Search result for

mai

(205 entries)
(0.118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mai-, *mai*
Possible hiragana form: まい
English-Thai: Longdo Dictionary
main outcome measure(n phrase) ตัววัดผลหลัก เช่น The main outcome measure was the Health Assessment Questionnaire (HAQ).
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
domain(n) (คณิต.) ขอบเขตกำเนิด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maid[N] สาวใช้, See also: สาวใช้, หญิงรับใช้, Syn. maidservant, housemaid
maid[N] สาวโสด, See also: สาวบริสุทธิ์ (ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อน), Syn. maiden
mail[N] จดหมาย, Syn. letters
mail[N] ระบบไปรษณีย์, Syn. postal service
mail[N] การขนส่งทางไปรษณีย์
mail[N] ไปรษณียภัณฑ์, See also: ของที่ส่งทางไปรษณีย์
mail[N] พาหนะบรรทุกไปรษณียภัณฑ์
mail[VI] จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (คำไม่เป็นทางการของ e-mail)
mail[VT] ส่งทางไปรษณีย์, See also: ส่งไปรษณียภัณฑ์
mail[N] เกราะ, Syn. chain mail, ring mail, coat of mail

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mai tai(ไม'ไท) n. ค๊อคเทล
maid(เมด) n. เด็กผู้หญิง,หญิงที่ยังไม่แต่งงาน,คนใช้ผู้หญิง,หญิงแก่ที่ยังไม่แต่งงาน,หญิงบริสุทธิ์., See also: maidish adj. maidishness n., Syn. maiden
maid-in waiting(เมด'อินเวท'ทิง) n. หญิงที่ยังไม่แต่งงานที่เป็นหญิงรับใช้พระราชินีหรือเจ้าหญิง pl. maids-in-waiting
maiden(เม'เดิน) n. เด็กผู้หญิง,หญิงสาว,adj. เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงหรือหญิงสาว ยังไม่แต่งงาน,ปรากฎขึ้นครั้งแรก,ทำครั้งแรก,ครั้งแรก,บริสุทธิ์,ยังไม่เคยลอง., See also: maidenliness n. maidenly adj. maidenship n., Syn. virgin
maiden namen. ชื่อสกุลของหญิงก่อนแต่งงาน
maiden voyagen. การเดินทางหรือเดินเรือครั้งแรกหลังจากที่สร้างเสร็จ
maidenhead(เมด'ดันเฮด) n. ความบริสุทธิ์,ความเป็นสาว,เยื่อพรหมจารี
maidenhood(เมด`ดันฮด) n.วัยสาว,ความบริสุทธิ์,ความเป็นสาว
maidservant(เมด'เซอเวินทฺ) n. หญิงรับใช้
maigre(เม'กะ) adj. ซึ่งไม่มีทั้งเนื้อและน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
maid(n) หญิงสาว,สาวใช้,คนใช้,แม่บ้าน
maiden(adj) เกี่ยวกับหญิงสาว,ใหม่,ครั้งแรก
maidenhood(n) วัยสาว,ความเป็นสาว
maidservant(n) สาวใช้,คนใช้,แม่บ้าน,หญิงรับใช้
mail(n) จดหมายส่งทางไปรษณีย์,เกราะ
mail(vt) ส่งทางไปรษณีย์,หุ้มเกราะ,สวมเกราะ
maim(vt) ทำให้พิการ
main(adj) สำคัญ,ส่วนใหญ่,ชั้นนำ
main(n) ท่อน้ำใหญ่,สายไฟใหญ่,ถนนสายใหญ่,ทะเลหลวง
mainland(n) พื้นแผ่นดินใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mail censusสำมะโนทางไปรษณีย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mail fraudการฉ้อโกงโดยทางไปรษณีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mail, detaining or delayingการกักหรือหน่วงเหนี่ยวไปรษณียภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mail-bombไปรษณีย์ถล่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mail-bombไปรษณีย์ถล่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mail-filterตัวกรองไปรษณีย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mail-filterตัวกรองไปรษณีย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mail-mergeการผสานจ่าหน้า(จดหมาย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mail-mergeการผสานจ่าหน้า(จดหมาย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mailback surveyการสำรวจทางไปรษณีย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
MAI Indexดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ดัชนีราคาหุ้นที่คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และใช้วันที่ 2 กันยายน 2545 เป็นวันฐาน mai Index แสดงถึงระดับราคาโดยเฉลี่ยของหุ้นสามัญทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ วันปัจจุบันเมื่อเทียบกับวันฐาน [ตลาดทุน]
Mail merge ผสานจ่าหน้า [คอมพิวเตอร์]
Mail order bridesเจ้าสาวสั่งทางไปรษณีย์ [TU Subject Heading]
Mail-order businessการขายทางไปรษณีย์ [TU Subject Heading]
Mailbox ตู้ไปรษณีย์ [คอมพิวเตอร์]
Main boardกระดานหลัก
เป็นส่วนสำคัญที่สุดของระบบ ARMS ซึ่งเป็นระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนที่เป็น main board นี้ เป็นส่วนที่ใช้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนที่เป็นหน่วยซื้อขาย (board lot) คือ ปริมาณหุ้นที่สั่งซื้อหรือสั่งขาย จะต้องเป็น 1 board lot (1 หน่วยซื้อขาย) หรือมากกว่าโดยเป็นจำนวนที่เป็นทวีคูณของ 1 board lot เช่น 2, 3, 4......board lots เป็นต้น การซื้อขายหลักทรัพย์บน main board ของระบบ ARMS (Advance Resilience Matching System) ใช้วิธี automatching (วิธีซื้อขายแบบจับคู่อัตโนมัติ)ให้เกิดการซื้อขาย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายบน main board จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับเรื่อง price spread (ช่วงราคา) รวมถึงข้อกำหนดเรื่อง ceiling price และ floor price ด้วย หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้รวมทั้งหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ให้มีการซื้อขายบน main board แต่ให้ไปซื้อขายบน special board [ตลาดทุน]
main canalmain canal, คลองส่งน้ำสายใหญ่, คลองส่งน้ำสายหลัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Main cardบัตรหลัก,
บัตรหลักหรือบัตรยืนพื้น คือ บัตรที่ทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการทำบัตรรายการเพิ่มอื่นๆ (added card) โดยบัตรหลักมี 2 ประเภท คือ

