Search result for

lecture

(97 entries)
(0.0366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lecture-, *lecture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lecture[N] การบรรยาย, Syn. lecturing
lecture[VT] บรรยาย
lecture[VI] บรรยาย
lecture[VT] ว่ากล่าว, See also: ตำหนิ, ด่าว่า, Syn. rebuke, scold
lecturer[N] ผู้บรรยาย
lecture at[PHRV] สั่งสอน (อย่างยาวนาน), See also: ดุ, ตำหนิ, ตักเตือน, เทศน์
lecture on[PHRV] บรรยาย, See also: สั่งสอน, แสดงปาฐกถา
lecture to[PHRV] แสดงการบรรยายให้ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย), See also: บรรยายให้
lecture for[PHRV] สั่งสอนเป็นเวลา (ช่วงเวลา)
lecture for[PHRV] อบรมสั่งสอน, See also: ตำหนิ (อย่างยาวนาน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lecture(เลค'เชอะ) {lectured,lecturing,lectures} n. คำบรรยาย,คำปราศรัย,คำปาฐกถา. vi. บรรยาย,ปราศรัย,แสดงปาฐกถา
lecturer(เลค'เชอะเรอะ) n. ผู้บรรยาย,ผู้ปราศรัย,ผู้แสดงปาฐกถา
lectureship(เลค'เชอะชิพ) n. สำนักงานของผู้บรรยาย

