ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

housemaid

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -housemaid-, *housemaid*, housemai
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
housemaid[N] คนรับใช้, See also: สาวใช้, คนใช้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
housemaid(เฮาซฺ'เมด) n. คนใช้ผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
housemaid(n) สาวใช้,หญิงรับใช้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
housemaidพ่อบ้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your housemaid?แม่บ้านนายเหรอ Episode #1.8 (2009)
Mother's looking for a housemaid, if you know anyone.คุณแม่กำลังมองหาคนรับใช้ ถ้าคุณรู้จักใคร The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Turned out the housemaid, who dressed her and rubbed her all over for two years, was a man!ไล่คนรับใช้ออก คนรับใช้ที่คอยรับใช้คอยแต่งตัวให้มาตั้งสองปี เป็นผู้ชาย! The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I think she enjoyed a good grubbling with her housemaid and didn't want to own!ฉันว่าหล่อนคงเริงรื่นอยู่กับคนรับใช้ที่บ้าน และไม่หวังจะได้มาเป็นของตัวเอง (หัวเราะ) The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
"Chica"? My daughter is not your housemaid.ชิก้าเหรอ ลูกสาวฉันไม่ใช่แม่บ้านคุณนะ Wedding in Red (2013)
I'm a daughter of the housemaid, and he's the young master.ฉันเป็นลูกสาวแม่บ้าน แต่เขาเป็นนายน้อย Episode #1.8 (2013)
She's that housemaid? The one that can't talk?ป้าที่พี่เคยพูดถึงใช่ไหม คนที่เป็นใบ้น่ะ Episode #1.7 (2013)
No. 6, a housemaid's daughter.ข้อหก ลูกสาวของแม่บ้าน Episode #1.12 (2013)
Will the kids at school be more shocked that you're an illegitimate son, or... that Cha Eun Sang is your housemaids daughter?เด็กๆที่โรงเรียนจะตกใจเรื่องไหนมากกว่ากัน เรื่องที่นายเป็นลูกนอกสมรส หรือว่า ชาอึนซังเป็นลูกสาวของแม่บ้านของนาย Episode #1.12 (2013)
Or that illegitimate son Kim Tan is dating that housemaids daughter, Cha Eun Sang?หรือว่าลูกนอกสมรส คิมทัน กำลังคบกับลูกสาว ของแม่บ้าน ชาอึนซังน่ะ Episode #1.12 (2013)
Four, in-house housemaid?สี่ เธอเป็นแม่บ้านที่นั่น Episode #1.11 (2013)
My mom is a housemaid.แม่ของฉัน... เป็นคนรับใช้ Episode #1.11 (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาวใช้[N] maid, See also: housemaid, maidservant, Syn. คนรับใช้, คนใช้, หญิงรับใช้, Ant. เจ้านาย, Example: เดี๋ยวนี้จะหาสาวใช้ที่ไว้ใจได้สักคน มันช่างลำบากยากเย็นเหลือเกิน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หญิงที่รับจ้างทำงานบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนใช้[n.] (khonchai) EN: servant ; maid ; housemaid   FR: employée de maison [f] ; serviteur [m] (litt.) ; domestique [m, f] (vx) ; servante [f] (vx) ; bonne [f] ; bonniche = boniche [f] (fam. - péj.)
คนรับใช้[n.] (khon rapchai) EN: servant ; valet ; maid ; housemaid   FR: servante [f] ; valet [m]
สาวใช้[n.] (sāochai) EN: maid ; servant ; housemaid ; maidservant   FR: servante [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
housemaid    (n) hˈausmɛɪd (h au1 s m ei d)
housemaids    (n) hˈausmɛɪdz (h au1 s m ei d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハウスメイド;ハウスメード[, hausumeido ; hausume-do] (n) (See 家事手伝い) housemaid [Add to Longdo]
女中奉公[じょちゅうぼうこう, jochuuboukou] (n) (obs) domestic service; working as a housemaid; domestic help; domestic helper [Add to Longdo]
上働き[うわばたらき, uwabataraki] (n) housemaid [Add to Longdo]
老婢[ろうひ, rouhi] (n) old housemaid; old female servant [Add to Longdo]
婢;女の子奴[ひ(婢);めのこやつこ, hi ( hashitame ); menokoyatsuko] (n) (1) (arch) female slave; (2) (ひ only) female servant; housemaid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Housemaid \House"maid`\, n.
   A female servant employed to do housework, esp. to take care
   of the rooms.
   [1913 Webster]
 
   {Housemaid's knee} (Med.), a swelling over the knee, due to
    an enlargement of the bursa in the front of the kneepan;
    -- so called because frequently occurring in servant girls
    who work upon their knees.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 housemaid
   n 1: a female domestic [syn: {maid}, {maidservant}, {housemaid},
      {amah}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top