ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -坊-, *坊*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[坊, fāng, ㄈㄤ] neighborhood, district, community; street, lane; mill
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  方 (fāng ㄈㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 2,542

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fāng, ㄈㄤ, ] subdivision of a city, #8,684 [Add to Longdo]
[zuō fang, ㄗㄨㄛ ㄈㄤ˙, ] workshop (of artisan), #13,486 [Add to Longdo]
[jiē fāng, ㄐㄧㄝ ㄈㄤ, ] neighborhood, #21,173 [Add to Longdo]
[Wéi fāng, ㄨㄟˊ ㄈㄤ, / ] Weifang prefecture level city in Shandong, #23,021 [Add to Longdo]
[pái fāng, ㄆㄞˊ ㄈㄤ, ] memorial arch, #23,900 [Add to Longdo]
[Láng fāng, ㄌㄤˊ ㄈㄤ, ] Langfang prefecture level city in Hebei, #24,953 [Add to Longdo]
[mò fáng, ㄇㄛˋ ㄈㄤˊ, ] mill, #45,318 [Add to Longdo]
[Wéi fāng shì, ㄨㄟˊ ㄈㄤ ㄕˋ, / ] Weifang prefecture level city in Shandong, #45,936 [Add to Longdo]
[Láng fāng shì, ㄌㄤˊ ㄈㄤ ㄕˋ, ] Langfang prefecture level city in Hebei, #48,471 [Add to Longdo]
[niǎn fáng, ㄋㄧㄢˇ ㄈㄤˊ, ] grain mill, #164,512 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぼう, bou] (n) (1) bonze; monk; (2) monk's dwelling; (3) (vocative) boy; sonny; (4) I (used by male children); me; (suf) (5) (after name) familiar form of address; (6) (often preceded by ん) person who is .. [Add to Longdo]
さん[ぼうさん, bousan] (n) (See おさん) Buddhist priest; monk; (P) [Add to Longdo]
[ぼんち, bonchi] (n) (uk) (ksb [Add to Longdo]
ちゃん(P);っちゃん(P)[ぼっちゃん, bocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See おちゃん) green young man from a well-to-do family; (P) [Add to Longdo]
ちゃん刈り[ぼっちゃんがり, bocchangari] (n) pudding bowl hair cut [Add to Longdo]
の主[ぼうのあるじ, bounoaruji] (n) master of the priests quarters [Add to Longdo]
[ぼうや, bouya] (n) boy [Add to Longdo]
[ぼうかん, boukan] (n) all over town [Add to Longdo]
主(P);房主(oK)[ぼうず, bouzu] (n) (1) Buddhist priest; bonze; (2) close-cropped hair; crew cut; person with a shorn head; (3) (fam) (derog) boy; sonny; lad; (4) (See お凸・おでこ・3) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
主刈り[ぼうずがり, bouzugari] (n) closely cropped hair [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Three babies crying incessantly gave me a headache.3人の赤んが泣きやまなくて、頭が痛くなってきた。
In a few days the baby will be able to walk.あと数日で赤んは歩けるようになるだろう。
Look at the big shot.あの偉いさんを見ろよ。
Their baby is able to walk already.あの人たちの赤んはもう歩くことができる。
That baby is fat and healthy.あの赤んはまるまるしていて健康的だ。
That baby has charming eyes.あの赤んはめもとに愛きょうがある。
The typical middle-class American baby comes home from the hospital to sleep in his own bed in his own room.アメリカの典型的な中流階級に生まれた赤んは、病院から戻ってくると自分用の部屋の自分用のベッドに寝かされる。
To Americans, a Japanese baby seems to have no privacy.アメリカ人にとっては、日本の赤んはプライバシーがないように見える。
Our baby is not yet articulate.うちの赤んはまだちゃんとしゃべれない。
Our baby is learning to speak.うちの赤んは口をきくようになってきました。
My cat is such a baby, she follows me around wherever I go.うちの猫って甘えんで、どこでも私のあと付いて来るのよね。
Evan is just a little boy. How should he know what to do?エバンはまだほんの小さなやよ。一体どうして、何をやればいいかなんてわかるのよ。 [F]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bad monkey, he's such a stupid monk.[JA] くそエテ公やバカ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Master, she says you're stupid. She knows you too well.[JA] 師匠 バカ主だそうだ よくご存知だ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Does this look like a baby to you?[JA] 赤んに見えるか? Stormborn (2017)
He works at the mill, Burt. And it's his wife?[CN] 在磨上班,伯特,是他妻子吗? Storm Warning (1951)
Isn't that strange... pretty face?[JA] 不思議よね かわいいや? Close Encounters (2017)
Monk you're the one who stands exposed.[JA] 主... お前の尻尾は これから だね Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Damned bald monk, who do you think you are?[JA] 出っ歯のクソ主 何様よ? Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Hiking[CN] 他不会是个好磨小伙 The Punch Bowl (1944)
At your mill.[CN] 在你的磨 Storm Warning (1951)
Dad.[CN] 街都说那不是贺词 那是什么? Ikiru (1952)
Monk Tang, get out![JA] 主は出て行けー! Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
She had the greyscale as a baby and was cured.[JA] 彼女は赤んの時 灰鱗症となり治癒しました Stormborn (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぼう, bou] WOHNUNG EINES PRIESTERS, (BUDDH.) PRIESTER [Add to Longdo]
っちゃん[ぼっちゃん, bocchan] (Ihr, sein, ihr) -Sohn, junger_Herr [Add to Longdo]
[ぼうず, bouzu] -Priester, -Bonze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top