ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -埋-, *埋*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
め戻し[うめもどし,umemodoshi] (vt phrase jargon ) Backfill

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[埋, mái, ㄇㄞˊ] to bury; to conceal; to plant
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  里 (lǐ ㄌㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 1,640

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mái, ㄇㄞˊ, ] bury, #3,509 [Add to Longdo]
[mán, ㄇㄢˊ, ] to blame, #3,509 [Add to Longdo]
[mán yuàn, ㄇㄢˊ ㄩㄢˋ, ] to complain, #11,510 [Add to Longdo]
[mái fú, ㄇㄞˊ ㄈㄨˊ, ] ambush, #15,277 [Add to Longdo]
[mái zàng, ㄇㄞˊ ㄗㄤˋ, ] bury, #18,118 [Add to Longdo]
[mái tóu, ㄇㄞˊ ㄊㄡˊ, / ] to immerse oneself in; engrossed in sth; to lower the head (e.g. to avoid rain), #18,136 [Add to Longdo]
[mái cáng, ㄇㄞˊ ㄘㄤˊ, ] to bury; hidden, #19,056 [Add to Longdo]
[yǎn mái, ㄧㄢˇ ㄇㄞˊ, ] to bury, #20,671 [Add to Longdo]
[mái mò, ㄇㄞˊ ㄇㄛˋ, / ] oblivion, #29,952 [Add to Longdo]
头苦干[mái tóu kǔ gàn, ㄇㄞˊ ㄊㄡˊ ㄎㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] to bury oneself in work (成语 saw); to be engrossed in work; to make an all-out effort; up to the neck in work, #31,484 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
伏歯[まいふくし, maifukushi] (n) ฟันคุด
め戻し[うめもどし,umemodoshi, umemodoshi ,umemodoshi] (vt phrase jargon ) กลบหน้าดิน (ศัพท์ก่อสร้าง)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
める[うめる, umeru] Thai: ฝัง English: to bury
める[うめる, umeru] Thai: กลบ English: to fill up

Japanese-English: EDICT Dictionary
ける[いける, ikeru] (v1) (1) to bury something in the ground; (2) to cover coals with ash; to bank a fire [Add to Longdo]
まる[うずまる(P);うまる(P), uzumaru (P); umaru (P)] (v5r,vi) to be buried; to be surrounded; to overflow; to be filled; (P) [Add to Longdo]
み火[うずみび, uzumibi] (n) banked fire [Add to Longdo]
める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P) [Add to Longdo]
める(P);填める[うずめる, uzumeru] (v1,vt) (1) to cover; to bury (e.g. one's face in hands); to submerge; (2) to fill (completely); to stuff; to pack; to cram; to fill up; (P) [Add to Longdo]
め合せる;め合わせる[うめあわせる, umeawaseru] (v1,vt) to make amends; to compensate for; to make up for [Add to Longdo]
め合わす;め合す;めあわす[うめあわす, umeawasu] (v5s,vt) (See め合わせる) to make up for; to compensate for [Add to Longdo]
め合わせ;め合せ[うめあわせ, umeawase] (n) compensation [Add to Longdo]
め込み[うめこみ, umekomi] (n,adj-f) embedding; implantation; built-in [Add to Longdo]
め込みプロセッサ[うめこみプロセッサ, umekomi purosessa] (n) {comp} embedded processor [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
J.F. Kennedy was buried in Arlington Cemetery.J.F.ケネディはアーリントン墓地に葬された。
I have to cover his loss.あいつの損をめてやらなくちゃならないんだ。
I know you must be buried in your mountain of mails, but I wonder if I can hear from you regarding the mail I sent you last week?あなたがメールの山にもれているのは知っていますが、私が先週送ったメールの返事をお願いできませんでしょうか。
After countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.いくどとなくおのをめては、きまって、また、ほりかえす。永遠の平和がやってくる気配もない。
They explored the desert in quest of buried treasure.かれらは蔵された宝物を求めて砂漠を探検した。
This is a place where animals are buried.ここは動物たちが葬されている場所です。
This beautiful autumn weather we've been having makes up for the wet summer.このところの美しい秋晴れは、雨の多かった夏のめ合わせをしてくれている。
It is said that treasure is buried in this area.この区域に財宝がまっているという話だ。
This is to make up for the last time.これはこの前のときのめ合わせです。
The place is deep in broken glass.そのあたりは、一面に割れたガラスでもれているんですって。
The country is trying hard to make up for her trade deficit.その国は貿易上の赤字の穴めに懸命である。
Many people visited the shrine where the saint lay buried.その聖者が葬されている聖堂を多くの人々が訪れた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was just thinking, I can fill you in, uh, over the phone.[JA] 私はちょうど私があなたをめることができると思っています、 電話で 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Which is why I'm keeping you there to fill the gaps.[JA] だから私は守っている あなたはギャップをめるためにそこにいる。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Although I suppose we barristers ought not to complain about that.[CN] 所以咱们还是别怨了 The Lady Vanishes (1938)
Give up the fame and gain in this world[CN] 掉世上的浮名 Song at Midnight (1937)
If I'd known we'd be buried side by side I'd never have taken this apartment.[CN] 如果我知道我们以后在一起 我一定不买这套公寓 The Awful Truth (1937)
And I'm gonna make it up to you, okay?[JA] このめ合わせはするわ Casus Belli (2017)
Before me, it was a dump.[JA] ゴミにもれた小屋だったが Barbecue (2017)
Burying the dead.[JA] 死者を葬している Dragonstone (2017)
Put it back. Bury it where you found it.[CN] 把它放回去 你哪里发现就把它在哪吧 The Mummy (1932)
There.[CN]  The First Day of the Rest of Your Life (2008)
Buried alive?[CN] 活的? The Mummy (1932)
I cover up in this grave by myself[CN] 我把自己在这个坟墓里面 Song at Midnight (1937)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
め字[うめじ, umeji] fill character [Add to Longdo]
め草文字[うめくさもじ, umekusamoji] padding character [Add to Longdo]
設ケーブル[まいせつケーブル, maisetsu ke-buru] buried cable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[うまる, umaru] begraben_sein, sich_fuellen, sich_anfuellen [Add to Longdo]
める[うめる, umeru] vergraben, begraben, fuellen [Add to Longdo]
もれる[うもれる, umoreru] begraben_sein, zurueckgezogen_leben, in_Vergessenheit_geraten [Add to Longdo]
[まいぼつ, maibotsu] begraben_sein, verschuettet_sein, in_Vergessenheit_geraten [Add to Longdo]
[まいそう, maisou] begraben, beerdigen [Add to Longdo]
[まいぞう, maizou] unterirdische_Lagerstaette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top