Search result for

irritate

(58 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irritate-, *irritate*. Possible hiragana form: いっりたて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irritate    [VI] ทำให้ระคายเคือง, See also: ระคายตัว, ทำให้คัน, คัน, Syn. rub, pain, Ant. ease, soothe
irritate    [VT] รบกวน, See also: ทำให้รำคาญ, ทำให้โมโห, Syn. annoy, bother, exasperate, Ant. soothe, palliate
irritated    [ADJ] โกรธเคือง, See also: รำคาญ, หงุดหงิด, Syn. annoyed, angry, vexed, Ant. soothing
irritatedly    [ADV] อย่างหงุดหงิด, See also: อย่างโกรธเคือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
irritateระคายเคือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irritateระคาย, รบกวน, ระคายเคือง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irritate"Why?" asked the daughter, a trifle irritated.
irritateThe mother becomes irritated and frankly, but gently, tells Beth to leave the room.
irritateDon't get so irritated. Rushing things will cost you more time in the end.
irritateThe fact seemed to irritate her husband.
irritateThe answer irritated me.
irritateEven the merest little thing irritated him.
irritateI couldn't but be irritated with you.
irritateI was irritated by his indecision.
irritateIf someone irritates you, it is best not to react immediately.
irritateThe more he waited, the more irritated he became.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irritate(เออ'ริเทท) vt.,vi. ทำให้ระคายเคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวนประสาท,ทำให้อักเสบ., See also: irritator n., Syn. exasperate
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง

English-Thai: Nontri Dictionary
irritate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้แสบคัน,ทำให้เคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กวนโอ๊ย    [V] irritate, See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother, Syn. กวนตีน, กวนบาทา, Example: เพราะเขาทำตัวกวนโอ๊ยเช่นนี้ เขาจึงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่บ่อยๆ, Thai definition: รบกวนชวนให้ถูกทำร้าย, Notes: (สแลง)
ระคายเคือง    [V] irritate, See also: itch, Syn. เคือง, ระคาย, Example: หลังจากออกจากพงหญ้า โกมนก็รู้สึกระคายเคืองที่ผิวหนัง, Thai definition: รู้สึกคายคันและเคืองตา
ขุ่นแค้น    [V] feud, See also: irritate to the extent of being revengeful, Syn. เคืองแค้น, ขัดแค้น, โกรธแค้น, Example: เขารู้สึกขุ่นแค้นคู่แข่งมากที่เอาชนะเขาด้วยกลโกง, Thai definition: โกรธอย่างเจ็บแค้นหรือผูกใจเจ็บ
ขุ่นเคือง    [V] annoy, See also: irritate, displease, resent, Syn. ขุ่นข้อง, โกรธ, โกรธเคือง, ขัดเคือง, เคืองขัด, ขุ่นข้องหมองใจ, เคืองขุ่น, Ant. ยินดี, Example: เรามักจะขุ่นเคืองที่ได้ยินคนนินทาเขาลับหลัง, Thai definition: โกรธกรุ่นๆ อยู่ในใจ
ขัดตา    [V] be unpleasant to look at, See also: irritate, Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา, ขัดหูขัดตา, Example: กิริยาของเขาขัดตาผู้ใหญ่หัวโบราณมาก, Thai definition: ดูไม่ถูกตา, ดูไม่เหมาะตา
เคือง    [V] irritate, See also: annoy, be sore, Syn. ระคาย, รำคาญ, Example: ลมพัดแรงมากจนทำให้เขาเคืองตา
ยั่วยวน    [V] enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ยั่วยวน    [V] enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ยวนยี    [V] provoke, See also: irritate, put out, aggravate, vex, Syn. ยียวน, กวน, แหย่, กวนโทโส, Thai definition: ก่อกวนให้เกิดโทสะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry   FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
คัน[v.] (khan) EN: itch ; scratch ; tickle ; irritate ; feel itchy   FR: démanger ; avoir des démangeaisons
ขุ่นเคือง[v.] (khunkheūang) EN: annoy ; irritate ; displease ; resent   FR: indigner ; outrer
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice   FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
กวน[v.] (kūan) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke   FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวนใจ[v.] (kūanjai) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate   FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
กวนโอ๊ย[v.] (kūan ōi) EN: irritate ; annoy ; agitate ; disturb ; trouble ; vex ; bother   
กวนโทสะ[v. exp.] (kūan thōsa) EN: irritate ; infuriate   FR: exaspérer ; exacerber ; horripiler
เง้า ๆ งอด ๆ[v. exp.] (ngao-ngao ngøt-ngøt) EN: be distorted by anger ; be displeased ; be angry ; be annoyed ; be irritated   
ประสาทเสีย[v.] (prasātsīa) EN: be irritated ; be nervous ; feel uneasy ; get fretful ; be neurotic   FR: être énervé ; être nerveux

