ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วางเดิมพัน

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วางเดิมพัน-, *วางเดิมพัน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางเดิมพัน(v) bet, See also: stake, wager, Example: เขาวางเดิมพันไว้ร้อยกว่าบาท, Thai Definition: นำเงินที่กำหนดพนันของทั้ง 2 ฝ่ายมารวมกันไว้ เพื่อมอบให้ผู้ชนะเมื่อรู้ผลการแข่งขันแล้ว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Man ] Place your bets.[ มนุษย์ ] วางเดิมพันของคุณ Pulp Fiction (1994)
It's as good a thing to bet on as any, I guess.มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะวางเดิมพันในฐานะใด ๆ ที่ผมคิดว่า The Shawshank Redemption (1994)
-Well, then, I wish to place another one.งั้นผมขอวางเดิมพันอีกคัร้ง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
"Bet my money on the bobtailed nag, somebody bet on the bay!"วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪ Blazing Saddles (1974)
"I waged my money on the bobtail nag, somebody bet on the bay!"วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪ Blazing Saddles (1974)
Bet's to you.ตาคุณวางเดิมพันค่ะ Casino Royale (2006)
Check or bet.ผ่านหรือวางเดิมพันคะ? Casino Royale (2006)
We want him alive. Le Chiffre doesn't have 1 00 million to lose.เราต้องการจับเป็น เลอชีฟไม่มีเงินร้อยล้านให้วางเดิมพันอีกแล้ว Casino Royale (2006)
Bet. One hundred thousand.วางเดิมพัน 1 แสนเหรียญ Casino Royale (2006)
Bet. Two hundred thousand.วางเดิมพัน 2 แสนเหรียญ Casino Royale (2006)
We both have a lot at stake.เราทั้งคู่วางเดิมพันไว้สูง Chapter Six 'The Line' (2007)
Oh, you got a little money riding on this?คุณวางเดิมพันไว้ล่ะสิ The Damage a Man Can Do (2008)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Man ] Place your bets.[ มนุษย์ ] วางเดิมพันของคุณ Pulp Fiction (1994)
It's as good a thing to bet on as any, I guess.มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะวางเดิมพันในฐานะใด ๆ ที่ผมคิดว่า The Shawshank Redemption (1994)
-Well, then, I wish to place another one.งั้นผมขอวางเดิมพันอีกคัร้ง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
"Bet my money on the bobtailed nag, somebody bet on the bay!"วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪ Blazing Saddles (1974)
"I waged my money on the bobtail nag, somebody bet on the bay!"วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪ Blazing Saddles (1974)
Bet's to you.ตาคุณวางเดิมพันค่ะ Casino Royale (2006)
Check or bet.ผ่านหรือวางเดิมพันคะ? Casino Royale (2006)
We want him alive. Le Chiffre doesn't have 1 00 million to lose.เราต้องการจับเป็น เลอชีฟไม่มีเงินร้อยล้านให้วางเดิมพันอีกแล้ว Casino Royale (2006)
Bet. One hundred thousand.วางเดิมพัน 1 แสนเหรียญ Casino Royale (2006)
Bet. Two hundred thousand.วางเดิมพัน 2 แสนเหรียญ Casino Royale (2006)
We both have a lot at stake.เราทั้งคู่วางเดิมพันไว้สูง Chapter Six 'The Line' (2007)
Oh, you got a little money riding on this?คุณวางเดิมพันไว้ล่ะสิ The Damage a Man Can Do (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วางเดิมพัน[wāng doēmphan] (v, exp) EN: stake ; place a bet (of) ; make a wager (of) ; put up