1. บัตรหลักที่ลงรายการหลักด้วยชื่อผู้แต่ง คือ บัตรผู้แต่ง ซึ่งมีรายการผู้แต่ง ไม่ว่าจะเป็นชื่อบุคคล หรือนิติบุคคล ลงเป็นรายการผู้แต่งที่บรรทัดแรก

2. บัตรหลักที่ลงรายการหลักด้วยชื่อเรื่อง กล่าวคือ กรณีที่ไ่ม่มีชือผู้แต่งไม่ว่าจะเป็นชื่อบุคคล หรือ นิติบุคคลลงเป็นรายการหลักได้ เนื่องจากไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การลงรายการ จำเป็นต้องใช้ชื่่อเรื่องเป็นรายการหลัก จึงถือว่าบัตรชื่อเรื่องเป็นบัตรหลัก นอกนั้นรายการทางบรรณานุกรมอื่นๆ จะเหมือนกับบัตรหลักที่เป็นชื่อผู้แต่งทุกประการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Main entryรายการหลัก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Main memory หน่วยความจำหลัก [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
maidenhair fern (n ) เฟิร์นก้านดำ
main inletช่องกระแสไฟเข้าหลัก
maintainability[ほしゅせい] ความสามารถในการดูแลรักษา
maintenance crew (n) พนักงานซ่อมบำรุง, ช่างซ่อมบำรุง
See also: S. ้handyman, R. fitter,machinist,mechanic,repairman,troubleshooter

