ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oration

AO0 R EY1 SH AH0 N   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oration-, *oration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oration[N] การพูดปราศรัยในที่สาธารณะ, See also: การกล่าวสุนทรพจน์, Syn. address, speech

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oration(โอเร'เชิน) n. คำโวหาร,คำปราศรัย,คำสุนทรพจน์,การแสดงสุนทรพจน์,ศิลปะแห่งการพูด, Syn. address
adoration(อะดอ' เรเชิน) adj. การบูชา, การเคารพ, ความคลั่งรัก, Syn. worship, love)
amelioration(อะเมลเลียเร' เชิน) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุงให้ดีขึ้น (improvement)
collaboration(คะแลบบะเร'เชิน) n. การร่วมมือกัน,การสมรู้ร่วมคิด,ผลิตผลของการร่วมมือกัน
commemoration(คะเมมมะเร'เชิน) n. การระลึก,การฉลอง,พิธีฉลอง,ที่ระลึก,สิ่งที่เป็นอนุสรณ์
corporation(คอร์พะเร'เชิน) n. บริษัท,หมู่,คณะ,สมาคม,นิติบุคคล,สโมสร,วิสหกิจ,เทศบาล
corroboration(คะรอบบะเร'เชิน) n. การหาหลักฐานยืนยัน,การทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น,ข้อเท็จจริงหรือคำพูดที่ยืนยันสนับสนุน, Syn. confirmation,proof
decoration(เดคคะเร'เชิน) n. การตกแต่ง,เครื่องตกแต่ง,เครื่องยศ,อิสริยาภรณ์,หนังสือชมเชย, Syn. ornamentation
deterioration(ดิเทียเรียเร'เชิน) n. การเสื่อมลง,การทำให้เสื่อมลง
exploration(เอคซฺพละเร'เชิน) n. การสำรวจค้น,การสำรวจ,การตรวจ,การวินิจฉัย,สอบสวน

English-Thai: Nontri Dictionary
oration(n) การกล่าวปราศรัย,การแสดงสุนทรพจน์,โวหาร
adoration(n) การบูชา,การเคารพ,ความรัก
amelioration(n) การสงเคราะห์,การเยียวยา,การช่วยเหลือ
commemoration(n) การฉลอง,ที่ระลึก,พิธีฉลอง,อนุสรณ์
corporation(n) บริษัท,บรรษัท,คณะ,สโมสร,สมาคม,นิติบุคคล,เทศบาล
corroboration(n) เครื่องสนับสนุน,การทำให้แน่ใจ,การยืนยัน,การยืนกราน
decoration(n) การประดับ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องยศ
deterioration(n) การเสื่อมลง,ความเลวลง,ความเสื่อมทราม
discoloration(n) การทำเปื้อน,การเปลี่ยนสี,การทำให้สีตก,การทำให้สีด่าง
elaboration(n) การทำอย่างประณีต,การกระทำอย่างรอบคอบ,รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orationHis great oration was like pearls before swine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir   FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
บรรษัทข้ามชาติ[n. exp.] (bansat khāmchāt) EN: multi-national corporation   FR: société multinationale [f] ; multinationale [f]
บีบีซี[org.] (Bī.Bī.Sī.) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)   FR: BBC ([f]
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency   FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement [m]
บริษัทเอกชนจำกัด[n. exp.] (børisat ēkkachon jamkat) EN: Private Corporation ; Company Limited   
บริษัทข้ามชาติ[n. exp.] (børisat khāmchāt) EN: multinational company ; multinational corporation ; multinational concern (MNC)   FR: société multinationale [f]
บริษัทมหาชน[n. exp.] (børisat mahāchon) EN: public company ; public corporation   FR: société publique [f]
บริษัทมหาชนจำกัด[n. exp.] (børisat mahāchon jamkat) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)   
บริษัทนานาชาติ[n. exp.] (børisat nānāchāt) EN: multinational corporation   

CMU English Pronouncing Dictionary
ORATION AO0 R EY1 SH AH0 N
ORATIONS AO0 R EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oration (n) ˈɔːrˈɛɪʃən (oo1 r ei1 sh @ n)
orations (n) ˈɔːrˈɛɪʃənz (oo1 r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rede {f} | Reden {pl}oration | orations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
DQN[ドキュン, dokyun] (n) (sl) dumb-ass (person or corporation) [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
NTT[エヌティーティー, enutei-tei-] (n) (See 日本電信電話株式会社) Nippon Telegraph and Telephone Corporation; NTT [Add to Longdo]
ご一新;御一新[ごいっしん, goisshin] (n) the (Meiji) restoration [Add to Longdo]
ご協力;御協力[ごきょうりょく, gokyouryoku] (n,vs) (See 協力) cooperation; collaboration [Add to Longdo]
どんど;とんど[, dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
どんど焼き;どんど焼[どんどやき, dondoyaki] (n) (See どんど) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
アイキャン[, aikyan] (n) {comp} Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN [Add to Longdo]
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービスの復旧[サービスのふっきょう, sa-bisu nofukkyou] service restoration, restoration of service [Add to Longdo]
ミシン目[ミシンめ, mishin me] perforation [Add to Longdo]
回復[かいふく, kaifuku] recovery (vs), restoration [Add to Longdo]
共通化[きゅうつうか, kyuutsuuka] collaboration [Add to Longdo]
障害復旧[しょうがいふっゆう, shougaifuyyuu] fault clearing, fault restoration [Add to Longdo]
低下[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration [Add to Longdo]
日立[ひたち, hitachi] Hitachi (corporation) [Add to Longdo]
復旧手順[ふっきゅうてじゅん, fukkyuutejun] restoration procedure [Add to Longdo]
復元[ふくげん, fukugen] restoration (vs) (to original state) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oration \O*ra"tion\, v. i.
   To deliver an oration. --Donne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oration \O*ra"tion\, n.[L. oratio, fr. orare to speak, utter,
   pray. See {Oral}, {Orison}.]
   An elaborate discourse, delivered in public, treating an
   important subject in a formal and dignified manner;
   especially, a discourse having reference to some special
   occasion, as a funeral, an anniversary, a celebration, or the
   like; -- distinguished from an argument in court, a popular
   harangue, a sermon, a lecture, etc.; as, Webster's oration at
   Bunker Hill.
   [1913 Webster]
 
      The lord archbishop . . . made a long oration. --Bacon.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Address; speech. See {Harangue}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oration
   n 1: an instance of oratory; "he delivered an oration on the
      decline of family values"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top