ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

residence

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -residence-, *residence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
residence(n) ที่อยู่อาศัย, See also: ที่พัก, ถิ่นที่อยู่, Syn. domicile, house
residence(n) การอยู่อาศัย
residencey(n) ที่อยู่อาศัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
residence(เรส'ซิเดินซฺ) n. ที่อยู่อาศัย, ถิ่นที่อยู่, ที่อยู่, การอยู่อาศัย, การมีถิ่นที่อยู่, ช่วงระยะเวลาการอยู่อาศัย, Syn. dwelling place, home

English-Thai: Nontri Dictionary
residence(n) ถิ่นที่อยู่, ที่อยู่, ที่อาศัย, การอยู่อาศัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
residenceสถานที่อยู่, ถิ่นที่อยู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
residenceถิ่นที่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
residenceสถานที่อยู่, ถิ่นที่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
residence permitใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Residence timeเวลาคงอยู่, ระยะเวลาที่วัสดุกัมมันตรังสียังคงเหลืออยู่ในบรรยากาศภายหลังการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ มักระบุเป็น “ครึ่งเวลา(half-time)” เนื่องจากไม่อาจทราบระยะเวลาแท้จริงที่วัสดุกัมมันตรังสีนั้นจะหมดไปจากบรรยากาศ [นิวเคลียร์]
Residence Timeช่วงเวลาเผา, Example: เวลาที่เชื้อเพลิงใช้เผาไหม้ในเตาเผาขยะ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And take up residence Out yonder, in spaceแล้วไปอยู่ในที่แสนไกลในห้วงอวกาศ The Little Prince (1974)
And without a job, a residence or legal tender, that's what you're gonna be, man.และไม่มีงานทำที่อยู่อาศัยหรือตามกฎหมายว่าเ​​ป็นสิ่งที่คุณจะเป็นผู้ชายคนหนึ่ง Pulp Fiction (1994)
She is happy, then. And her residence there will probably be of some duration.งั้นหล่อนก็มีความสุขแล้วล่ะ แล้วความเป็นอยู่ของหล่อนที่นั่นก็คงเหมาะสมกับชั่วขณะนี้ Episode #1.5 (1995)
It was the earthly residence of our God.นั่นคือที่ประทับบนโลก ของพระเจ้าของเรา Pi (1998)
Someone who has taken up permanent residence in the valley?เป็นบางคนที่มีที่อยู่ในหุบเขา? The Story of Us (1999)
I will look for a residence nearby so if you ever need anything, Sir....ตนจะหาที่พักใกล้ๆ... เผื่อว่าท่านจะต้องการอะไร Bicentennial Man (1999)
Good day, would this be the residence of the great wizard, Pendragon?สวัสดีครับ นี่คือที่พักของพ่อมด Pendragon ใช่มั้ยครับ Howl's Moving Castle (2004)
'Ensure all residences are secure 'with all doors and windows firmly locked and barricaded.'ให้แน่ใจว่าผู้อยู่อาศัยทุกคนปลอดภัย' 'โดยตรวจดูหน้าต่างและประตู ตำรวจ... ' Shaun of the Dead (2004)
I have chosen an Opus Dei residence for the exchange.ข้าเลือกสถานที่แลกเปลี่ยนเป็นบ้านโอปุส เดอิ นะ The Da Vinci Code (2006)
Residence time, of course, their parents.ฉันจำได้แม่นเลย ตอนที่อยู่กับพ่อแม่ Paranormal Activity (2007)
We begged him in vain to make his residence more in keeping with the village's rustic esthetic.เราเกลียดความทะนงและบ้านเขา ที่มากเกินกว่าความเรียบง่าย Hot Fuzz (2007)
Yes, well, we maintain a permanent residence nearby.เราไม่รู้ว่าที่ตรงนี้ มีเจ้าของแล้ว อ่อ ใช่.. Twilight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
residenceHello. Is this the Gotos' residence?
residenceHe took up residence in Jamaica.
residenceI made several calls to Mr Yamada's residence, but no one answered the calls.
residenceThe town was zoned for factories and residences.