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The main guest arrives last.แขกคนสำคัญต้องไปถึงทีหลังสุดสิ Ready (2017)
I'm the best person to play the main character.ฉันเป็นคนที่เหมาะที่สุด ที่จะเล่นเป็นตัวเอกของเรื่อง Affection (2017)
I am only a maid.ฉันเป็นแค่คนรับใช้ Absolute (2017)
CUP 2014 ...as the opposite of that, as refusing the changes and maintaining traditions at all costs, just because they are traditions.(ถ้วย 2014) คือสิ่งที่ตรงข้ามกัน เป็นพวกที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และพยายามอนุรักษ์ของเก่าไม่ว่ายังไง แค่เพราะพวกเขามาจากธรรมเนียมเก่า  ()
I wish I could say the pleasure was all mine, but as you and I both know, it was mainly yours.ผมก็อยากจะพูดว่าด้วยความยินดี แต่ทั้งคุณและผมต่างก็รู้ คุณน่ะได้ยินดีปรีดากว่าผมมากนัก The Secret of Sales (2017)
But mainly because I spend my entire fucking life on this phone talking to perverts like you.แต่เหตุผลหลักเลยก็คือ ฉันใช้เวลาทั้งชีวิตคุยโทรศัพท์ กับไอ้พวกวิปริตอย่างแกไง Smell the Weakness (2017)
To maintain the aesthetic.จัดการตัวเองให้เรียบร้อย แล้วเราจะได้เริ่มกันใหม่ Sexy Rollercoasters (2017)
If I don't, you follow the main trail.ถ้าผมไม่กลับ ก็ไปทางสายหลัก The New Frontier (2017)
Mainly.ส่วนใหญ่แล้วน่ะ You Get Me (2017)
My five colleagues all sacrificed themselves to maintain the firewalls.ผู้ร่วมงานทั้งห้าของฉัน สละชีวิตปกป้องไฟร์วอลล์ Life (2017)
Because I've to maintained quarantine. I can.ไม่ เราต้องกักกันโรค หยุด Life (2017)
Sol broke into the mainstream arena.ฉันเจาะเข้าไปในกระแสหลัก After Porn Ends 2 (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maiPlease mail this letter for me.
maiThe students noted the professor's main points.
maiStatements will be mailed every quarter.
maiSend this by sea mail.
maiMai I sit next to you?
maiHe is not eager to unveil his main argument.
maiHis main object in life was to become rich.
maiIs there any mail for me?
maiCan you mail there for me?
maiMy father painted the mailbox red.
maiDepending on which you think of as the main point, either is OK.
maiMail your application for admission directly to the school office.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายใหญ่[ADJ] major, See also: main, important, chief, leading, Example: บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งรายใหญ่ของประเทศ
แกนนำ[N] mainstay, See also: backbone, Example: การนัดพบหรือหารือกันลับๆ ของแกนนำกลุ่มนี้ มีขึ้นที่ห้องทำงานของหัวหน้าพรรค, Thai definition: ตัวหลักสำคัญในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในทางการเมือง
ตู้จดหมาย[N] postbox, See also: mailbox
รักษาระดับ[V] maintain one's position, See also: keep up with the Joneses, Ant. ลดระดับ, Example: เขาต้องหาเงินเพื่อรักษาระดับ หน้าและเกียรติยศของตนเองไว้, Thai definition: ทำให้คงอยู่ในระดับเดิม
รักษาสุขภาพ[V] maintain one's health, See also: keep healthy, look after oneself, Ant. ทำลายสุขภาพ, Example: ทุกคนต้องรักษาสุขภาพให้ดีและทำงานให้ดี ชาติบ้านเมืองจึงจะแข็งแรงและเจริญมั่นคง
อาหารจานหลัก[N] main courses, Example: อย่าเพิ่งสั่งอาหารจานหลักมากินเลย ยังไม่หิวเท่าไหร่, Count unit: จาน, Thai definition: อาหารที่ไม่ใช่อาหารทานเล่น
สาระสำคัญ[N] main point
จักรกล[N] key factor, See also: main factor, Example: ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา การส่งออกเป็นจักรกลสำคัญในการนำเศรษฐกิจของไทย, Thai definition: ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งอื่นดำเนินไปได้
จุดหลัก[N] main point, See also: important point, Syn. จุดสำคัญ, Example: ด่านนี้เป็นจุดหลักที่คอยตรวจรถต้องสงสัย, Count unit: จุด, แห่ง, Thai definition: ส่วนที่มีความสำคัญกว่าส่วนอื่นๆ
โดยส่วนใหญ่[ADV] mainly, See also: greatly, mostly, Syn. โดยส่วนมาก, Example: เขาทำงานผิดพลาดไปโดยส่วนใหญ่ จึงไม่อยากกลับมาแก้ไขอีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารจานหลัก[n. exp.] (āhān jān lak) EN: main courses   
อาหารมนุษย์[n. exp.] (āhān manut) FR: alimentation humaine [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: senior monk   FR: mâitre spirituel [m]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อักขระของมนุษย์[n.] (akkhara khøng manut) EN: fine human script   FR: écriture humaine [f]
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being   FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
อมนุษย์[adj.] (amanut) EN: inhuman   FR: inhumain