English-Thai: Nontri Dictionary
lecture(n) ปาฐกถา,การเทศน์,การบรรยาย,คำปราศรัย,คำบรรยาย
lecture(vi) แสดงปาฐกถา,บรรยาย,เทศน์,ปราศรัย
lecturer(n) องค์ปาฐก,ผู้บรรยาย,ผู้ปราศรัย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lectureการบรรยาย, วิธีบรรยาย [การแพทย์]
Lecture method in teachingวิธีสอนแบบบรรยาย [TU Subject Heading]
Lecture-Demonstrationการบรรยายร่วมกับการสาธิต [การแพทย์]
Lecture-Workshopการบรรยายกับการปฏิบัติการ [การแพทย์]
Lecturersวิทยากร [TU Subject Heading]
Lectures and lecturingการบรรยาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I came here to have you lecture me on Cuddy, not because there's a killer mosquito chasing me around my apartment.ฉันมานี่เพื่อให้คุณเล็คเชอร์ให้ฉันฟังเรื่องคัดดี้ ไม่ได้เพราะว่ามีนักฆ่ายุง ไล่ฉันไปรอบๆอพารต์เม็นท์ The Itch (2008)
Do I really not have the value to be lectured about?ฉันไม่มีค่าอะไรเลยตามที่โดนว่าจริงๆเหรอ? Beethoven Virus (2008)
I will not be lectured by the porn king of Soho.ผมจะไม่ทนฟังบรรยาย ของเจ้าพ่อหนังโป๊โซโฮหรอกนะ The Bank Job (2008)
Do you know what the topic was for today's lecture?คุณรู้หรือไม่ว่า หัวข้อของเล็กเซอร์ในวันนี้ คืออะไร? Episode #1.8 (2008)
To listen to Dean Stoff lecture about how the universe is like a beautiful woman?ไปฟังคณบดีพูดถึงจักรวาล ว่าสวยเหมือนนางงามนะเหรอ The Day the Earth Stood Still (2008)
You gonna lecture me about civil liberties?นายจะสอนฉันเรื่องสิทธิมนุษยชนรึไง? Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Young man, there are no questions until I've reached the climax of my lecture.หนุ่มน้อย, อย่าเพิ่งถามอะไรตอนนี้ จนกว่าจะถึง จุดสุดยอดของการบรรยาย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I don't need a lecture from you right now, Jenna.ฉันยังไม่ต้องการฟังเธอสอนตอนนี้ เจนน่า The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Drugs with no lecture?จ่ายยาโดยไม่ถามอาการ House Divided (2009)
He's giving a lecture tomorrow at the conference and I'd like to make sure that his findings don't debunk the foundation of our project before we even get off the ground.เขามีบรรยายพรุ่งนี้ที่ประชุม และฉันต้องการให้แน่ใจว่าการค้นพบของเขา จะไม่ขัดกับพื้นฐานของโครงการของพวกเรา VS. (2009)
Yeah, her lectures were awful.ช่าย เธอสอนได้หลั่วสุดๆ Gokusen: The Movie (2009)
Lecture.การบรรยาย Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lectureA few people came to the lecture.
lectureA few people clapped after his lecture.
lectureAfter he had given a lecture, he had an interview with some students.
lectureAll the students are fed up with his lecture.
lectureA lot of people came to the lecture.
lectureAs a matter of fact, his lecture was boring.
lectureAs many as fifty students gathered to hear his lecture.
lectureAt least, not that one. You see, I give the lecture.
lectureA university lecturer, actually.
lectureBecause the lecturer speaks quickly few people could follow him.
lecture"Did you hear the lecture in that class yesterday?" asked the student.
lectureFew people came to the lecture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การบรรยาย[N] lecture
ห้องบรรยาย[N] lecture room, See also: lecture theatre, theater
โอวาท[N] homily, See also: lecture, address, preaching, sermon, discourse, Example: ผู้บังคับกองพันกล่าวคำต้อนรับทหารใหม่ พร้อมกับให้โอวาท และอวยพรขอให้ทุกคนจงมีแต่ความเจริญ, Thai definition: คำแนะนำ, Notes: (บาลี)
วิทยากร[N] expert, See also: lecturer, Example: มีคนโทรเข้ามาคุยกับวิทยากรมาก เนื่องจากวิทยากรเป็นคนมีความรู้และพูดได้น่าฟัง, Thai definition: ผู้ทรงความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาของตน
คำบรรยาย[N] lecture, See also: narration, expository, explanation, relation, speech, Syn. ปาฐกถา, Example: หากเราสนใจฟังคำบรรยายของอาจารย์ เราก็จะไม่ได้ยินเสียงอื่นๆ เลย, Count unit: เรื่อง
ปาฐกถา[V] lecture, See also: make a speech, Syn. บรรยาย, Example: นักวิชาการกำลังปาฐกถาเรื่องบทบาทของนักวิชาการต่อการบริหารประเทศ, Thai definition: การกล่าวถ้อยคำหรือเรื่องราวทางวิชาการที่กล่าวหรือบรรยายในที่ชุมนุมหรือในห้องเรียนขั้นอุดมศึกษา, Notes: (บาลี)
ปาฐก[N] lecturer, See also: speaker, Example: ตอนเย็นก็มีรายการปาฐกถาเกี่ยวกับพระองค์ท่านที่หอสมุดแห่งชาติโดยที่ปาฐกพูดที่สยามสมาคมมาก่อนแล้วเป็นภาษาอังกฤษ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้พูด, ผู้บรรยาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผู้สอน[N] teacher, See also: lecturer, instructor, coach, trainer, tutor, Syn. ครู, อาจารย์, Ant. ผู้เรียน, นักเรียน, Example: ในการสอน ผู้สอนจะต้องมีหลักในการจูงใจให้เด็กสนใจเรียน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้บอกวิชาความรู้ให้, ผู้แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่ว
อาจารย์ผู้บรรยาย[N] lecturer, See also: instructor, Example: ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนวิชาภาษามาเลย์ให้กับอาจารย์ผู้บรรยาย เพื่อให้สามารถบรรยายเป็นภาษามาเลย์ได้, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาจารย์มหาวิทยาลัย[n. exp.] (ājān mahāwitthayālai) EN: lecturer   
อาจารย์ผู้บรรยาย[n. exp.] (ājān phūbānyāi) EN: lecturer ; instructor   
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
แบบฝึกอ่าน[n. exp.] (baēpfeuk ān) EN: reading exercice   FR: exercice de lecture [m]
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
ห้องปาฐกถา[n. exp.] (hǿng pāthakathā) EN: lecture hall   
การอ่าน[n.] (kān ān) EN: reading   FR: lecture [f]
การอ่านคำพิพากษา[n. exp.] (kān ān khamphiphāksā) FR: lecture du verdict [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LECTURE    L EH1 K CH ER0
LECTURED    L EH1 K CH ER0 D
LECTURER    L EH1 K CH ER0 ER0
LECTURES    L EH1 K CH ER0 Z
LECTURERS    L EH1 K CH ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lecture    (v) (l e1 k ch @ r)
lectured    (v) (l e1 k ch @ d)
lecturer    (n) (l e1 k ch @ r @ r)
lectures    (v) (l e1 k ch @ z)
lecturers    (n) (l e1 k ch @ r @ z)
lectureship    (n) (l e1 k ch @ sh i p)
lectureships    (n) (l e1 k ch @ sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hörsaal {m}lecture room [Add to Longdo]
Vorlesung {f}; Lehrveranstaltung {f} (über) | Vorlesungen {pl} | eine Vorlesung besuchen | Vorlesung halten | Vorlesungen halten überlecture (on) | lectures | to go to a lecture; to attend a lecture | to give a lecture | to lecture on [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お談義;御談義[おだんぎ, odangi] (n) (See 談義) lecture (i.e. an admonishment); sermon [Add to Longdo]
カーテンレクチャー[, ka-tenrekucha-] (n) curtain lecture [Add to Longdo]
ユビキタス講演会[ユビキタスこうえんかい, yubikitasu kouenkai] (n) lecture on a topic related to "ubiquitous computing" [Add to Longdo]
レクチャー[, rekucha-] (n,vs) lecture; (P) [Add to Longdo]
レクチャラー[, rekuchara-] (n) lecturer [Add to Longdo]
演述[えんじゅつ, enjutsu] (n,vs) lecture [Add to Longdo]
開講[かいこう, kaikou] (n,vs) (1) holding a course (of lectures); offering a course; (2) beginning a series of one's lectures; starting a new course [Add to Longdo]
記念講演[きねんこうえん, kinenkouen] (n) memorial lecture; commemorative speech [Add to Longdo]
客員教員[かくいんきょういん, kakuinkyouin] (n) guest lecturer; guest teacher; visiting lecturer [Add to Longdo]
休講[きゅうこう, kyuukou] (n,vs) lecture cancellation; cancelling (lecture, class, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教程[jiào chéng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄥˊ, ] lecture course; teaching module at university; tutorial; textbook; course of study [Add to Longdo]
演讲[yǎn jiǎng, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] lecture; to make a speech [Add to Longdo]
讲堂[jiǎng táng, ㄐㄧㄤˇ ㄊㄤˊ, / ] lecture hall [Add to Longdo]
讲辞[jiǎng cí, ㄐㄧㄤˇ ㄘˊ, / ] lectures [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lecture \Lec"ture\ (-t[-u]r; 135), n. [F. lecture, LL. lectura,
   fr. L. legere, lectum, to read. See {Legend}.]
   1. The act of reading; as, the lecture of Holy Scripture.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A discourse on any subject; especially, a formal or
    methodical discourse, intended for instruction; sometimes,
    a familiar discourse, in contrast with a sermon.
    [1913 Webster]
 
