ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dwelling

D W EH1 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dwelling-, *dwelling*, dwell
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dwelling(n) บ้าน, See also: ที่อยู่, ที่พักอาศัย, Syn. house, residence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dwelling(ดเวล'ลิง) n. ที่อาศัย, ที่อยู่, ที่พำนัก

English-Thai: Nontri Dictionary
dwelling(n) ที่พำนัก, ที่พักพิง, ที่อาศัย, ที่อยู่อาศัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dwellingเคหสถาน, ที่อยู่อาศัย [ ดู mansion-house ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dwellingที่อยู่อาศัย, เคหสถาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dwellingที่อยู่อาศัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dwelling defenceการป้องกันสิทธิในเคหสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dwelling unitหน่วยที่อยู่อาศัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dwelling, liberty of theเสรีภาพในเคหสถาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dwellingหน่วยที่อาศัย, Example: หน่วยทางสถิติของอาคารสถานที่ที่ซึ่งครัวเรือน หนึ่งเป็นผู้ครอบครอง [สิ่งแวดล้อม]
Dwellingsที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
--may enter and demand the card of any Indian woman whose dwelling it is.สามารถเข้าไปเรียกตรวจบัตร จากหญิงอินเดียที่อยู่ในนั้นได้ Gandhi (1982)
Quite an auspicious dwelling for a filthy, flying weasel.ออกจะหรูหราไปหน่อยนะ สำหรับไอ้หนูมีปีก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Sheriff, I can see your dwelling from here.นายอำเภอ ฉันเห็นบ้านนาย จากตรงนี้ด้วย Toy Story (1995)
Make matters worse by dwelling on every little thing all our lives?ทำให้มันแย่ลงโดยการสร้างบ้าน ลงบนฐานที่เราทำไว้ไม่ดี? The Story of Us (1999)
It's a single soul dwelling in two bodies.มันคือที่พักจิตใจที่เดียวกันในบุคคลสองคน.. A Walk to Remember (2002)
Rosings Park, and she often condescends to drive by my humble dwelling in her little phaeton and ponies.โรสซิ่งส์ ปาร์ค และบ่อยครั้งที่ท่านถ่อมตัวลงมา ให้รถม้าแสนงาม ผ่านบ้านหลังน้อยของผมไป Pride & Prejudice (2005)
Dwelling on the past... not a manly thing to do.มัวแต่จมอยู่กับอดีต ไม่ใช่สิ่งซึ่งลูกผู้ชายควรจะทำ.. Almost Love (2006)
As you've said repeatedly, there's little point in dwelling on the past.อย่างที่คุณพูดซ้ำแล้วซ้ำอีก ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะจมปลักอยู่กับอดีต Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
In that moment, the dwelling place of eternity, hearts and souls... became clear to me.ในขณะนั้น ที่พักสุดท้าย หัวใจ และวิญญาณ กระจ่างในความคิดของฉัน 5 Centimeters Per Second (2007)
I'm not dwelling on the past. I don't think you should either.ผมไม่อยากพูดถึงอดีต เหมือนคุณนั่นแหละ Quantum of Solace (2008)
* there's a land that is fairer than day * * and by faith * * we can see it afar * * for the father * * waits over the way * * to prepare us * * a dwelling place there *นี่คือดินดานที่เที่ยงตรงกว่าวัน และโดยศรัทธา พวกเราสามารถเหงมันได้แต่ไกล Desert Cantos (2009)
Name, lastname and dwelling places.ชื่อ นามสกุล และสถานที่อยู่ The Nightmare Begins (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dwellingHe is always dwelling on the pleasures of the past.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลัง(clas) dwelling, See also: house, Example: แบบสถาปัตยกรรมของอาคารแต่ละหลังในกรุงเทพฯ เปลี่ยนไปตามยุคสมัย, Thai Definition: ลักษณนามเรียกเรือน หรือสิ่งที่มีลักษณะอย่างเรือน
เคหสถาน(n) homestead, See also: dwelling, dwelling place, residence, home, house, Syn. บ้าน, บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย, Example: เคหสถานของเขาช่างโอ่อ่าเสียเหลือเกิน, Thai Definition: ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน โรง เรือ หรือแพ ซึ่งคนอยู่อาศัย และหมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม
วนาวาส(n) forest dwelling, See also: dwelling place in the forest, Syn. วนาศรม, Thai Definition: ที่อยู่ในป่า, Notes: (สันสกฤต)
วนาศรม(n) forest dwelling, See also: dwelling place in the forest, Syn. วนาวาส, Thai Definition: ที่อยู่ในป่า
โอก(n) dwelling, See also: residence, house, home, Syn. ที่อยู่, Thai Definition: ที่อยู่, Notes: (บาลี)
ตัวเรือน(n) house, See also: dwelling, building, residence, abode, Syn. ตัวบ้าน, Example: บริเวณบ้านที่พูดถึงคงไม่ได้หมายความรวมถึงตัวเรือนที่อยู่, Count Unit: เรือน, Thai Definition: สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย
