Search result for

maiden

(85 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maiden-, *maiden*
Possible hiragana form: まいでん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maiden[N] สาวโสด, See also: สาวบริสุทธิ์ (ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อน), Syn. maid, virgin, damsel
maiden[N] ม้าที่ยังไม่เคยชนะการแข่งขัน
maidenly[ADJ] แบบหญิงสาว, Syn. girlish, gentle
maidenhead[N] ความเป็นสาวบริสุทธิ์, See also: ความเป็นพรหมจารี, Syn. maidenhood, virginity, purity
maidenhood[N] วัยสาว, See also: ความเป็นสาวบริสุทธิ์, Syn. maidenhead
maidenlike[ADJ] แบบหญิงสาว
maiden name[N] นามสกุลก่อนแต่งงานของผู้หญิง
maiden speech[IDM] สุนทรพจน์ครั้งแรก
maiden voyage[IDM] การเดินทางเรือเป็นครั้งแรก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maiden(เม'เดิน) n. เด็กผู้หญิง,หญิงสาว,adj. เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงหรือหญิงสาว ยังไม่แต่งงาน,ปรากฎขึ้นครั้งแรก,ทำครั้งแรก,ครั้งแรก,บริสุทธิ์,ยังไม่เคยลอง., See also: maidenliness n. maidenly adj. maidenship n., Syn. virgin
maiden namen. ชื่อสกุลของหญิงก่อนแต่งงาน
maiden voyagen. การเดินทางหรือเดินเรือครั้งแรกหลังจากที่สร้างเสร็จ
maidenhead(เมด'ดันเฮด) n. ความบริสุทธิ์,ความเป็นสาว,เยื่อพรหมจารี
maidenhood(เมด`ดันฮด) n.วัยสาว,ความบริสุทธิ์,ความเป็นสาว
sea-maidenn. นางเงือก,เทพธิดาทะเล, Syn. mermaid