   3. A reprimand or formal reproof from one having authority.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eng. Universities) A rehearsal of a lesson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lecture \Lec"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Lectured} (-t[-u]rd);
   p. pr. & vb. n. {Lecturing}.]
   1. To read or deliver a lecture to.
    [1913 Webster]
 
   2. To reprove formally and with authority.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lecture \Lec"ture\, v. i.
   To deliver a lecture or lectures.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lecture
   n 1: a speech that is open to the public; "he attended a lecture
      on telecommunications" [syn: {lecture}, {public lecture},
      {talk}]
   2: a lengthy rebuke; "a good lecture was my father's idea of
     discipline"; "the teacher gave him a talking to" [syn:
     {lecture}, {speech}, {talking to}]
   3: teaching by giving a discourse on some subject (typically to
     a class) [syn: {lecture}, {lecturing}]
   v 1: deliver a lecture or talk; "She will talk at Rutgers next
      week"; "Did you ever lecture at Harvard?" [syn: {lecture},
      {talk}]
   2: censure severely or angrily; "The mother scolded the child
     for entering a stranger's car"; "The deputy ragged the Prime
     Minister"; "The customer dressed down the waiter for bringing
     cold soup" [syn: {call on the carpet}, {take to task},
     {rebuke}, {rag}, {trounce}, {reproof}, {lecture},
     {reprimand}, {jaw}, {dress down}, {call down}, {scold},
     {chide}, {berate}, {bawl out}, {remonstrate}, {chew out},
     {chew up}, {have words}, {lambaste}, {lambast}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top