ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bett

B EH1 T   
116 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bett-, *bett*
Longdo Dictionary ภาษา เดนมาร์ก (DA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
betten (n ) seconteen

English-Thai: Longdo Dictionary
better off(adj) อยู่ในสภาพที่ดีกว่าหรือได้เปรียบหลังจากที่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เช่น The short answer to the question of whether the Iraqis are better off is that it's too early to declare.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
better[ADJ] ดีกว่า, Syn. finer
better[ADJ] ดีขึ้น (สภาพร่างกาย), See also: ฟื้นตัว, ทุเลา, ค่อยยังชั่ว, คลี่คลาย, กระเตื้อง, Syn. well
better[ADJ] ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น, See also: เหนือกว่า, พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น
better[ADV] มาตรฐานหรือคุณภาพที่ดีกว่า
better[N] เรื่องราวที่ค่อนข้างดี (เงื่อนไข, การกระทำ)
better[ADV] เป็นที่ชอบหรือพึงพอใจมากกว่า
better[VT] ปรับปรุง, See also: ทำให้ดียิ่งขึ้น, Syn. improve
better[VT] พัฒนาตัวเอง
better[N] ผู้ที่เหนือกว่า, See also: ผู้ที่ดีกว่า
betting[ADJ] การพนัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
better(เบท'เทอะ) {bettered,bettering,betters} adj.,adv. ดีกว่า,ดีขึ้น,ส่วนใหญ่,ใหญ่กว่า,สุขภาพดีขึ้น vi. ทำให้ดีขึ้น,ชนะ,ดีกว่า n. สิ่งที่ดีกว่า,การเจริญขึ้น,ภาวะที่ดีขึ้น,ผู้พนัน,ผู้ขันต่อ, Syn. preferable,superior -Conf. had better,w
better halfn. ภรรยา,สามี,คู่สมรส, Syn. husband
betterment(เบท'เทอะเมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น,สิ่งที่ดีขึ้น, Syn. improvement
betting shopn. สถานที่พนันหรือขันต่อ
bettor(เบท'เทอะ) n. ผู้พนัน,ผู้ขันต่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
better(adj) ดีขึ้น,ดีกว่า
better(n) คนที่ดีกว่า,นักพนัน
better(vt) ทำให้ดีขึ้น,ทำให้ดีกว่า
BETTER better half(n) คู่สมรส,สามี-ภรรยา
betterment(n) การเขยิบฐานะ,สิ่งที่ดีกว่า
abetter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bettermentสภาพที่ดีกว่าเดิม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
betterment taxภาษีประเมินพิเศษ (เนื่องจากการปรับปรุงสภาพทรัพย์สินให้ดีขึ้น) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
betterment taxภาษีประเมินพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bettingการขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bettaปลากัด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
better off (adj ) มีเงินทองมากกว่าเดิม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bettA cat can see much better at night.
bettAdmitting his lack of experience, I still think that he ought to do better.
bettAfter a month's stay here I will get much better.
bettAfter I got married, my Japanese got better and I could understand more.
bettAfter seeing how bravely he acted, his friends thought better of him.
bettAfter sleeping well I felt much better.
bettA glass of water will make you feel better.
bettA good neighbour is better than a brother far off. [Proverb]
bettA hot bath made me feel all the better.
bettA living dog is better than a dead lion.
bettAll the sign are that she is getting better.
bettA morning appointment is better for me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักพนัน[N] gambler, See also: bettor, Syn. นักการพนัน, Example: ตำรวจบุกทลายบ่อนพนันใหญ่และจับกุมนักพนันได้เกือบร้อยคน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่นิยมเล่นการพนัน
ทางออก[N] way out, See also: better way, solution, Syn. ทางรอด, วิธีแก้ปัญหา, Example: คนหลายคนพบทุกข์แล้วยอมแพ้ฆ่าตัวตายนั้น เป็นทางออกที่ผิด, Count unit: ทาง, วิธี, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
บีทรูท [n.] (bītrūt) EN: beetroot   FR: betterave potagère [f]
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh   FR: améliorer
ชุบ[v.] (chup) EN: restore ; revive ; better ; recover ; improve ; rejuvenate   FR: améliorer
ดีขึ้น[v.] (dīkheun) EN: improve ; get better   FR: s'améliorer ; devenir meilleur ; se bonifier ; aller mieux ; améliorer
ดีขึ้น[X] (dīkheun) EN: better   FR: meilleur ; mieux
... ดีขึ้น[X] (... dī kheun) EN: better ...   FR: meilleur ...
ดีกว่า[adj.] (dī kwā) EN: better ; better than   FR: mieux ; meilleur (que) ; préférable
ดีกว่าไม่มีอะไร[xp] (dī kwā mai mī arai) EN: it's better than nothing   FR: c'est mieux que rien
ฟ่องฟู[v.] (føngfū) EN: progress ; became better ; develop   FR: progresser

