ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

betide

B IH0 T AY1 D   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -betide-, *betide*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
betide[VT] เกิดขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
betide(บิไทดฺ') {betided,betiding,betides} vt.,vi. เกิดขึ้น,บังเกิด,อุบัติขึ้น, Syn. befall,happen

English-Thai: Nontri Dictionary
betide(vt) เกิดขึ้น,อุบัติ,มาสู่,เป็นลาง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
betideWhatever may betide.
betideWoe betide him!

CMU English Pronouncing Dictionary
BETIDE B IH0 T AY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
betide (v) bˈɪtˈaɪd (b i1 t ai1 d)
betided (v) bˈɪtˈaɪdɪd (b i1 t ai1 d i d)
betides (v) bˈɪtˈaɪdz (b i1 t ai1 d z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Betide \Be*tide"\ (b[-e]*t[imac]d"), v. t. [imp. & p. p.
   {Betided}, Obs. {Betid}; p. pr. & vb. n. {Betiding}.] [OE.
   bitiden; pref. bi-, be- + tiden, fr. AS. t[imac]dan, to
   happen, fr. t[imac]d time. See {Tide}.]
   To happen to; to befall; to come to; as, woe betide the
   wanderer.
   [1913 Webster]
 
      What will betide the few ?        --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Betide \Be*tide"\, v. i.
   To come to pass; to happen; to occur.
   [1913 Webster]
 
      A salve for any sore that may betide.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Note: Shakespeare has used it with of. "What would betide of
      me ?"
      [1913 Webster] Betime

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 betide
   v 1: become of; happen to; "He promised that no harm would
      befall her"; "What has become of my children?" [syn:
      {befall}, {bechance}, {betide}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top