ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

地址

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -地址-, *地址*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地址[dì zhǐ, ㄉㄧˋ ㄓˇ, ] address, #713 [Add to Longdo]
绝对地址[jué duì dì zhǐ, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˋ ㄓˇ, / ] absolute address (comp.), #421,684 [Add to Longdo]
相对地址[xiāng duì dì zhǐ, ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˋ ㄓˇ, / ] relative address (comp.), #585,198 [Add to Longdo]
地址的转换[dì zhǐ de zhuǎn huàn, ㄉㄧˋ ㄓˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ, / ] address translation [Add to Longdo]
地址解析协议[dì zhǐ jiě xī xié yì, ㄉㄧˋ ㄓˇ ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] address resolution protocol; ARP [Add to Longdo]
多站地址[duō zhàn dì zhǐ, ㄉㄨㄛ ㄓㄢˋ ㄉㄧˋ ㄓˇ, ] multicast address; multistation address [Add to Longdo]
广播地址[guǎng bō dì zhǐ, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 广 / ] broadcast address [Add to Longdo]
源点地址[yuán diǎn dì zhǐ, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ ㄓˇ, / ] source address [Add to Longdo]
目标地址[mù biāo dì zhǐ, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ ㄉㄧˋ ㄓˇ, / ] destination address; target address [Add to Longdo]
终点地址[zhōng diǎn dì zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ ㄓˇ, / ] destination address [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What's Uncle Charlie's address?[CN] -妈妈查理叔叔的地址是什么 Shadow of a Doubt (1943)
Bring her back. I'll give you the address.[CN] 带卡洛来交换地址 Foreign Correspondent (1940)
Send the package to this address.[JA] 手紙をこの住所に届けて 把郵包送到這個地址 Cape No. 7 (2008)
Get their names and addresses.[CN] -记下他们的名字和地址 The Maltese Falcon (1941)
Your forwarding address?[CN] 你的轉寄地址? Grand Hotel (1932)
Well, I don't rightly know where it is, but it's bloody hot when you get there.[CN] 确切的地址我也不知道 只知道到那儿去是要送命的 Cavalcade (1933)
At...[CN] 地址: bbc. co. Protestantism: The Evangelical Explosion (2009)
I'll give you my address. You can contact me in New York.[CN] 我把我的地址给你 你一到纽约就跟我联络 It Happened One Night (1934)
Carol can be home in three hours... but I want that address now.[CN] 卡洛三小时便可到家先给地址 Foreign Correspondent (1940)
A Japanese package with an unknown address.[JA] あて先の住所が見つからない日本の郵便物を見たの 一個找不到地址的日本郵包 Cape No. 7 (2008)
Where?[CN] 地址 Breathing (2011)
If anything should come up, will you be at this address?[CN] 如果有事找你你会在这个地址 Design for Living (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top