ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-irritate-

IH1 R IH0 T EY2 T   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: irritate, *irritate*
Possible hiragana form: -いっりたて-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irritate[VI] ทำให้ระคายเคือง, See also: ระคายตัว, ทำให้คัน, คัน, Syn. rub, pain, Ant. ease, soothe
irritate[VT] รบกวน, See also: ทำให้รำคาญ, ทำให้โมโห, Syn. annoy, bother, exasperate, Ant. soothe, palliate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irritate(เออ'ริเทท) vt.,vi. ทำให้ระคายเคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวนประสาท,ทำให้อักเสบ., See also: irritator n., Syn. exasperate

English-Thai: Nontri Dictionary
irritate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้แสบคัน,ทำให้เคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
irritateระคายเคือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irritateระคาย, รบกวน, ระคายเคือง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's something about the wax and the salt water. lt irritates them.มันน่าจะเกี่ยวกับแว๊กซ์กับน้ำเกลือ มันค่อนข้างระคายเคือง Junior (1994)
- And condyloma and cancer. - You irritate me.นี่เธอตั้งใจจะกวนประสาทฉันเหรอ Show Me Love (1998)
It irritates me!มันทำให้ชั้นหงุดหงิด Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
That necklace.... irritates me.สร้อยคอนั่น... เห็นแล้วหงุดหงิดจิงๆ Boys Over Flowers (2005)
- Do not irritate it.-อย่าไปกวนมันนะ Paranormal Activity (2007)
- My presence irritates the creature. - You can not just leave.มันเกินความสามารถผม คุณไปเฉยๆไม่ได้นะ Paranormal Activity (2007)
Come on. - Don't irritate me!เร็วๆสิ อย่ากวนใจน่า Namastey London (2007)
These common dishes irritate my stomach.อาหารจานนี้ทำให้ท้องข้าไม่ค่อยดีเลย Sacramentum Gladiatorum (2010)
Water, maple syrup for glucose, lemon for acid, cayenne pepper to irritate the bowels, and a dash of ipecac, a vomiting agent.น้ำ, ไซรัป มะนาว, พริกไทป่น และ Ipecac ตัวทำให้อ้วก Home (2010)
You irritate me, William.นายมันกวนโอ๊ยจริงๆ วิลเลี่ยม The Substitute (2010)
You didn't ask his secretary, you said that just to irritate him.นายไม่ได้ถามเลขาซะหน่อย นายแค่กวนประสาทเขา The Blind Banker (2010)
He says his goal is to irritate his mother.เขาอยากปั่นหัวแม่ตัวเอง Episode #1.7 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irritateDoesn't it irritate you to see couples making out around town?
irritateDon't get so irritated. Rushing things will cost you more time in the end.
irritateEven the merest little thing irritated him.
irritateHe became irritated.
irritateHer constant complaining speech irritated me.
irritateHer way of speaking irritates us.
irritateHe seldom gets angry or irritated.
irritateHe was irritated by her delay.
irritateHe was irritated by the sound.
irritateHis ambiguous reply made her all the more irritated.
irritateHis incompetence began to irritate everyone.
irritateHis speech irritates me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กวนโอ๊ย[V] irritate, See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother, Syn. กวนตีน, กวนบาทา, Example: เพราะเขาทำตัวกวนโอ๊ยเช่นนี้ เขาจึงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่บ่อยๆ, Thai definition: รบกวนชวนให้ถูกทำร้าย, Notes: (สแลง)
ระคายเคือง[V] irritate, See also: itch, Syn. เคือง, ระคาย, Example: หลังจากออกจากพงหญ้า โกมนก็รู้สึกระคายเคืองที่ผิวหนัง, Thai definition: รู้สึกคายคันและเคืองตา
ขัดตา[V] be unpleasant to look at, See also: irritate, Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา, ขัดหูขัดตา, Example: กิริยาของเขาขัดตาผู้ใหญ่หัวโบราณมาก, Thai definition: ดูไม่ถูกตา, ดูไม่เหมาะตา
เคือง[V] irritate, See also: annoy, be sore, Syn. ระคาย, รำคาญ, Example: ลมพัดแรงมากจนทำให้เขาเคืองตา

CMU English Pronouncing Dictionary
IRRITATE IH1 R IH0 T EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irritate (v) ˈɪrɪtɛɪt (i1 r i t ei t)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irritate \Ir"ri*tate\, a.
   Excited; heightened. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irritate \Ir"ri*tate\, v. t. [See 1 st {Irritant}.]
   To render null and void. [R.] --Abp. Bramhall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irritate \Ir"ri*tate\, v. t. [imp. & p. p. {Irritated}; p. pr. &
   vb. n. {Irritating}.] [L. irritatus, p. p. of irritare. Of
   doubtful origin.]
   [1913 Webster]
   1. To increase the action or violence of; to heighten
    excitement in; to intensify; to stimulate.
    [1913 Webster]
 
       Cold maketh the spirits vigorous and irritateth
       them.                 --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To excite anger or displeasure in; to provoke; to tease;
    to exasperate; to annoy; to vex; as, the insolence of a
    tyrant irritates his subjects.
    [1913 Webster]
 
       Dismiss the man, nor irritate the god:
       Prevent the rage of him who reigns above. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. (Physiol.) To produce irritation in; to stimulate; to
    cause to contract. See {Irritation}, n., 2.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) To make morbidly excitable, or oversensitive; to
    fret; as, the skin is irritated by friction; to irritate a
    wound by a coarse bandage.
 
   Syn: To fret; inflame; excite; provoke; tease; vex;
     exasperate; anger; incense; enrage.
 
   Usage: To {Irritate}, {Provoke}, {Exasperate}. These words
      express different stages of excited or angry feeling.
      Irritate denotes an excitement of quick and slightly
      angry feeling which is only momentary; as, irritated
      by a hasty remark. To provoke implies the awakening of
      some open expression of decided anger; as, a provoking
      insult. Exasperate denotes a provoking of anger at
      something unendurable. Whatever comes across our
      feelings irritates; whatever excites anger provokes;
      whatever raises anger to a high point exasperates.
      "Susceptible and nervous people are most easily
      irritated; proud people are quickly provoked; hot and
      fiery people are soonest exasperated." --Crabb.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irritate
   v 1: cause annoyance in; disturb, especially by minor
      irritations; "Mosquitoes buzzing in my ear really bothers
      me"; "It irritates me that she never closes the door after
      she leaves" [syn: {annoy}, {rag}, {get to}, {bother}, {get
      at}, {irritate}, {rile}, {nark}, {nettle}, {gravel}, {vex},
      {chafe}, {devil}]
   2: excite to an abnormal condition, or chafe or inflame;
     "Aspirin irritates my stomach" [ant: {soothe}]
   3: excite to some characteristic action or condition, such as
     motion, contraction, or nervous impulse, by the application
     of a stimulus; "irritate the glands of a leaf"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top