ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wager

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wager-, *wager*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wager(n) การพนัน, Syn. bet
wager(vt) พนัน, See also: วางเดิมพัน, Syn. bet, gamble
wagerer(n) ผู้วางเดิมพัน, See also: ผู้ท้าพนัน
wager on(phrv) พนัน, See also: วางเดิมพัน กับ, Syn. bet on, gamble on
wager on(phrv) มั่นใจกับ, See also: ไว้ใจกับ, Syn. depend on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wager(เว'เจอะ) n. สิ่งที่เสี่ยง, สิ่งที่พนัน, การพนันขันต่อ, การวางเดิมพัน vt. พนัน, พนันขันต่อ, See also: wagerer n., Syn. gamble, bet, stake
dowager(เดา'อะเจอะ) n.หญิงที่ได้รับทรัพย์สินจากสามีที่ตาย, หญิงสูงอายุที่มียศฐาบรรดาศักดิ์
queen dowagern. มเหสีหม้ายของกษัตริย์, พระพันปีหลวง, พระราชชนนี

English-Thai: Nontri Dictionary
wager(vi, vt) พนันกัน, ท้าพนัน
dowager(n) สตรีหม้ายสูงศักดิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wagerการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering contractสัญญาการพนันขันต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering contractสัญญาการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering gainสิ่งที่ได้จากการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wagering policyกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
bet(n) the act of gambling, Syn. wager
bet(v) maintain with or as if with a bet, Syn. wager
bet(v) stake on the outcome of an issue, Syn. play, wager
stake(n) the money risked on a gamble, Syn. wager, bet, stakes

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Wager

v. i. To make a bet; to lay a wager. [ 1913 Webster ]

'T was merry when
You wagered on your angling. Shak. [ 1913 Webster ]

wager

n. [ OE. wager, wajour, OF. wagiere, or wageure, F. gageure. See Wage, v. t. ] [ 1913 Webster ]

1. Something deposited, laid, or hazarded on the event of a contest or an unsettled question; a bet; a stake; a pledge. [ 1913 Webster ]

Besides these plates for horse races, the wagers may be as the persons please. Sir W. Temple. [ 1913 Webster ]

If any atheist can stake his soul for a wager against such an inexhaustible disproportion, let him never hereafter accuse others of credulity. Bentley. [ 1913 Webster ]

2. (Law) A contract by which two parties or more agree that a certain sum of money, or other thing, shall be paid or delivered to one of them, on the happening or not happening of an uncertain event. Bouvier. [ 1913 Webster ]

☞ At common law a wager is considered as a legal contract which the courts must enforce unless it be on a subject contrary to public policy, or immoral, or tending to the detriment of the public, or affecting the interest, feelings, or character of a third person. In many of the United States an action can not be sustained upon any wager or bet. Chitty. Bouvier. [ 1913 Webster ]

3. That on which bets are laid; the subject of a bet. [ 1913 Webster ]


Wager of battel, or
Wager of battle
(O. Eng. Law), the giving of gage, or pledge, for trying a cause by single combat, formerly allowed in military, criminal, and civil causes. In writs of right, where the trial was by champions, the tenant produced his champion, who, by throwing down his glove as a gage, thus waged, or stipulated, battle with the champion of the demandant, who, by taking up the glove, accepted the challenge. The wager of battel, which has been long in disuse, was abolished in England in 1819, by a statute passed in consequence of a defendant's having waged his battle in a case which arose about that period. See Battel. --
Wager of law (Law), the giving of gage, or sureties, by a defendant in an action of debt, that at a certain day assigned he would take a law, or oath, in open court, that he did not owe the debt, and at the same time bring with him eleven neighbors (called compurgators), who should avow upon their oaths that they believed in their consciences that he spoke the truth. --
Wager policy. (Insurance Law) See under Policy. --
Wagering contract or
gambling contract
. A contract which is of the nature of wager. Contracts of this nature include various common forms of valid commercial contracts, as contracts of insurance, contracts dealing in futures, options, etc. Other wagering contracts and bets are now generally made illegal by statute against betting and gambling, and wagering has in many cases been made a criminal offence. [ Webster 1913 Suppl. ]
[ 1913 Webster ]

wager

v. t. [ imp. & p. p. wagered p. pr. & vb. n. wagering. ] To hazard on the issue of a contest, or on some question that is to be decided, or on some eventuality; to lay; to stake; to bet. [ 1913 Webster ]

And wagered with him
Pieces of gold 'gainst this which he wore. Shak. [ 1913 Webster ]

Wagerer

n. One who wagers, or lays a bet. [ 1913 Webster ]

Wagering

a. Hazarding; pertaining to the act of one who wagers. [ 1913 Webster ]