residenceWe ask that those who have had a change to their residence report and have not yet submitted a change report please do so as quickly as possible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำนัก(n) residence, See also: abode, Syn. ที่ทำการ, ที่อยู่อาศัย, Count Unit: สำนัก
ที่พำนักพักพิง(n) residence, See also: resting place, quarters, dwelling place, lodgings, lodging house, Syn. ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย, Example: ป้ายรถเมล์เป็นเพียงทัศนียภาพแปลกตา ที่ฉันมิอาจยึดเป็นที่พำนักพักพิงได้, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: บ้านเรือนที่เป็นที่อยู่อาศัย
อาคารบ้านเรือน(n) houses, See also: residence, dwellings, Syn. บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, Example: น้ำประปาที่ส่งไปให้เราใช้ตามอาคารบ้านเรือน จัดเป็นน้ำที่สะอาด ไม่มีเชื้อโรค, Count Unit: หลัง
คุ้ม(n) residence of a Lao prince in the north of Thailand, Example: การปกครองท้องถิ่นได้รวมหมู่บ้านกลุ่มหรือคุ้มต่างๆ เข้าเป็นตำบล, Thai Definition: บ้านเจ้านายฝ่ายเหนือ
โอก(n) dwelling, See also: residence, house, home, Syn. ที่อยู่, Thai Definition: ที่อยู่, Notes: (บาลี)
ตำหนักแพ(n) residence of royalty built on a raft (/float), Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงลอยพระประทีป ณ พระตำหนักแพ, Count Unit: หลัง, Thai Definition: ตำหนักที่ตั้งอยู่บนแพ
ทำเนียบ(n) residence, See also: dwelling, official residence, Syn. บ้าน, เรือน, เคหสถาน, ที่อาศัย, ที่พัก, ที่อยู่, จวน, พระราชวัง, ตำหนัก, Example: เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เดือนนี้ ได้มีการแสดงนาฏศิลป์เขมรที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ในกรุงเทพฯ, Thai Definition: ที่พักทางราชการของผู้มีตำแหน่งสูง
บ้านพักอาศัย(n) residence, See also: domicile, habitation, home, house, Syn. บ้าน, ที่อยู่อาศัย, ที่พัก, Example: เขาไม่มีบ้านพักอาศัย ต้องอาศัยสวนสาธารณะเป็นที่พักพิง
บ้านพัก(n) residence, See also: dwelling house, house, home, Syn. ที่พัก, บ้าน, ที่อยู่, Example: ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักของเจ้าพ่อคนดัง, Count Unit: หลัง, บ้าน, Thai Definition: บ้านที่อยู่อาศัย
รกราก(n) domicile, See also: residence, Syn. หลักแหล่ง, Example: เขาไปตั้งรกรากอยู่ในฮ่องกงอยู่หลายปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารบ้านเรือน[ākhān bānreūoen] (n, exp) EN: houses ; residence ; dwellings
อาศัย[āsai] (n) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment  FR: résidence [ f ] ; lieu d'habitation [ m ] ; habitat [ m ]
อาวาส[āwāt] (n) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation  FR: habitation [ f ]
ใบอนุญาตพำนัก[bai anuyāt phamnak] (n, exp) EN: residence permit
บ้าน[bān] (n) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place  FR: maison [ f ] ; logis [ m ] ; logement [ m ] ; demeure [ f ] ; habitation [ f ] ; résidence [ f ] ; domicile [ m ]
บ้านช่อง[bānchǿng] (n) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing  FR: maison [ f ] ; logis [ m ] ; demeure [ f ] ; habitation [ f ] ; résidence [ f ]
บ้านพัก[bānphak] (n) EN: official residence ; official quarters  FR: résidence officielle [ f ]
บ้านพัก[bānphak] (n) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging  FR: maison [ f ] ; habitation [ f ] ; logement [ m ] ; résidence [ f ]
บ้านพักอาศัย[bānphak āsai] (n, exp) EN: residence ; domicile ; habitation ; home ; house  FR: résidence [ f ] ; domicile [ m ] ; habitation [ f ]
บ้านพักตากอากาศ[bānphak tāk-ākāt] (n, exp) EN: weekend house  FR: résidence secondaire [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
residence
residences

