล้ามเนื้อเป็นมัด, See also: brawniness n. ดูbrawny

English-Thai: Nontri Dictionary
brawl(n) การทะเลาะกัน,การมีปากเสียง,การวิวาท
brawl(vt) ทะเลาะกัน,วิวาท,เป็นปากเสียง,ด่ากัน
brawn(n) หมูเค็ม,หมูตั้ง,กล้ามเนื้อ,พละกำลัง,กำลัง,ความแข็งแรง
brawny(adj) แข็งแรง,กำยำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh... - Brain, brawn and guile...โอ้สมองกล้ามเนื้อและอุบาย How I Won the War (1967)
Of skin and guts and fortitude Of brain and brawn and guileของสมองและกล้ามเนื้อและ อุบาย How I Won the War (1967)
Then you keep your nose clean, no brawling.ถ้านาย ไม่ก่อเรื่อง The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
On the night of the theft there was a brawl near Yu's.คืนที่เกิดการขโมย มีการทะเลาะกันใกล้ๆ บ้านยู Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
We'll see if brains triumph over brawn tonight. Now, won't we?เรามาดูกันว่า คืนนี้สมองจะเอาชนะกำลัง เริ่มกันเลยไม๊? Ice Age (2002)
Gadget, what are you doing in a barroom brawl?แก็ดเจ็ท คุณทำอะไร? Inspector Gadget 2 (2003)
All brawn and absolutely no brain. But we love 'em.ทรงพลัง ไม่ฉลาดเท่าไหร่ แต่เราก็รักมัน Eight Below (2006)
They shout and curse stabbing wildly, more brawlers than warriors.อาสาสมัครผู้กล้า ต่างทำหน้าที่ของตน นักรบอมตะ 300 (2006)
You okay? Rita said you got in a bar brawl tonight.เธอโอเคมั้ย ริต้าบอกว่าเธอมีเรื่องในบาร์วันนี้ It's Alive! (2007)
He's brains, not brawn.เขาเป็นคนคิด ไม่ใช่คนลงมือ Saw IV (2007)
He's brains, not brawn.เขาเป็นมันสมอง ,ไม่ใช่คนลงมือ Saw IV (2007)
This ain't no Army boxing, kid. This is street brawling.นี่ไม่ใช่การชกมวยในกองทัพบกนะไอ้หนู นี่เป็นถนนการต่อสู้เเข่งขัน Old Bones (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brawThe police brawled with the demonstrators.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเลาะวิวาท[V] brawl, See also: quarrel and fight, Syn. วิวาท, ทะเลาะ, Ant. ปรองดอง, รักใคร่ปรองดอง, Example: เขาเที่ยวทะเลาะวิวาทกับใครต่อใคร ไม่เลือกหน้า, Thai definition: ทุ่มเถียงและต่อสู้กัน
ทะเลาะเบาะแว้ง[V] brawl, See also: wrangle, bicker, quarrel, dispute, argue, squabble, spat, Syn. ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, ทะเลาะ, วิวาท, พิพาท, Ant. ปรองดอง, Example: หากทะเลาะเบาะแว้งกับใครๆ เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่อริตลอดเวลา, Thai definition: ทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หยุมๆ หยิมๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold   
เจี้ยว[v.] (jīo) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl   
ล่ำ[adj.] (lam) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong   FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[adj.] (lamsan) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic   FR: robuste ; musclé ; athlétique
ทะเลาะ[v.] (thalǿ) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row   FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec
ทะเลาะเบาะแว้ง[v.] (thalǿbǿwaēng) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat   
ทะเลาะวิวาท[v. exp.] (thalǿwiwāt) EN: brawl ; quarrel and fight   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAWL    B R AO1 L
BRAWN    B R AO1 N
BRAWER    B R AO1 ER0
BRAWLS    B R AO1 L Z
BRAWNY    B R AO1 N IY0
BRAWLEY    B R AO1 L IY0
BRAWNER    B R AO1 N ER0
BRAWLING    B R AO1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brawl    (v) brˈɔːl (b r oo1 l)
brawn    (n) brˈɔːn (b r oo1 n)
brawls    (v) brˈɔːlz (b r oo1 l z)
brawny    (j) brˈɔːniː (b r oo1 n ii)
brawled    (v) brˈɔːld (b r oo1 l d)
brawler    (n) brˈɔːlər (b r oo1 l @ r)
brawlers    (n) brˈɔːləz (b r oo1 l @ z)
brawling    (v) brˈɔːlɪŋ (b r oo1 l i ng)
brawnier    (j) brˈɔːnɪəʴr (b r oo1 n i@ r)
brawniest    (j) brˈɔːnɪɪst (b r oo1 n i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ōu, , / ] brawl; surname Ou, #21,524 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほざく[, hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
ブ男;醜男[ブおとこ(ブ男);ぶおとこ(醜男);じこお(醜男), bu otoko ( bu otoko ); buotoko ( shuu otoko ); jikoo ( shuu otoko )] (n) (1) (derog) ugly man; (2) (じこお only) strong, brawny man [Add to Longdo]
ムキムキ[, mukimuki] (adj-na,adj-no) muscular; brawny [Add to Longdo]
魁偉[かいい, kaii] (adj-na,n) brawny; muscular; impressive; gigantic [Add to Longdo]
活劇[かつげき, katsugeki] (n) (1) (See アクションドラマ) action picture; action movie; (2) riotous scene; street brawl [Add to Longdo]
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
筋張った[すじばった, sujibatta] (adj-f) brawny; sinewy; stringy [Add to Longdo]
屈強;倔強[くっきょう, kukkyou] (adj-na,n,adj-no) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
喧嘩(P);諠譁[けんか, kenka] (n,vs) quarrel; brawl; fight; squabble; scuffle; (P) [Add to Longdo]
乱闘[らんとう, rantou] (n,vs) fray; fighting; brawling; scuffle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Braw \Braw\, a. [See {Brave}, a.] [Scot. & Prov. Eng.]
   1. Well-dressed; handsome; smart; brave; -- used of persons
    or their clothing, etc.; as, a braw lad. "A braw new
    gown." --Burns.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. Good; fine. "A braw night." --Sir W. Scott.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 braw
   adj 1: brightly colored and showy; "girls decked out in brave
       new dresses"; "brave banners flying"; "`braw' is a
       Scottish word"; "a dress a bit too gay for her years";
       "birds with gay plumage" [syn: {brave}, {braw}, {gay}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top