CMU English Pronouncing Dictionary
MAI    M AY1
MAIL    M EY1 L
MAIR    M EH1 R
MAIN    M EY1 N
MAIM    M EY1 M
MAIO    M EY1 OW0
MAIS    M EY1 Z
MAID    M EY1 D
MAIA    M AY1 AH0
MAILS    M EY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maid    (n) (m ei1 d)
mail    (v) (m ei1 l)
maim    (v) (m ei1 m)
main    (n) (m ei1 n)
Maier    (n) (m ai1 @ r)
Maida    (n) (m ai1 d @)
Maine    (n) (m ei1 n)
Mainz    (n) (m ei1 n t s)
maids    (n) (m ei1 d z)
mails    (v) (m ei1 l z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
毎朝[まいあさ, maiasa, ] (n adv ) ทุกเช้า
舞妓[まいこ, ] (n ) เกอิชาฝึกหัด
迷子[まいご, ] (n ) เด็กหลงทาง
枚数[まいすう, ] (n ) จำนวนแผ่น, จำนวนผืน, จำนวนของสิ่งที่ใช้ลักษณะนามของ 枚
毎度[まいど, ] ทุกครั้ง ตลอด , คำทักทายเวลาเอาสินค้ามาส่งให้ของบริการส่งของ
毎日[まいにち, mainichi, ] (n adv ) ทุกวัน
毎晩[まいばん, maiban, ] (n adv ) ทุกคืน
埋伏歯[まいふくし, ] (n) ฟันคุด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
毎月[まいげつ, maigetsu] Thai: ทุกเดือน English: every month
毎月[まいげつ, maigetsu] Thai: แต่ละเดือน English: each month
毎月[まいげつ, maigetsu] Thai: ประจำทุกเดือน English: monthly
参る[まいる, mairu] Thai: มา(คำถ่อมตนของผู้พูด) English: to come (hum)
参る[まいる, mairu] Thai: ไป(เป็นคำถ่อมตนของผู้พูด) English: to go
参る[まいる, mairu] Thai: ไปไหว้พระ
参る[まいる, mairu] Thai: ยอมแพ้

