ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

maiden voyage

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maiden voyage-, *maiden voyage*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maiden voyage(idm) การเดินทางเรือเป็นครั้งแรก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maiden voyagen. การเดินทางหรือเดินเรือครั้งแรกหลังจากที่สร้างเสร็จ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This maiden voyage of Titanic must make headlines.เที่ยวแรกของไททานิค ต้องพาดหัวข่าว Titanic (1997)
We can take her out for a maiden voyage Saturday.พามันแล่นกินลมครั้งแรกวันเสาร์ Cassandra's Dream (2007)
Ladies and gentlemen, the maiden voyage of our newest flagship deserves more pompon circumstance that we can afford today.ลูกเรือทุกท่าน ภารกิจแรกของเรา ที่จริงสมควรจัดพิธีฉลองให้สมเกียรติมากกว่าที่จัดในวันนี้ Star Trek (2009)
"The RMS Titanic was the largest passenger steamship in the world when it made its maiden voyage across the north Atlantic in 1912.""เรืออาร์เอ็มเอสไททานิก "คือเรือโดยสาร ที่ใหญ่ที่สุดในโลก \"การเดินทางครั้งแรก\ My Heart Will Go On (2011)
We now have liftoff on the maiden voyage of the U.S.S. Butter.ตอนนี้เรากำลังบินขึ้น ไปกับเรือรบบัตเตอร์ True Believer (2012)
The maiden voyage of Volker Intergalactic has been set.การเดินทางครั้งแรก ของ โวลเกอร์ อินเตอร์กาแลคติก ถูกกำหนดไว้แล้ว Little Red Corvette (2013)
Carl Sagan guided the maiden voyage of Cosmos a generation ago.คาลเสเกน แนะนำการเดิน ทางครั้งแรกของคอสมอส รุ่นที่ผ่านมา Standing Up in the Milky Way (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maiden voyageThe Titanic sunk on its maiden voyage.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
处女航[chǔ nǚ háng, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ ㄏㄤˊ,    /   ] maiden voyage #108,915 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
処女航海[しょじょこうかい, shojokoukai] (n) maiden voyage [Add to Longdo]
初航海[はつこうかい, hatsukoukai] (n) maiden voyage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maiden \Maid"en\, a.
   1. Of or pertaining to a maiden, or to maidens; suitable to,
    or characteristic of, a virgin; as, maiden innocence.
    "Amid the maiden throng." --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Have you no modesty, no maiden shame ? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Never having been married; not having had sexual
    intercourse; virgin; -- said usually of the woman, but
    sometimes of the man; as, a maiden aunt. "A surprising old
    maiden lady." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   3. Fresh; innocent; unpolluted; pure; hitherto unused.
    "Maiden flowers." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Full bravely hast thou fleshed
       Thy maiden sword.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Used of a fortress, signifying that it has never been
    captured, or violated. -- T. Warton. Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {Maiden assize} (Eng. Law), an assize which there is no
    criminal prosecution; an assize which is unpolluted with
    blood. It was usual, at such an assize, for the sheriff to
    present the judge with a pair of white gloves. --Smart.
 
   {Maiden name}, the surname of a woman before her marriage.
 
   {Maiden pink}. (Bot.) See under {Pink}.
 
   {Maiden plum} (Bot.), a West Indian tree ({Comocladia
    integrifolia}) with purplish drupes. The sap of the tree
    is glutinous, and gives a persistent black stain.
 
   {Maiden speech}, the first speech made by a person, esp. by a
    new member in a public body.
 
   {Maiden tower}, the tower most capable of resisting an enemy.
    
 
   {maiden voyage} the first regular service voyage of a ship.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maiden voyage
   n 1: the first voyage of its kind; "in 1912 the ocean liner
      Titanic sank on its maiden voyage"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top