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back(vt) วางเดิมพัน, Syn. bet
bet(n) การพนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. wager, gamble
lay(vi) ท้าพนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. bet, wager
lay(vt) ท้าพนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. bet
stake(vt) วางเดิมพัน, See also: พนัน, พนันขันต่อ, Syn. bet, wager
stake on(phrv) วางเดิมพัน, See also: พนัน, เดิมพันในเรื่อง, Syn. be on, bet on, gamble on, stake upon, wager on
stake upon(phrv) วางเดิมพัน, See also: พนัน, เดิมพันในเรื่อง, Syn. be on, bet on, gamble on, stake on, wager on
wager(vt) พนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. bet, gamble
wager on(phrv) พนัน, See also: วางเดิมพัน กับ, Syn. bet on, gamble on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
back(แบค) { backed, backing, backs } n., adj., vi., vt., adv. หลัง, ข้างหลัง, ส่วนหลัง, ด้านหลัง, กองหลัง, ที่เปลี่ยว, กลับคืน, ตรงกันข้าม, ค้างจ่าย, กลับ, ถอย, สนับสนุน, ถือหาง, วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
bet(เบท) { bet/betted, bet/betted, betting, bets } vt..vi. พนัน, ขันต่อ, ต่อ, กล้าคาดคะเน, ใช้ n. สิ่งของหรือเงินที่ใช้ในการพนันหรือขันต่อ, การวางเดิมพัน, ทางเลือกอย่างอื่น, Syn. gamble, risk
hedge(เฮดจฺ) n. แนวพุ่มไม้, ขอบแดน, สิ่งกีดขวาง, เครื่องล้อม, การวางเดิมพัน, คำพูดสองนัย. v. ล้อมรั้ว, กั้นรั้ว, กั้น, วางเดิมพันเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย. vi. วางทางหนีที่ไล่, See also: hedger n., Syn. fence
lay(เล) { laid, laid, laying, lays } vt. วาง, ปู, พาด, ลาด, ปู, ปล่อย, ทา, ตีแผ่น, เผยแพร่, นำเสนอ, ฝัง, ลงราก, กำหนด, ตั้ง, วางแผน, วางโครง, ออกไข่, ทิ้งระเบิด, กำหนดโทษ, วางเดิมพัน, พนัน, กะ, วัด, กด, ระงับ, บรรเทา, มุ่งหมาย, เล็งปืน vi. วางไข่, ออกไข่, พนัน, วางเดิมพัน, ขันต่อ, วางโครงการ, นอ
ride(ไรดฺ) { rode, ridden, riding, rides } vi., vt. ขี่ม้า, ควบม้า, ขี่รถ, เดินเรือ, ลอยลำ, จอดเรือ, โต้คลื่น, อยู่บน, ดำเนินการต่อไป, วางเดิมพัน, อาศัย, ควบคุม, ครอบงำ, ทำให้ขี่ n. การเดินทางด้วยม้า, การเดินทางด้วยพาหนะ, ทางสำหรับขี่หรือขับรถ -Phr. (ride down ใช้อย่างปรานีลงแส้)
see(ซี) vt., vi. เห็น, มอง, ดู, นึกดู, ตรวจดู, ดูแล, หา, สังเกต, พบ, ผ่าน, เยี่ยม, ชม, ค้นพบ, ไปส่ง, ทราบ, ได้ทราบ, เข้าใจ, ชอบใจ, เห็นด้วย, ต้อนรับ, นัดพบ, ให้ความช่วยเหลือ, ดูแล, วางเดิมพัน, สอบถาม, พิจารณา, นึก, สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา -Phr. (see about ตร
venture(เวน'เชอะ) n. การเสี่ยง, การเสี่ยงภัย, การผจญภัย, เรื่องเสี่ยงภัย, กิจการเสี่ยงภัย, เงินหรือทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ, การวางเดิมพัน vt. เสี่ยง, เสี่ยงภัย, ผจญภัย, ลองดู. vi. เสี่ยง, กล้าได้กล้าเสีย., See also: venturer n. -Phr. at a venture ตามโอกาส ตามยถ
wager(เว'เจอะ) n. สิ่งที่เสี่ยง, สิ่งที่พนัน, การพนันขันต่อ, การวางเดิมพัน vt. พนัน, พนันขันต่อ, See also: wagerer n., Syn. gamble, bet, stake

English-Thai: Nontri Dictionary
back(vt) สนับสนุน, หนุนหลัง, ถือหาง, วางเดิมพัน
bet(n) การพนัน, การวางเดิมพัน
bet(vt) พนัน, ต่อ, วางเดิมพัน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top