German-Thai: Longdo Dictionary
Mai(n) |der| เดือนพฤษภาคม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mai {m}May [Add to Longdo]
Maibaum {m} | Maibäume {pl}maypole | maypoles [Add to Longdo]
Maiblume {f}mayflower [Add to Longdo]
Maid; junges Mädchen (ironisch)damsel [Add to Longdo]
Maiglöckchen {n} [bot.]lily of the valley [Add to Longdo]
Mais {m}corn [Am.] [Add to Longdo]
Mais {m}maize [Add to Longdo]
Maische {f}mash [Add to Longdo]
Maischkessel {m}; Maischbottich {m}mash tun [Add to Longdo]
Maiskolben {m}corn cob; corn on the cob [Add to Longdo]
Maismehl {n}cornmeal [Add to Longdo]
Maismehl {n}hominy [Add to Longdo]
Maisonette {f}; Maisonette-Wohnung {f}maisonette [Add to Longdo]
Maisstärke {f}cornstarch [Add to Longdo]
maischento mash [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
mais(conj.) แต่
mais bien sûr!(phrase) แต่ว่า (แหม) แน่นอนอยู่แล้ว!
mais non!(phrase) แต่...ไม่!, ไม่นะ ไม่ใช่
maison(n) |f| บ้าน เช่น à la maison ไปที่บ้าน หรือ อยู่ที่บ้าน
Image:
maison close(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison de passe,
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท
maison de disques(n) |f| บริษัททำเพลง, ค่ายเพลง
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison close,
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่
maîtresse(n) |f, pl. maîtresses| คนรัก, นายผู้หญิง

Japanese-English: EDICT Dictionary
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
DNS[ディーエヌエス, dei-enuesu] (n) {comp} DNS; Domain Name System [Add to Longdo]
Eメール[イーメール, i-me-ru] (n) {comp} email; electronic mail [Add to Longdo]
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval [Add to Longdo]
あいまい制御;曖昧制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] (n) {comp} fuzzy control [Add to Longdo]
あいまい性;曖昧性[あいまいせい, aimaisei] (n) ambiguity; fuzziness [Add to Longdo]
あいまい度;曖昧度[あいまいど, aimaido] (n) {comp} equivocation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不动声色[bù dòng shēng sè, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄙㄜˋ, / ] maintain one's composure; stay calm and collected; not turn a hair; not bat an eyelid [Add to Longdo]
主力[zhǔ lì, ㄓㄨˇ ㄌㄧˋ, ] main force; main strength of an army [Add to Longdo]
主因[zhǔ yīn, ㄓㄨˇ , ] main reason [Add to Longdo]
主峰[zhǔ fēng, ㄓㄨˇ ㄈㄥ, ] main peak (of a mountain range) [Add to Longdo]
主厅[zhǔ tīng, ㄓㄨˇ ㄊㄧㄥ, / ] main lobby [Add to Longdo]
主料[zhǔ liào, ㄓㄨˇ ㄌㄧㄠˋ, ] main ingredients (in a cooking recipe) [Add to Longdo]
主族[zhǔ zú, ㄓㄨˇ ㄗㄨˊ, ] main group [Add to Longdo]
主业[zhǔ yè, ㄓㄨˇ ㄧㄝˋ, / ] main business [Add to Longdo]
主流[zhǔ liú, ㄓㄨˇ ㄌㄧㄡˊ, ] main stream (of a river); fig. the essential point; main viewpoint of a matter [Add to Longdo]
主演[zhǔ yǎn, ㄓㄨˇ ㄧㄢˇ, ] main actors (in a movie); starring ... [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
カスタマイズ[かすたまいず, kasutamaizu] customize (vs) [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
参る[まいる, mairu] gehen, kommen, besuchen, einen_Tempel_besuchen, einen_Schrein_besuchen [Add to Longdo]
埋没[まいぼつ, maibotsu] begraben_sein, verschuettet_sein, in_Vergessenheit_geraten [Add to Longdo]
埋葬[まいそう, maisou] begraben, beerdigen [Add to Longdo]
埋蔵[まいぞう, maizou] unterirdische_Lagerstaette [Add to Longdo]
[まい, mai] (Numeralklassifikator fuer duenne, flache Gegenstaende) [Add to Longdo]
枚挙[まいきょ, maikyo] aufzaehlen, anfuehren, angeben [Add to Longdo]
枚数[まいすう, maisuu] Zahl_der_Blaetter [Add to Longdo]
[まい, mai] JEDER, JEDES [Add to Longdo]
[まい, mai] jeder, jedes [Add to Longdo]
毎年[まいねん, mainen] jedes_Jahr, jaehrlich [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Mai [mai] (n) , s.(m )
   May
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 mai [mɛ]
   May
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 mai
    never
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top