ตัวเรือน(n) house, See also: dwelling, building, residence, abode, Syn. ตัวบ้าน, Example: บริเวณบ้านที่พูดถึงคงไม่ได้หมายความรวมถึงตัวเรือนที่อยู่, Count Unit: หลัง, Thai Definition: สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย
ทำเนียบ(n) residence, See also: dwelling, official residence, Syn. บ้าน, เรือน, เคหสถาน, ที่อาศัย, ที่พัก, ที่อยู่, จวน, พระราชวัง, ตำหนัก, Example: เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เดือนนี้ ได้มีการแสดงนาฏศิลป์เขมรที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ในกรุงเทพฯ, Thai Definition: ที่พักทางราชการของผู้มีตำแหน่งสูง
บ้านพัก(n) residence, See also: dwelling house, house, home, Syn. ที่พัก, บ้าน, ที่อยู่, Example: ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักของเจ้าพ่อคนดัง, Count Unit: หลัง, บ้าน, Thai Definition: บ้านที่อยู่อาศัย
ชุมรุม(n) residence, See also: dwelling place, abode, Syn. ที่พัก, ที่อาศัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารบ้านเรือน[ākhān bānreūoen] (n, exp) EN: houses ; residence ; dwellings
อาศัย[āsai] (n) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment  FR: résidence [ f ] ; lieu d'habitation [ m ] ; habitat [ m ]
อาวาส[āwāt] (n) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation  FR: habitation [ f ]
บ้าน[bān] (n) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place  FR: maison [ f ] ; logis [ m ] ; logement [ m ] ; demeure [ f ] ; habitation [ f ] ; résidence [ f ] ; domicile [ m ]
บ้านพัก[bānphak] (n) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging  FR: maison [ f ] ; habitation [ f ] ; logement [ m ] ; résidence [ f ]
บ้านเรือน[bānreūoen] (n) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes  FR: maisons [ fpl ] ; habitations [ fpl ]
การอยู่อาศัย[kān yū āsai] (n, exp) EN: dwelling ; residence  FR: résidence [ f ]
เคห[khēha] (n) EN: home ; residence ; dwelling place ; house  FR: habitat [ m ] ; logis [ m ] ; résidence [ f ]
เคหสถาน[khēhasathān] (n) EN: homestead ; dwelling ; dwelling place ; residence ; home ; house  FR: résidence [ f ] ; habitat [ m ]
กุฏิ[kuti = kut] (n) EN: monk's cell ; meditation hut ; monk's dwelling ; monk's residence ; monk's living quarter ; kuti  FR: loge monacale [ f ] ; chambre de méditation [ f ] ; kuti [ m ] ; cellule monacale [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DWELLING D W EH1 L IH0 NG
DWELLINGS D W EH1 L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dwelling (v) dwˈɛlɪŋ (d w e1 l i ng)
dwellings (n) dwˈɛlɪŋz (d w e1 l i ng z)
dwelling-house (n) dwˈɛlɪŋ-haus (d w e1 l i ng - h au s)
dwelling-houses (n) dwˈɛlɪŋ-hauzɪz (d w e1 l i ng - h au z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寓所[yù suǒ, ㄩˋ ㄙㄨㄛˇ, ] dwelling #32,179 [Add to Longdo]
[zēng, ㄗㄥ, ] dwelling on top of wooden stakes #867,835 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behausung { f } | Behausungen { pl }dwelling | dwellings [Add to Longdo]
Wohngebäude { n }dwelling house [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[んち, nchi] (n) (1) house; residence; dwelling; (2) family; household; (3) lineage; family name; (P) #90 [Add to Longdo]
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room) #2,252 [Add to Longdo]
宿[やど, yado] (n) (1) lodging; inn; hotel; (2) house; home; dwelling; (3) home of a servant's parents (or guarantor, etc.); (P) #3,630 [Add to Longdo]
[ぼう, bou] (n) (1) bonze; monk; (2) monk's dwelling; (3) (vocative) boy; sonny; (4) I (used by male children); me; (suf) (5) (after name) familiar form of address; (6) (often preceded by ん) person who is .. #3,807 [Add to Longdo]
在住[ざいじゅう, zaijuu] (n, vs, n-suf) residing; living; dwelling; (P) #3,844 [Add to Longdo]
[じゅう, juu] (n) dwelling; living; (P) #6,242 [Add to Longdo]
引っ越し(P);引越(io);引越し(io)[ひっこし, hikkoshi] (n, vs) moving (dwelling, office, etc.); changing residence; (P) #12,391 [Add to Longdo]
住まい(P);住居(P);住い[すまい(P);じゅうきょ(住居)(P), sumai (P); juukyo ( juukyo )(P)] (n, vs) dwelling; house; residence; address; (P) #17,515 [Add to Longdo]
河童[かっぱ, kappa] (n) (1) kappa (mythical water-dwelling creatures); (2) excellent swimmer; (3) (See 胡瓜) cucumber; (4) (abbr) (See 河童巻き) rolled sushi containing a stick of cucumber #18,323 [Add to Longdo]
ドゥエリング[doueringu] (n) dwelling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dwelling \Dwell"ing\, n.
   Habitation; place or house in which a person lives; abode;
   domicile.
   [1913 Webster]
 
