ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mettle

M EH1 T AH0 L   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mettle-, *mettle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mettle[N] อุปนิสัยใจคอ, See also: นิสัย
mettle[N] ความกล้าหาญ, See also: ความสามารถในการตัดสินใจทำบางสิ่งได้เป็นอย่างดี, Syn. courage, bravery
mettlesome[ADJ] กล้าหาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mettle(เมท'เทิล) n. อารมณ์เฉพาะ,ใจ,ความกล้าหาญ,น้ำใสใจคอ. on one's mettle ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกกระตุ้นให้กระทำให้ดีที่สุด
mettlesome(เมท'เทิลเซิม) adj. กล้าหาญ,มีอารมณ์, Syn. spirited,courageous

English-Thai: Nontri Dictionary
mettle(n) ความมีน้ำใจ,น้ำใสใจคอ,ความกล้าหาญ
mettlesome(adj) มีใจ,กล้า,มีอารมณ์,กล้าหาญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You look like the kind of man who'd put his mettle to it.คุณเหมือนคนประเภทที่ จะยัดกระสุนใส่มัน คุณก็เหมือนคนประเภทที่ จะยัดกระสุนใส่มัน The Original (2016)
You look like the kind of man who'd put his mettle to it.คุณเป็นผู้ชายประเภทที่ จะถูกเข้ายัดกระสุนใส่ The Original (2016)
We found you, Ash. It is time to test the mettle of man.ถึงเวลาทดสอบ El Jefe (2015)
You've shown mettle and ingenuity, my boy.นายได้แสดงความกล้าหาญ และความเฉลียวฉลาด หนุ่มน้อย Rise of the Villains: The Son of Gotham (2015)
You used to have a little mettle in you, kid.คุณเคยมีความกล้าหาญของเล็ก ๆ น้อย ๆ ในตัวคุณ เด็ก Jupiter Ascending (2015)
For your mettle is to be tested this day.สำหรับความกล้าหาญของคุณจะได้รับการทดสอบในวันนี้ 300: Rise of an Empire (2014)
I believe they showed their mettle today.- ข้าเชื่อว่าข้าได้เห็นแสนยานุภาพของมันแล้ว Another's Sorrow (2012)
Show some mettle if you want to be Scorpions.แสดงฝีมือ ถ้าเจ้าอยากเป็นพวกแมงป่อง The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
I'm going to show that female Headmaster what mettle I am made ofฉันจะแสดงให้เห็นอาจารย์ใหญ่ผู้หญิงเห็น สิ่งที่ฉันกล้าหาญที่ทำจาก GTO (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คึก [v.] (kheuk ) EN: be in high mettle ; be impetuous ; be wild ; be high-spirited ; be dashing ; be fiery   
ตลกคะนอง[X] (talok khanøng) EN: crack jokes ; wild comical ; mettlesome joke; savage joke   
ไว้ลาย[v.] (wailāi) EN: do oneself justice ; be as good as ever ; show one's mettle ; leave behind one's reputation ; keep up one's reputation   

CMU English Pronouncing Dictionary
METTLE    M EH1 T AH0 L
METTLEN    M EH1 T L AH0 N
METTLER    M EH1 T L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mettle    (n) mˈɛtl (m e1 t l)
mettlesome    (j) mˈɛtlsəm (m e1 t l s @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気概(P);気慨(iK)[きがい, kigai] (n) strong spirit; mettle; backbone; guts; fighting spirit; (P) [Add to Longdo]
勇気凛々;勇気凛凛[ゆうきりんりん, yuukirinrin] (adj-t,adv-to) full of spirit; brimming with courage; high-spirited; mettlesome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mettle \Met"tle\, n. [E. metal, used in a tropical sense in
   allusion to the temper of the metal of a sword blade. See
   {Metal}.]
   Substance or quality of temperament; spirit, esp. as regards
   honor, courage, fortitude, ardor, etc.; disposition; --
   usually in a good sense; as, to test a person's mettle.
   [1913 Webster]
 
      A certain critical hour which shall . . . try what
      mettle his heart is made of.       --South.
   [1913 Webster]
 
      Gentlemen of brave mettle.        --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The winged courser, like a generous horse,
      Shows most true mettle when you check his course.
                          --Pope.
   [1913 Webster]
 
   {To put one one's mettle}, to cause or incite one to use
    one's best efforts.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mettle
   n 1: the courage to carry on; "he kept fighting on pure spunk";
      "you haven't got the heart for baseball" [syn: {heart},
      {mettle}, {nerve}, {spunk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top