English-Thai: Nontri Dictionary
maiden(adj) เกี่ยวกับหญิงสาว,ใหม่,ครั้งแรก
maidenhood(n) วัยสาว,ความเป็นสาว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
maidenhair fern (n ) เฟิร์นก้านดำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're like the 'museum maiden of the Met'.ก็เธอเป็นแม่สาวพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วนี่ Made of Honor (2008)
All right, tell your story. Oh, my God... /They see he's now with /the fairest maiden in all the land,ผู้หญิงทุกคนเห็นเขาอยู่กับหญิงงามอันดับหนึ่งในแผ่นดิน แล้วพวกเธอก็พากันอิจฉา Bedtime Stories (2008)
- Mmm. Hey, is this the fairest maiden in the land?นั่นสาวที่สวยที่สุดในผืนแผ่นดินนี้รึเปล่า Bedtime Stories (2008)
You're the fairest maiden in the land?หญิงที่สวยที่สุดในแผนแผ่นดินนี้ ผิดกฎหมายหรอ Bedtime Stories (2008)
- You use your maiden name?- คุณใช้นามสกุลเก่าเหรอครับ? Gamer (2009)
These are no mere twinkling diamonds for lovely maidens to wish upon.มันไม่ใช่แค่ส่องแสงระยิบระยับ ที่เหล่าสาวเผ้าถวิลหา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
*Subs by Maiden*.... Emotional Rescue (2009)
-Okay. And mother's maiden name and place of birth.และนามสกุลเดิมของมารดา และภูมิลำเนา ABQ (2009)
UNDER THE NAME THOMAS BOREN. THAT'S HIS DEAD MOTHER'S MAIDEN NAME.จิตใจของเขาพัฒนาขึ้นในขณะที่ความเป็อยู่ของเขาแย่สุด ๆ House on Fire (2009)
And when a queen discovers her best maidenแล้วเมื่อราชินีพบว่าเพื่อนสาวของเธอ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Haley's maiden name is brooks.ฮาลีย์ ไมเดน ชื่อของลำธาร Faceless, Nameless (2009)
- i got my old job back, with governor maiden.ฉันได้งานเก่ากลับคืนมา ที่ทำกับผู้ว่าโมลเดน Chapter Three 'Acceptance' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maidenHer very frowns are fairer far Than smiles of other maidens are. [Poem]
maidenHis maiden work established his reputation.
maidenThe Titanic sunk on its maiden voyage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัยสาว[N] girlhood, See also: maidenhood, Syn. วัยแรกรุ่น, Example: เมื่อลูกเข้าสู่วัยสาว พ่อแม่ก็เริ่มมองหาคู่ครองให้, Thai definition: ช่วงที่ผู้หญิงมีอายุพ้นวัยเด็ก
สาว[N] girl, See also: maiden, maid, lass, lassie, miss, damsel, Ant. หนุ่ม, Example: สาวสามคนไปเป็นครูสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยมตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
พรหมจาริณี[N] virgin, See also: maiden, Example: ท่านผู้นี้ได้ให้สัตย์ปฏิญาณก่อนบวชว่าจะเป็นพรหมจาริณีไปชั่วชีวิต, Thai definition: หญิงผู้ประพฤตพรหมจรรย์ ไม่ข้องแวะเรื่องเพศสัมพันธ์เด็ดขาด, Notes: (บาลี)
กันย์[N] young girl, See also: maiden, Syn. สาวรุ่น, Count unit: คน
กันยา[N] young girl, See also: maiden, Syn. สาวรุ่น, หญิงสาว, Count unit: คน, Notes: สันสกฤต
หญิงสาว[N] young girl, See also: maiden, Syn. สาวรุ่น, กันยา, Count unit: คน, Notes: สันสกฤต
ความบริสุทธิ์[N] virginity, See also: maidenhood, spinsterhood, Syn. ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง, ความสาว, Ant. การมีมลทิน, Example: ผู้ชายยังมีค่านิยมเรื่องความบริสุทธิ์ของหญิงสาว, Thai definition: การปราศจากมลทิน
อรทัย[N] maiden, See also: young girl, woman, Syn. หญิงสาว, สาวรุ่น, Ant. ชายหนุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กันยา[n.] (kanyā) EN: young girl ; beautiful girl ; maiden   
ความบริสุทธิ์[n.] (khwām børisut) EN: virginity ; maidenhood ; spinsterhood   FR: virginité [f]
พรหมจาริณี[n.] (phrommajārīnī) EN: virgin ; maiden   FR: vierge [f] ; pucelle [f]
สาว[n.] (sāo) EN: young girl ; young lady ; maiden ; unmarried girl ; girl ; maid ; lass ; lassie (inf.) ; miss ; damsel   FR: jeune fille [f] ; jeune [f] ; adolescente [f] ; ado (fam.) [f] ; demoiselle [f]
สาวพรหมจารี[n. exp.] (sāo phrommajārī) EN: virgin ; chaste maiden   FR: vierge [f] ; pucelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAIDEN    M EY1 D AH0 N
MAIDENS    M EY1 D AH0 N Z
MAIDENFORM    M EY1 D AH0 N F AO2 R M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maiden    (n) (m ei1 d n)
maidens    (n) (m ei1 d n z)
maidenly    (j) (m ei1 d n l ii)
Maidenhead    (n) (m ei1 d n h e d)
maidenhair    (n) (m ei1 d n h e@ r)
maidenhead    (n) (m ei1 d n h e d)
maidenhood    (n) (m ei1 d n h u d)
maidenlike    (j) (m ei1 d n l ai k)
maidenhairs    (n) (m ei1 d n h e@ z)
maidenhoods    (n) (m ei1 d n h u d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
少女[shào nǚ, ㄕㄠˋ ㄋㄩˇ, ] maiden, #3,642 [Add to Longdo]
闺女[guī nǚ, ㄍㄨㄟ ㄋㄩˇ, / ] maiden; unmarried woman; daughter, #14,936 [Add to Longdo]
首演[shǒu yǎn, ㄕㄡˇ ㄧㄢˇ, ] maiden stage role; first performance; first public showing, #25,641 [Add to Longdo]
处女航[chǔ nǚ háng, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ ㄏㄤˊ, / ] maiden voyage, #108,915 [Add to Longdo]
黄花闺女[huáng huā guī nǚ, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄍㄨㄟ ㄋㄩˇ, / ] maiden; virgin, #111,366 [Add to Longdo]
黄花女[huáng huā nǚ, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄋㄩˇ, / ] maiden; virgin [Add to Longdo]
黄花幼女[huáng huā yòu nǚ, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄧㄡˋ ㄋㄩˇ, / ] maiden; virgin [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungfernfahrt {f}maiden voyage [Add to Longdo]
Jungfernrede {f}maiden speech [Add to Longdo]
Jungfernreise {f}maiden voyage [Add to Longdo]
Mädchenname {m}; Geburtsname {m}maiden name [Add to Longdo]
Maiden-Schläfergrundel {f} (Valenciennea puellaris) [zool.]diamond watchman goby [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイアンメイデン[, aianmeiden] (n) iron maiden [Add to Longdo]
マジリアイゴ[, majiriaigo] (n) masked spinefoot (Siganus puellus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); bluelined rabbitfish; bluelined spinefoot; maiden spinefoot [Add to Longdo]
ローレライ[, ro-rerai] (n) (1) Lorelei (Loreley); Rhine maiden who lured sailors to their doom; (2) rock in the Rhine [Add to Longdo]
阿国歌舞伎[おくにかぶき, okunikabuki] (n) Okuni kabuki; progenitor of modern kabuki, developed by Izumo Taisha shrine maiden Izumo no Okuni and popularized in Kyoto (early Edo period) [Add to Longdo]
乙女心[おとめごころ, otomegokoro] (n) girl's feeling; maiden's mind [Add to Longdo]
旧姓[きゅうせい, kyuusei] (n) one's former (maiden) name; (P) [Add to Longdo]
旧名[きゅうめい, kyuumei] (n) former name; maiden name [Add to Longdo]
銀杏;公孫樹;鴨脚樹[いちょう;こうそんじゅ(公孫樹);イチョウ, ichou ; kousonju ( ichou ); ichou] (n) (uk) ginkgo (Ginkgo biloba); gingko; maidenhair tree [Add to Longdo]
孔雀草[くじゃくそう;クジャクソウ, kujakusou ; kujakusou] (n) (1) (uk) (See マリーゴールド) marigold (esp. the French marigold, Tagetes patula); (2) (See ハルシャ菊) plains coreopsis (Coreopsis tinctoria); (3) (See 孔雀羊歯) northern maidenhair (Adiantum pedatum) [Add to Longdo]
孔雀羊歯[くじゃくしだ;クジャクシダ, kujakushida ; kujakushida] (n) (uk) northern maidenhair (Adiantum pedatum) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maiden \Maid"en\ (m[=a]d"'n), n. [OE. maiden, meiden, AS.
   maegden, dim. of AS. maeg[eth], fr. mago son, servant; akin
   to G. magd, m[aum]dchen, maid, OHG. magad, Icel. m["o]gr son,
   Goth. magus boy, child, magaps virgin, and perh. to Zend.
   magu youth. Cf. {Maid} a virgin.]
   1. An unmarried woman; a girl or woman who has not
    experienced sexual intercourse; a virgin; a maid.
    [1913 Webster]
 
