ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

addressing

AE0 D R EH1 S IH0 NG   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -addressing-, *addressing*, address
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
addressingการกำหนดเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
addressingการกำหนดเลขที่อยู่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are addressing the duly appointed sheriff of Rock Ridge.นายคุยอยู่กับ นอภ.ร็อคริดจ์นะ Blazing Saddles (1974)
I believe I'm addressing Mr Bartholomew Scott Blair.ฉันเชื่อว่าฉันกำลังอยู่นายสกอตต์บาร์โธโลมินีแบลร์ ใช่? The Russia House (1990)
You're in the army now. We have a way of addressing officers, don't we?ตอนนี้เธออยู่ในกองทัพ เรามีวิธี ขานรับแบบทหารใช่มั้ย The Water Horse (2007)
Not addressing what happened won't make it go away.ไม่ได้บันทึกว่าเกิดอะไร อย่าทำให้มันไปไกลกว่านี้ Emancipation (2008)
And by addressing those deaths, you give them meaning.และการกล่าวถึงผูัที่สูญเสียชีวิต มันเป็นการให้เกียรติแก่พวกเขา Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
We are going to take you now to the visitor mother ship over manhattan, where the V high commander Anna is addressing the crowds below.เรากำลังจะพา ท่านผู้ชมไปในตอนนี้ ไปพบกับผู้มาเยือนบนย่านแม่ เหนือเมืองแมนฮัดตัน ลำที่ผู้บัญชาการระดับสูง แอนนา There Is No Normal Anymore (2009)
Although I am not His Holiness, when you are addressing me, you are addressing this office.แม้ว่า Preasfintia ไม่พระองค์ เมื่อฉันเดินทาง ไป oficialitatii พ่อ, เอาละ? Angels & Demons (2009)
I'm sorry, Sy, would you mind addressing him as Mr. Saverin?ขอโทษนะ ไซ ช่วยเรียกเขาว่า คุณซาเวรินได้ไหม The Social Network (2010)
And I'd appreciate you addressing me as such.และฉันจะซาบซึ้งใจมาก หากคุณจะเรียกฉันให้ถูกต้อง Bad Blood (2010)
Noona = male addressing an older female์Noona=น้องชายใช้เรียกพี่สาว Episode #1.2 (2010)
Are you addressing me?พูดกับข้างั้นเหรอ ? The Sorcerer's Apprentice (2010)
You gentlemen are addressing the wrong problem.พวกคุณกำลังมองปัญหาผิดด้านแล้ว Free (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
addressingHe always talks as though he were addressing a public meeting.

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDRESSING AE0 D R EH1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
addressing (v) ˈədrˈɛsɪŋ (@1 d r e1 s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressiermaschine {f}addressing machine [Add to Longdo]
Adressierung {f}; Adressieren {n} | abgekürzte Adressierung | absolute Adressierung | direkte Adressierung | indirekte Adressierung | indizierte Adressierung | relative Adressierung | unmittelbare Adressierung | virtuelle Adressierung | Adressierung über Basisadresseaddressing | abbreviated addressing | absolute addressing | direct addressing | indirect addressing | indexed addressing | relative addressing | immediate addressing | virtual addressing | base displacement addressing [Add to Longdo]
Adressierungsart {f}addressing mode [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband) [Add to Longdo]
アドレシング[, adoreshingu] (n) {comp} addressing [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] (n) {comp} addressing exception [Add to Longdo]
アドレッシング[, adoresshingu] (n) addressing [Add to Longdo]
アドレッシングモード[, adoresshingumo-do] (n) {comp} addressing mode [Add to Longdo]
インデックスアドレッシング[, indekkusuadoresshingu] (n) {comp} index addressing [Add to Longdo]
オーバレイアドレッシング[, o-bareiadoresshingu] (n) {comp} overlay addressing [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] (n) {comp} global network addressing domain [Add to Longdo]
セグメントアドレッシング[, segumentoadoresshingu] (n) {comp} segment addressing [Add to Longdo]
セパレートアドレッシング[, separe-toadoresshingu] (n) {comp} separate addressing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
セパレートアドレッシング[せぱれーとあどれっしんぐ, separe-toadoresshingu] separate addressing [Add to Longdo]
ネットワークアドレス付与機関[ネットワークアドレスふよきかん, nettowa-kuadoresu fuyokikan] network addressing authority [Add to Longdo]
ネットワークアドレス領域[ネットワークアドレスりょういき, nettowa-kuadoresu ryouiki] network addressing domain [Add to Longdo]
ピアアドレシッング[ぴああどれしつんぐ, piaadoreshitsungu] peer addressing [Add to Longdo]
メモリアドレシング[めもりあどれしんぐ, memoriadoreshingu] memory addressing [Add to Longdo]
暗示番地指定[あんじばんちしてい, anjibanchishitei] implied addressing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Address \Ad*dress"\ ([a^]d*dr[e^]s"), v. t. [imp. & p. p.
   {Addressed} (-dr[e^]st"); p. pr. & vb. n. {Addressing}.] [OE.
   adressen to raise erect, adorn, OF. adrecier, to straighten,
   address, F. adresser, fr. [`a] (L. ad) + OF. drecier, F.
   dresser, to straighten, arrange. See {Dress}, v.]
   1. To aim; to direct. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       And this good knight his way with me addrest.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To prepare or make ready. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His foe was soon addressed.      --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Turnus addressed his men to single fight. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The five foolish virgins addressed themselves at the
       noise of the bridegroom's coming.   --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Reflexively: To prepare one's self; to apply one's skill
    or energies (to some object); to betake.
    [1913 Webster]
 
       These men addressed themselves to the task.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To clothe or array; to dress. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Tecla . . . addressed herself in man's apparel.
                          --Jewel.
    [1913 Webster]
 
   5. To direct, as words (to any one or any thing); to make, as
    a speech, petition, etc. (to any one, an audience).
    [1913 Webster]
 
       The young hero had addressed his players to him for
       his assistance.            --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To direct speech to; to make a communication to, whether
    spoken or written; to apply to by words, as by a speech,
    petition, etc., to speak to; to accost.
    [1913 Webster]
 
       Are not your orders to address the senate?
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       The representatives of the nation addressed the
       king.                 --Swift.
    [1913 Webster]
 
   7. To direct in writing, as a letter; to superscribe, or to
    direct and transmit; as, he addressed a letter.
    [1913 Webster]
 
   8. To make suit to as a lover; to court; to woo.
    [1913 Webster]
 
   9. (Com.) To consign or intrust to the care of another, as
    agent or factor; as, the ship was addressed to a merchant
    in Baltimore.
    [1913 Webster]
 
   {To address one's self to}.
    (a) To prepare one's self for; to apply one's self to.
    (b) To direct one's speech or discourse to.
 
   {To address the ball} (Golf), to take aim at the ball,
    adjusting the grip on the club, the attitude of the body,
    etc., to a convenient position.
    [Webster 1913 Suppl. 1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top