ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vexed

V EH1 K S T   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vexed-, *vexed*, vex, vexe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vexed[ADJ] ซึ่งยุ่งยากมาก, See also: ซึ่งซับซ้อนมาก, Syn. knotty, thorny
vexed question[IDM] ปัญหาใหญ่ที่หาทางแก้ไม่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
unvexed(adj) ไม่ถูกรบกวน,ไม่ระคายเคือง,ไม่เป็นทุกข์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vexed questionปัญหาที่แก้ไม่ตก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"were vexed to nightmare by a rocking cradle.ถูกเปลี่ยนเป็นฝันร้ายได้แค่เสียงไกวเปล Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Aren't you vexed that you're earning less than your ex-wife?แล้วคุณไม่กลุ้มบ้างเหรอ นี่รายได้คุณน้อยกว่าเมียเก่าอีกนะ? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Aren't you vexed that you're earning less than your ex-wife?แล้วคุณไม่กลุ้มบ้างเหรอ นี่รายได้คุณน้อยกว่าเมียเก่าอีกนะ? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Aren't you vexed that you're earning less than your ex-wife?แล้วคุณไม่กลุ้มบ้างเหรอ นี่รายได้คุณน้อยกว่าเมียเก่าอีกนะ? The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
We've vexed each other for many months. Both suffering grievous wound upon effort.เรามี plagued อื่น ๆ ในแต่ละเดือน มันมีผลในการที่เราได้รับความเดือดร้อน Victory (2013)
Who you going to be more vexed with?คนที่คุณจะได้รับการเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นด้วย? Starred Up (2013)
Well, it appears Will Schuester has taken up the age-old question that has vexed creepy pederasts since Socrates.ดูเหมือนว่า วิลล์ ชูสเตอร์ ได้ยกปัญหาใหญ่ยุคหิน อันน่าขนลุกที่คิดกันไม่ตกนับตั้งแต่ยุคชายรักชายของโซเครติสขึ้นมาซะแล้ว A Katy or a Gaga (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vexedI was vexed at his irresolute attitude.
vexedNothing vexed her more than his selfishness.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented   FR: avoir des ennuis
ขึ้งโกรธ[v.] (kheungkrōt) EN: rage ; anger ; be vexed   
กลุ้ม[v.] (klum) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried   FR: être abattu ; être accablé
งุ่นง่าน[v.] (ngūn-ngān) EN: be vexed ; be worried ; be annoyed ; be harassed   FR: être sur les nerfs
ว้าวุ่น[adj.] (wāwun) EN: vexed ; perturbed ; upset   FR: contrarié ; perturbé

CMU English Pronouncing Dictionary
VEXED V EH1 K S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vexed (v) vˈɛkst (v e1 k s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed [Add to Longdo]
悔しがる[くやしがる, kuyashigaru] (v5r) to feel bitter; to be vexed; to resent; to regret [Add to Longdo]
思い煩う;思いわずらう[おもいわずらう, omoiwazurau] (v5u,vi) to worry about; to be vexed [Add to Longdo]
歯痒い(P);歯がゆい[はがゆい, hagayui] (adj-i) impatient; tantalized; tantalised; irritated; chagrined; chagrinned; vexed; (P) [Add to Longdo]
無念千万[むねんせんばん, munensenban] (n,adj-na) being really disappointed; feeling utterly mortified; being deeply vexed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vexed \Vexed\, a.
   1. Annoyed; harassed; troubled.
    [1913 Webster]
 
   2. Much debated or contested; causing discussion; as, a vexed
    question.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vex \Vex\ (v[e^]ks), v. t. [imp. & p. p. {Vexed} (v[e^]kst); p.
   pr. & vb. n. {Vexing}.] [F. vexer, L. vexare, vexatum, to
   vex, originally, to shake, toss, in carrying, v. intens. fr.
   vehere, vectum, to carry. See {Vehicle}.]
   1. To toss back and forth; to agitate; to disquiet.
    [1913 Webster]
 
       White curl the waves, and the vexed ocean roars.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To make angry or annoyed by little provocations; to
    irritate; to plague; to torment; to harass; to afflict; to
    trouble; to tease. "I will not vex your souls." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Ten thousand torments vex my heart.  --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. To twist; to weave. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Some English wool, vexed in a Belgian loom.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Tease}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vexed
   adj 1: troubled persistently especially with petty annoyances;
       "harassed working mothers"; "a harried expression"; "her
       poor pestered father had to endure her constant
       interruptions"; "the vexed parents of an unruly teenager"
       [syn: {annoyed}, {harassed}, {harried}, {pestered},
       {vexed}]
   2: causing difficulty in finding an answer or solution; much
     disputed; "the vexed issue of priorities"; "we live in vexed
     and troubled times"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top