ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bethink

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bethink-, *bethink*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bethink(บิธิงคฺ') { bethought, bethought } vt. ทำให้ต้องพิจารณา, ทำให้ระลึกถึง, Syn. recollect

English-Thai: Nontri Dictionary
bethink(vt) คิด, ระลึกถึง, นึกได้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bethink (v) bˈɪθˈɪŋk (b i1 th i1 ng k)
bethinks (v) bˈɪθˈɪŋks (b i1 th i1 ng k s)
bethinking (v) bˈɪθˈɪŋkɪŋ (b i1 th i1 ng k i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bethink \Be*think"\, v. t. [imp. & p. p. {Bethought}; p. pr. &
   vb. n. {Bethinking}.] [AS. be[thorn]encan; pref. be- +
   [thorn]encan to think. See {Think}.]
   To call to mind; to recall or bring to recollection,
   reflection, or consideration; to think; to consider; --
   generally followed by a reflexive pronoun, often with of or
   that before the subject of thought.
   [1913 Webster]
 
      I have bethought me of another fault.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The rest . . . may . . . bethink themselves, and
      recover.                 --Milton.
   [1913 Webster]
 
      We bethink a means to break it off.   --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To recollect; remember; reflect.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bethink \Be*think"\, v. i.
   To think; to recollect; to consider. "Bethink ere thou
   dismiss us." --Byron.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bethink
   v 1: cause oneself to consider something
   2: consider or ponder something carefully; "She bethought her of
     their predicament"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top