CMU English Pronouncing Dictionary
BETT    B EH1 T
BETTI    B EH1 T IY0
BETTS    B EH1 T S
BETTY    B EH1 T IY0
BETTE    B EH1 T IY0
BETTA    B EH1 T AH0
BETTIS    B EH1 T IH0 S
BETTON    B EH1 T AH0 N
BETTER    B EH1 T ER0
BETTES    B EH1 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Betty    (n) bˈɛtiː (b e1 t ii)
betted    (v) bˈɛtɪd (b e1 t i d)
better    (v) bˈɛtər (b e1 t @ r)
bettor    (n) bˈɛtər (b e1 t @ r)
betters    (v) bˈɛtəz (b e1 t @ z)
betting    (v) bˈɛtɪŋ (b e1 t i ng)
bettors    (n) bˈɛtəz (b e1 t @ z)
bettered    (v) bˈɛtəd (b e1 t @ d)
bettering    (v) bˈɛtərɪŋ (b e1 t @ r i ng)
betterment    (n) bˈɛtəmənt (b e1 t @ m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
更好[gèng hǎo, ㄍㄥˋ ㄏㄠˇ, ] better; more, #1,438 [Add to Longdo]
较好[jiào hǎo, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, / ] better, #3,127 [Add to Longdo]
宁缺毋滥[nìng quē wú làn, ㄋㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ㄨˊ ㄌㄢˋ, / ] better to have nothing (than substandard choice) (成语 saw); would prefer to go without than accept shoddy option, #46,794 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bett {n}; Lager {n} | Betten {pl} | das Bett machen | im Bett bleiben; das Bett hüten | im Bett; zu Bett | im Bett | ins Bett bringen | ins Bett gehenbed | beds | to make a bed | to stay in bed | abed | between the sheets | to put to bed | to go to bed [Add to Longdo]
Bettbezug {m}plumeau case [Add to Longdo]
Bettdecke {f} | Bettdecken {pl}bedspread | bedspreads [Add to Longdo]
Bettdecke {f} | Bettdecken {pl}; Wolldecken {pl}blanket | blankets [Add to Longdo]
Bettdecke {f}coverlet [Add to Longdo]
Bettelbrief {m} | Bettelbriefe {pl}begging letter | begging letters [Add to Longdo]
Bettelei {m} | Betteleien {pl}mendicancy | mendicancies [Add to Longdo]
Bettelmönch {m}; Bettler {m}mendicant [Add to Longdo]
Bettflasche {f}hot water bottle [Add to Longdo]
Bettgestell {n}bedstead [Add to Longdo]
Bettler {m} | Bettler {pl}beggar | beggars [Add to Longdo]
Bettler {m}lazar [Add to Longdo]
Bettler {m}panhandler [Am.] [Add to Longdo]
Bettpfanne {f}bedpan [Add to Longdo]
Bettstelle {f} | Bettstellen {pl}bedstead | bedsteads [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]
いけ年[いけどし, ikedoshi] (n) (arch) old enough (to know better, etc.) [Add to Longdo]
した方がいい[したほうがいい, shitahougaii] (exp) (See 為る・する・1,方がいい) had better do so [Add to Longdo]
すまじきものは宮仕え[すまじきものはみやづかえ, sumajikimonohamiyadukae] (exp) phrase indicating that it is better to work for oneself than to work for someone else [Add to Longdo]
するが良い[するがいい;するがよい, surugaii ; surugayoi] (exp) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
するよろし[, suruyoroshi] (n) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
すればするほど[, surebasuruhodo] (exp) the more you do (it), the... (i.e. "the more you drink, the better it tastes") [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
ただじゃおかないぞ;ただではおかないぞ[, tadajaokanaizo ; tadadehaokanaizo] (exp) You'll pay for this!; You'd better keep your mouth shut! [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner [Add to Longdo]
非アルファベット[ひアルファベット, hi arufabetto] non-alphabetic, non-alphanumeric [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
夜尿症[やにょうしょう, yanyoushou] Bettnaessen [Add to Longdo]
寝具[しんぐ, shingu] Bettzeug [Add to Longdo]
寝具類[しんぐるい, shingurui] Bettzeug [Add to Longdo]
[ゆか, yuka] Bett, Fussboden [Add to Longdo]
掛け布団[かけぶとん, kakebuton] Bettdecke [Add to Longdo]
敷布[しきふ, shikifu] Bettuch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  bett
   1. teeth
   2. bite

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Bett /bɛt/ 
   bed

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top