      Hazor shall be a dwelling for dragons.  --Jer. xlix.
                          33.
   [1913 Webster]
 
      God will deign
      To visit oft the dwellings of just men. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Philip's dwelling fronted on the street. --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
   {Dwelling house}, a house intended to be occupied as a
    residence, in distinction from a store, office, or other
    building.
 
   {Dwelling place}, place of residence.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dwell \Dwell\, v. i. [imp. & p. p. {Dwelled}, usually contracted
   into {Dwelt} (?); p. pr. & vb. n. {Dwelling}.] [OE. dwellen,
   dwelien, to err, linger, AS. dwellan to deceive, hinder,
   delay, dwelian to err; akin to Icel. dvelja to delay, tarry,
   Sw. dv[aum]ljas to dwell, Dan. dv[ae]le to linger, and to E.
   dull. See {Dull}, and cf. {Dwale}.]
   1. To delay; to linger. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To abide; to remain; to continue.
    [1913 Webster]
 
       I 'll rather dwell in my necessity.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thy soul was like a star and dwelt apart.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. To abide as a permanent resident, or for a time; to live
    in a place; to reside.
    [1913 Webster]
 
       The parish in which I was born, dwell, and have
       possessions.             --Peacham.
    [1913 Webster]
 
       The poor man dwells in a humble cottage near the
       hall where the lord of the domain resides. --C. J.
                          Smith.
    [1913 Webster]
 
   {To dwell in}, to abide in (a place); hence, to depend on.
    "My hopes in heaven to dwell." --Shak.
 
   {To dwell on} or {To dwell upon}, to continue long on or in;
    to remain absorbed with; to stick to; to make much of; as,
    to dwell upon a subject; a singer dwells on a note.
    [1913 Webster]
 
       They stand at a distance, dwelling on his looks and
       language, fixed in amazement.     --Buckminster.
 
   Syn: To inhabit; live; abide; sojourn; reside; continue;
     stay; rest.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dwelling
   n 1: housing that someone is living in; "he built a modest
      dwelling near the pond"; "they raise money to provide homes
      for the homeless" [syn: {dwelling}, {home}, {domicile},
      {abode}, {habitation}, {dwelling house}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top