Wagering policy. (Com.) See Wager policy, under Policy.
[ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Treasure enough to impress even your princess, I'd wager.เพียงสมบัติไม่เพียงพอที่จะทำให้องค์หญิงประทับใจแน่ ข้าพนันได้ Aladdin (1992)
I can't wager Helen in a card game.ถึงไงเธอก็ถูกส่งไปเอาซวิตซ์ Schindler's List (1993)
Care to wager a kilo of food on that?พนันของกินซักกิโลมั๊ยล่ะ Seven Years in Tibet (1997)
A good one, I'd wager, once you're trained up.พนันได้ว่าเธอน่ะชั้นหนึ่ง ถ้าได้ฝึกหัดซะหน่อย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
A wager. 10, 000 pounds.มาพนันกัน 10, 000 ปอนด์ Around the World in 80 Days (2004)
- I'll-I'll take your wager.ผมรับคำท้า Around the World in 80 Days (2004)
I'll take your wager!ผมรับคำท้า! Around the World in 80 Days (2004)
I've quite a penny wagered on you. The wife's none too happy about it.ผมพนันข้างคุณไว้เยอะ เมียผมไม่พอใจหรอก Around the World in 80 Days (2004)
I will not lose this wager! He is not to reach the top step.ฉันไม่ยอมแพ้พนัน มันไม่มีทางมาถึงได้ Around the World in 80 Days (2004)
Besides which, by the time you get out of jail, you'll have lost the wager.กว่าแกจะออกจากคุก แกก็แพ้พนันไปแล้ว Around the World in 80 Days (2004)
Who cares if I lost a wager?ถ้าผมแพ้ ใครจะสนล่ะ ฉันสน! Around the World in 80 Days (2004)
-I trust you agree, I have won the wager. Sayuri's made history, no misuage has ever been sold for more.ซายูริสร้างตำนานแล้ว ไม่มีเคยครั้งไหนที่ราคาสูงเท่านี้มาก่อน Memoirs of a Geisha (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wagerI wagered him a dollar that I'd sell more magazines than he would.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขันต่อ(v) gamble, See also: wager, bet, bargain, Syn. ต่อรอง, พนันขันต่อ, Example: ชายกลุ่มนั้นกำลังตั้งหน้าตั้งตาค้นหาเรื่องมาขันต่อ โดยไม่สนใจว่าในอีกไม่ช้าเวลาพิจารณาคดีก็จะมาถึง, Thai Definition: การต่อรองซึ่งได้เสียกันโดยอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนเป็นข้อแพ้ชนะ, Notes: (กฎหมาย)
ท้าพนัน(v) bet, See also: wager, stake, Syn. พนัน, Example: เราท้าพนันกันแต่ในระหว่างญาติมิตร
เดิมพัน(n) wager, See also: gambling, stake, bet, Syn. การพนัน, Example: การแข่งขันครั้งนี้มีเดิมพันไว้สูงมาก, Thai Definition: จำนวนเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่วางไว้เป็นประกันในการได้เสียหรือแพ้ชนะก่อนเล่นการพนัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดิมพัน[doēmphan] (n) EN: wager ; gambling ; stake ; bet  FR: mise [ f ] ; enjeu [ m ]
เดิมพัน[doēmphan] (v) EN: bet ; stake ; gamble ; wager
ขันต่อ[khantø] (v) EN: gamble ; wager ; bet ; bargain  FR: parier ; jouer
แม่ม่ายทรงเครื่อง[maēmāi songkhreūang] (n, exp) EN: wealthy widow ; rich widow ; dowager  FR: riche veuve [ f ]
พันปี[phanpī] (n) EN: queen dowager
พันปีหลวง[phanpī lūang] (n, exp) EN: queen dowager
แทง[thaēng] (v) EN: wager ; stake ; gamble ; bet ; make a bet  FR: parier ; miser
แทงม้าเสีย[thaēng mā sīa] (xp) EN: wager on a wrong horse  FR: miser sur le mauvais cheval
ต่อรอง[tørøng] (v) EN: bargain ; bet ; wager ; negotiate ; haggle  FR: marchander ; négocier
วางเดิมพัน[wāng doēmphan] (v, exp) EN: stake ; place a bet (of) ; make a wager (of) ; put up

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
wager
wagers
wagered
wagering

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wager
wagers
wagered
wagering

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wette { f } | Wetten { pl }wager | wagers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大宮[おおみや, oomiya] (n) (1) (hon) imperial palace; shrine; (2) Grand Empress Dowager; Empress Dowager; (3) woman of imperial lineage who has borne a child; (4) elderly woman of imperial lineage #3,061 [Add to Longdo]
三宮[さんぐう, sanguu] (n) (obsc) (See 三后) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort #15,317 [Add to Longdo]
中宮[ちゅうぐう, chuuguu] (n) (1) (See 三后) the empress, the empress dowager and the grand empress dowager; (2) emperor's second consort; (3) empress; palace of the empress; (4) building of a Shinto shrine built on middle ground; (5) (See 皇居) demesne of the imperial palace #18,363 [Add to Longdo]
儀宸[ぎしん, gishin] (n) empress dowager's home [Add to Longdo]
後室[こうしつ, koushitsu] (n) dowager; widow [Add to Longdo]
皇太后[こうたいごう(P);こうたいこう, koutaigou (P); koutaikou] (n) Queen Mother; Empress Dowager; (P) [Add to Longdo]
国母[こくぼ, kokubo] (n) empress; empress dowager [Add to Longdo]
三后[さんこう, sankou] (n) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort [Add to Longdo]
三皇后[さんこうごう, sankougou] (n) (obsc) (See 三后) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort [Add to Longdo]
川螻蛄[かわげら;カワゲラ, kawagera ; kawagera] (n) (uk) stonefly (any insect of order Plecoptera, esp. those of family Perlidae) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top