ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bethink

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bethink-, *bethink*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bethink(บิธิงคฺ') { bethought, bethought } vt. ทำให้ต้องพิจารณา, ทำให้ระลึกถึง, Syn. recollect

English-Thai: Nontri Dictionary
bethink(vt) คิด, ระลึกถึง, นึกได้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bethink
bethinks
bethinking

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bethink \Be*think"\, v. t. [imp. & p. p. {Bethought}; p. pr. &
   vb. n. {Bethinking}.] [AS. be[thorn]encan; pref. be- +
   [thorn]encan to think. See {Think}.]
   To call to mind; to recall or bring to recollection,
   reflection, or consideration; to think; to consider; --
   generally followed by a reflexive pronoun, often with of or
   that before the subject of thought.
   [1913 Webster]
 
      I have bethought me of another fault.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The rest . . . may . . . bethink themselves, and
      recover.                 --Milton.
   [1913 Webster]
 
      We bethink a means to break it off.   --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To recollect; remember; reflect.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bethink \Be*think"\, v. i.
   To think; to recollect; to consider. "Bethink ere thou
   dismiss us." --Byron.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bethink
   v 1: cause oneself to consider something
   2: consider or ponder something carefully; "She bethought her of
     their predicament"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top