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
residence
residences

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住宅[zhù zhái, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ,  ] residence; tenement #2,043 [Add to Longdo]
[zhái, ㄓㄞˊ, ] residence #3,712 [Add to Longdo]
[shè, ㄕㄜˋ, ] residence #3,932 [Add to Longdo]
住处[zhù chù, ㄓㄨˋ ㄔㄨˋ,   /  ] residence; dwelling; dwelling place #13,405 [Add to Longdo]
公馆[gōng guǎn, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ,   /  ] residence (of sb rich or important); mansion #26,960 [Add to Longdo]
居所[jū suǒ, ㄐㄩ ㄙㄨㄛˇ,  ] residence #27,392 [Add to Longdo]
居留[jū liú, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ,  ] residence; to reside #31,539 [Add to Longdo]
住家[zhù jiā, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄚ,  ] residence; household; to reside #32,950 [Add to Longdo]
居住证[jū zhù zhèng, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄓㄥˋ,    /   ] residence permit [Add to Longdo]
居留证[jū liú zhèng, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄥˋ,    /   ] residence permit [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufenthaltsbewilligung { f }; Aufenthaltserlaubnis { f }residence permit; permission to reside [Add to Longdo]
Aufenthaltsgenehmigung { f }residence permit [Add to Longdo]
Residenzeinheit { f }residence device [Add to Longdo]
Wohnort { m }; Wohnsitz { m }; Aufenthalt { m } | Wohnsitze { pl }residence | residencies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[んち, nchi] (n) (1) house; residence; dwelling; (2) family; household; (3) lineage; family name; (P) #90 [Add to Longdo]
[みや, miya] (n) (1) shrine; (2) palace; imperial residence; (3) (hon) member of the imperial family; (4) (arch) temple #1,487 [Add to Longdo]
帝(P);御門[みかど, mikado] (n) (1) emperor (of Japan); mikado; (2) (the gates of an) imperial residence; (P) #1,729 [Add to Longdo]
住宅[じゅうたく, juutaku] (n) residence; housing; residential building; (P) #1,761 [Add to Longdo]
居住[きょじゅう, kyojuu] (n, vs, adj-no) residence; (P) #3,515 [Add to Longdo]
屋敷(P);邸(P)[やしき, yashiki] (n) residence; estate; grounds; premises; mansion; (P) #3,616 [Add to Longdo]
貴方[きほう, kihou] (n) (1) (hon) your home; your residence; (pn, adj-no) (2) (hon) you (referring to one's equal; epistolary style) #3,704 [Add to Longdo]
[きょ, kyo] (n) residence #4,118 [Add to Longdo]
住所[じゅうしょ, juusho] (n) address (e.g. of house); residence; domicile; (P) #4,774 [Add to Longdo]
駐在[ちゅうざい, chuuzai] (n, vs) (1) residence; stay; (2) (abbr) residential police box; residential police box officer; (P) #5,935 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Residence \Res"i*dence\ (r?z"?-dens), n. [F. r['e]sidence. See
   {Resident}.]
   1. The act or fact of residing, abiding, or dwelling in a
    place for some continuance of time; as, the residence of
    an American in France or Italy for a year.
    [1913 Webster]
 
       The confessor had often made considerable residences
       in Normandy.             --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. The place where one resides; an abode; a dwelling or
    habitation; esp., a settled or permanent home or domicile.
    "Near the residence of Posthumus." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Johnson took up his residence in London. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eng. Eccl. Law) The residing of an incumbent on his
    benefice; -- opposed to nonresidence.
    [1913 Webster]
 
   4. The place where anything rests permanently.
    [1913 Webster]
 
       But when a king sets himself to bandy against the
       highest court and residence of all his regal power,
       he then, . . . fights against his own majesty and
       kingship.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Subsidence, as of a sediment. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. That which falls to the bottom of liquors; sediment; also,
    refuse; residuum. [Obs.] --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Domiciliation; sojourn; stay; abode; home; dwelling;
     habitation; domicile; mansion.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 residence
   n 1: any address at which you dwell more than temporarily; "a
      person can have several residences" [syn: {residence},
      {abode}]
   2: the official house or establishment of an important person
     (as a sovereign or president); "he refused to live in the
     governor's residence"
   3: the act of dwelling in a place [syn: {residency},
     {residence}, {abidance}]
   4: a large and imposing house [syn: {mansion}, {mansion house},
     {manse}, {hall}, {residence}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top