       She employed the residue of her life to repairing of
       highways, building of bridges, and endowing of
       maidens.               --Carew.
    [1913 Webster]
 
       A maiden of our century, yet most meek. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. A female servant. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. An instrument resembling the guillotine, formerly used in
    Scotland for beheading criminals. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   4. A machine for washing linen.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maiden \Maid"en\, a.
   1. Of or pertaining to a maiden, or to maidens; suitable to,
    or characteristic of, a virgin; as, maiden innocence.
    "Amid the maiden throng." --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Have you no modesty, no maiden shame ? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Never having been married; not having had sexual
    intercourse; virgin; -- said usually of the woman, but
    sometimes of the man; as, a maiden aunt. "A surprising old
    maiden lady." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   3. Fresh; innocent; unpolluted; pure; hitherto unused.
    "Maiden flowers." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Full bravely hast thou fleshed
       Thy maiden sword.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Used of a fortress, signifying that it has never been
    captured, or violated. -- T. Warton. Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {Maiden assize} (Eng. Law), an assize which there is no
    criminal prosecution; an assize which is unpolluted with
    blood. It was usual, at such an assize, for the sheriff to
    present the judge with a pair of white gloves. --Smart.
 
   {Maiden name}, the surname of a woman before her marriage.
 
   {Maiden pink}. (Bot.) See under {Pink}.
 
   {Maiden plum} (Bot.), a West Indian tree ({Comocladia
    integrifolia}) with purplish drupes. The sap of the tree
    is glutinous, and gives a persistent black stain.
 
   {Maiden speech}, the first speech made by a person, esp. by a
    new member in a public body.
 
   {Maiden tower}, the tower most capable of resisting an enemy.
    
 
   {maiden voyage} the first regular service voyage of a ship.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Maiden \Maid"en\, v. t.
   To act coyly like a maiden; -- with it as an indefinite
   object.
   [1913 Webster]
 
      For had I maiden'd it, as many use.
      Loath for to grant, but loather to refuse. --Bp. Hall.
   [1913 Webster]
 
   {Maiden grass}, the smaller quaking grass.
 
   {Maiden tree}. See {Ginkgo}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 maiden
   adj 1: serving to set in motion; "the magazine's inaugural
       issue"; "the initiative phase in the negotiations"; "an
       initiatory step toward a treaty"; "his first (or maiden)
       speech in Congress"; "the liner's maiden voyage" [syn:
       {inaugural}, {initiative}, {initiatory}, {first},
       {maiden}]
   n 1: an unmarried girl (especially a virgin) [syn: {maid},
      {maiden}]
   2: (cricket) an over in which no runs are scored [syn: {maiden
     over}, {maiden}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top