CMU English Pronouncing Dictionary
IRRITATE    IH1 R AH0 T EY2 T
IRRITATED    IH1 R AH0 T EY2 T AH0 D
IRRITATES    IH1 R AH0 T EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irritate    (v) (i1 r i t ei t)
irritated    (v) (i1 r i t ei t i d)
irritates    (v) (i1 r i t ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
むかつく[, mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
イライラさせる[, iraira saseru] (exp,v1) to get beneath someone's skin; to in someone's hair; to irritate [Add to Longdo]
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with) [Add to Longdo]
苛つく[いらつく;イラつく, iratsuku ; ira tsuku] (v5k,vi) (uk) to get irritated [Add to Longdo]
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed [Add to Longdo]
苛立つ;いら立つ[いらだつ, iradatsu] (v5t) to be irritated [Add to Longdo]
苛立てる[いらだてる, iradateru] (v1,vt) to irritate; to exasperate [Add to Longdo]
胸が悪い[むねがわるい, munegawarui] (exp,adj-i) (1) sick; nauseated; (2) angry; irritated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irritate \Ir"ri*tate\, a.
   Excited; heightened. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irritate \Ir"ri*tate\, v. t. [See 1 st {Irritant}.]
   To render null and void. [R.] --Abp. Bramhall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irritate \Ir"ri*tate\, v. t. [imp. & p. p. {Irritated}; p. pr. &
   vb. n. {Irritating}.] [L. irritatus, p. p. of irritare. Of
   doubtful origin.]
   [1913 Webster]
   1. To increase the action or violence of; to heighten
    excitement in; to intensify; to stimulate.
    [1913 Webster]
 
       Cold maketh the spirits vigorous and irritateth
       them.                 --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To excite anger or displeasure in; to provoke; to tease;
    to exasperate; to annoy; to vex; as, the insolence of a
    tyrant irritates his subjects.
    [1913 Webster]
 
       Dismiss the man, nor irritate the god:
       Prevent the rage of him who reigns above. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. (Physiol.) To produce irritation in; to stimulate; to
    cause to contract. See {Irritation}, n., 2.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) To make morbidly excitable, or oversensitive; to
    fret; as, the skin is irritated by friction; to irritate a
    wound by a coarse bandage.
 
   Syn: To fret; inflame; excite; provoke; tease; vex;
     exasperate; anger; incense; enrage.
 
   Usage: To {Irritate}, {Provoke}, {Exasperate}. These words
      express different stages of excited or angry feeling.
      Irritate denotes an excitement of quick and slightly
      angry feeling which is only momentary; as, irritated
      by a hasty remark. To provoke implies the awakening of
      some open expression of decided anger; as, a provoking
      insult. Exasperate denotes a provoking of anger at
      something unendurable. Whatever comes across our
      feelings irritates; whatever excites anger provokes;
      whatever raises anger to a high point exasperates.
      "Susceptible and nervous people are most easily
      irritated; proud people are quickly provoked; hot and
      fiery people are soonest exasperated." --Crabb.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irritate
   v 1: cause annoyance in; disturb, especially by minor
      irritations; "Mosquitoes buzzing in my ear really bothers
      me"; "It irritates me that she never closes the door after
      she leaves" [syn: {annoy}, {rag}, {get to}, {bother}, {get
      at}, {irritate}, {rile}, {nark}, {nettle}, {gravel}, {vex},
      {chafe}, {devil}]
   2: excite to an abnormal condition, or chafe or inflame;
     "Aspirin irritates my stomach" [ant: {soothe}]
   3: excite to some characteristic action or condition, such as
     motion, contraction, or nervous impulse, by the application
     of a stimulus; "irritate the glands of a leaf"

Are you satisfied with the result?

Go to Top