Search result for

รักษาสุขภาพ

(16 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รักษาสุขภาพ-, *รักษาสุขภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักษาสุขภาพ[V] maintain one's health, See also: keep healthy, look after oneself, Ant. ทำลายสุขภาพ, Example: ทุกคนต้องรักษาสุขภาพให้ดีและทำงานให้ดี ชาติบ้านเมืองจึงจะแข็งแรงและเจริญมั่นคง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You must take care of yourself first, Sire.พระองค์ต้องรักษาสุขภาพก่อนอื่นใดนะพะยะค่ะ The Kingdom of the Winds (2008)
My General, please take care of yourselfท่านขุนพล รักษาสุขภาพด้วย Three Kingdoms (2008)
You take care.รักษาสุขภาพนะ Rose's Turn (2009)
No matter where you go, you have to take care of your health.ไม่ว่าคุณไปอยู่ที่ไหน รักษาสุขภาพด้วยนะครับ. Shining Inheritance (2009)
You have to start taking care of yourself.พ่อต้องเริ่มรักษาสุขภาพได้แล้วนะ Grilled Cheesus (2010)
Sae. Be well okay?ซาเอะ ก็รักษาสุขภาพด้วยนะ? Hanamizuki (2010)
Then, take care okay?แล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะ Hanamizuki (2010)
I'm someone who always thought about my health!ผมเป็นคนที่รักษาสุขภาพตลอดมา! Hello Ghost (2010)
Be healthy.รักษาสุขภาพด้วย Episode #1.12 (2010)
- Take care.- รักษาสุขภาพด้วยค่ะ Episode #1.10 (2010)
I still need a kidney... 'cause I want to stay healthy for... the two special guys in that picture.แต่ฉันยังต้องการไตนะ เพราะฉันต้องรักษาสุขภาพไว้ เพื่ออยู่กับคนพิเศษสองคนนี้ Flashback (2011)
He's trying to protect his health, which is why he's been taking vitamin supplements.เขาพยายามที่จะรักษาสุขภาพของเขา ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงกินวิตามิน Fall from Grace (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รักษาสุขภาพ[v. exp.] (raksā sukkhaphāp) EN: maintain one's health ; keep healthy ; look after oneself   FR: veiller à sa santé

English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep fit[PHRV] รักษาสุขภาพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top