ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fortitude

F AO1 R T IH0 T UW2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fortitude-, *fortitude*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fortitude(n) ความอดทน, See also: ความแข็งแกร่ง, ความทรหด, Syn. endurance, stamina

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fortitude(ฟอร์'ทิทิวดฺ) n. ความอดทน, ความแข็งแกร่ง, ความทรหด, ความกล้าหาญ, Syn. courage

English-Thai: Nontri Dictionary
fortitude(n) ความมีกำลังใจ, ความเข้มแข็ง, ความอดทน, ใจเพชร, ความทรหด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of skin and guts and fortitude Of brain and brawn and guileของสมองและกล้ามเนื้อและ อุบาย How I Won the War (1967)
Your mother asked him to give you some herbs to improve your fortitude for marriageแม่เธอบอกให้พ่อฉัน ปรุงยาจีนให้ จะได้เอาไว้เตรียมตัว แต่งงาน Saving Face (2004)
I would ask myself, if there was someone that I knew that had committed a crime would I have the fortitude to put them away?ผมเคยถามตัวเองว่า ถ้าคนที่ผมรู้จักเกิดกระทำความผิด... ...ผมจะใจแข็งพอที่จะจับเข้าคุกมั้ย The Brave One (2007)
I've searched the far reaches of my realm for one with the fortitude to stand the shock of my procedure.ข้าได้ตามหาทั่วดินแดนข้า หัวใจที่จะทนต่อแรงของการทดลองนั้น The Doctor (2012)
Well, the truth is you're untalented and pathetic and blaming other people because you don't have the skills or the fortitude or anything else to make it in your chosen field.ความจริงก็คือคุณไม่มีพรสวรรค์และน่าสมเพส และโทษคนอื่น เพราะคุณไม่มีความสามารถและขาดความอดทน Zane vs. Zane (2013)
That I'm untalented and pathetic and don't have the skills or the fortitude or anything else it takes to make it in my chosen field.ว่าชั้นไม่มีพรสวรรค์ แล้วก็น่าสมเภท และไม่มีคุณสมบัติ หรือความอดทน หรืออะไรอย่างอื่นที่จะทำให้สำเร็จในงานที่เลือก Zane vs. Zane (2013)
All denied promotions due to the fact that they're women, not that they're untalented or pathetic or lack the fortitude to excel in their chosen field.ถูกปฎิเสธการเลื่อขั้นทั้งหมด จากข้อเท็จจริงที่ว่า ทั้งหมดเป็นผู้หญิง ไม่ใช่ ไม่มีพรสวรรค์, นาสามพช Zane vs. Zane (2013)
Well, thank God he's found the fortitude to get through this.เยี่ยม ขอบคุณพระเจ้า เขาพบความอดทน ที่จะผ่านมันไปได้ Illumination (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fortitudeIn fact, an artist lacking in confidence and fortitude would lose focus after 2 or 3 hours.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอดทน[khwām otthon] (n) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude  FR: endurance [ f ] ; patience [ f ] ; tolérance [ f ]
ก้มหน้าทนไป[kom nā thon pai] (v, exp) EN: endure with fortitude ; bear patiently

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FORTITUDE F AO1 R T IH0 T UW2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fortitude (n) fˈɔːtɪtjuːd (f oo1 t i t y uu d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坚忍不拔[jiān rěn bù bá, ㄐㄧㄢ ㄖㄣˇ ㄅㄨˋ ㄅㄚˊ, / ] fortitude #57,792 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほね, hone] (n) (1) bone; (2) frame; (3) outline; core; (4) backbone; spirit; fortitude; (adj-na, n) (5) laborious; troublesome; difficult; (P) #3,507 [Add to Longdo]
堪能(P);勘能[たんのう(堪能)(P);かんのう(ok), tannou ( tannou )(P); kannou (ok)] (adj-na) (1) proficient; skillful; (n, vs) (2) satisfaction; (3) { Buddh } fortitude; (P) #19,327 [Add to Longdo]
毅然[きぜん, kizen] (n, adj-t, adv-to) fortitude; firmness; resolution [Add to Longdo]
堅忍不抜[けんにんふばつ, kenninfubatsu] (adj-na, n) indomitable perseverance; invincible fortitude [Add to Longdo]
剛毅;豪毅[ごうき, gouki] (adj-na, n) fortitude; firmness of character; hardihood; manliness [Add to Longdo]
剛毅果断[ごうきかだん, goukikadan] (n, adj-na) dauntless and decisive; with fortitude and resolution [Add to Longdo]
腰骨[こしぼね, koshibone] (n) hipbone; innominate bone; fortitude [Add to Longdo]
質実剛健[しつじつごうけん, shitsujitsugouken] (n, adj-na) unaffected and sincere, with fortitude and vigor (vigour) [Add to Longdo]
忍耐力[にんたいりょく, nintairyoku] (n) fortitude [Add to Longdo]
不屈[ふくつ, fukutsu] (n, adj-no, adj-na) persistence; fortitude; indomitability; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fortitude \For"ti*tude\, n. [L. fortitudo, fr. fortis strong.
   See {Fort}.]
   1. Power to resist attack; strength; firmness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The fortitude of the place is best known to you.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That strength or firmness of mind which enables a person
    to encounter danger with coolness and courage, or to bear
    pain or adversity without murmuring, depression, or
    despondency; passive courage; resolute endurance; firmness
    in confronting or bearing up against danger or enduring
    trouble.
    [1913 Webster]
 
       Extolling patience as the truest fortitude.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Fortitude is the guard and support of the other
       virtues.               --Locke.
 
   Syn: Courage; resolution; resoluteness; endurance; bravery.
     See {Courage}, and {Heroism}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fortitude
   n 1: strength of mind that enables one to endure adversity with
      courage

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top