Search result for

-stem-

(57 entries)
(4.414 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stem, *stem*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stem[N] ลำต้น, See also: ก้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stem(สเทม) n. ลำต้น,ก้าน,ก้านใบ,ก้านดอก,ก้านผลไม้,ลำต้นกล้วย,สิ่งที่คล้ายใบหรือก้านดอก,ส่วนที่ยาวเรียว,เท้า,ขา,ตระกูล,เชื้อสาย,เหล่ากอ,ปุ่มไขลานนาฬิกา,ไส้หลอดอิเล็กทรอนิกส์,ตัวคำศัพท์,เสาหัวเรือ,หัวเรือ,บ้องยาฝิ่น,ถนนใหญ่. vt. เอาก้านออก. vi. กำเนิด,เกิดจาก vt. หยุดยั้ง,ยับยั้ง,สกัด,ระงับ

English-Thai: Nontri Dictionary
stem(n) กิ่ง,ลำต้น,ก้าน,พงศ์พันธุ์,รากคำ,หัวเรือ
stem(vt) ปิด,หยุด,กั้น,อุด,จุก,ระงับ,ยับยั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stemลำต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stemสกัดกั้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the chest while also herniating In the fighter's brain stem.แล้วยังลามไปถึงก้านสมองคนไข้ Not Cancer (2008)
Cancer stem cells are real.สเตมเซลมีมะเร็งเป็นเรื่องจริง Not Cancer (2008)
They're like embryonic stem cells. They become whatever they want.พวกมันเหมือนตัวอ่อนของสเตมเซล พวกมันเป็นแบบที่พวกมันต้องการ Not Cancer (2008)
The weapon... went through the brain stem, perforated the internal carotid artery.อาวุธนี่... ตรงผ่านเข้าไปในก้านสมอง เจาะทะลุหลอดเลือดแดงอินเทอร์นัลคาโรติด And How Does That Make You Kill? (2008)
This belief stemmed from early exposure to sad British pop music... and a total misreading of the movie The Graduate.ความเชื่อเหล่านี้ เกิดขึ้นจากกระแสเพลงป๊อปเศร้าๆ จากฝั่งอังกฤษ บวกกับการตีความผิดจากการดูหนังเรื่อง The Graduate 500 Days of Summer (2009)
A possible treatment using stem cells from a genetically compatible donor.วิธีรักษาคือการใช้สเต็มเซลล์ จากผู้ร่วมสายเลือดใกล้เคียงกัน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
A possible treatment using stem cellsการรักษาที่น่าจะได้ผลที่สุด คือการทำปลูกถ่ายเนื้อเหยื่อ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
For jack's disease, but he needs compatible stem cells.สำหรับอาการของแจ็ค แต่เขาต้องการสเตมเซลล์ที่เข้ากันได้ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Some, uh, some kind of stem cell therapy.การ.. เอ่อ การบำบัดด้วยสเตมเซลล์ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
The stem cell treatment that you told me about.คุณเคยบอกว่าอาจรักษาด้วยสเต็มเซลล์ได้ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
THIS TYPE OF RAGE TENDS TO STEM FROM THINGS THAT PEOPLE KEEP BURIED.ซึ่งทำให้เราต้องขุดคุ้ยให้ลึกลงไป เข้าใจแล้ว House on Fire (2009)
You eating' a bowl of stem cells every morning?นายกินสเต็มเซลทุกเช้าเหรอ Marry Me a Little (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stemHowever, a new type of humor, which stems largely from America, has recently come into fashion.
stemThe plant has an underground stem.
stemScientists are fighting to stem the spread of the AIDS virus.
stemThe accident stemmed from her negligence.
stemHe dropped his wineglass and broke its stem.
stemA rose has thorns on it stem.
stemSuch trouble stems from carelessness.
stemTheir trouble stems from a trifling matter.
stemHis illness stems from his intemperance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้าน[N] stem, See also: stalk, Syn. ก้านดอกไม้, Example: คนจัดดอกไม้ตัดก้านกุหลาบจนสั้น, Count unit: ก้าน
ก้านดอก[N] flower stalk, See also: stem, Example: เวลาตัดดอกกุหลาบจะต้องเหลือก้านดอกให้ยาว, Count unit: ก้าน
ต้น[N] stem, See also: trunk, Syn. ลำต้น, Example: ต้นไม้ต้นใดที่มีต้นแข็งแรงก็สามารถจะนำมาต่อกิ่งได้, Thai definition: ลำของต้นไม้, เป็นชื่อรวมทั่วไปของต้นไม้และพืชผักต่างๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
STEM    S T EH1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stem    (v) (s t e1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hauptlinie {f}; Hauptzweig {m} (Abstammung)stem (of family tree) [Add to Longdo]
Stemmbogen {m} | Stemmbögen {pl}stem turn; stem-turn | stem turns [Add to Longdo]
Stemmeisen {n}chisel [Add to Longdo]
Stemmwerkzeug {n}peening tool [Add to Longdo]
Stempel {m}; Kennzeichen {n} | Stempel {pl} | selbstfärbender Stempelstamp | stamps | self-inking stamp [Add to Longdo]
Stempel {m} [bot.]pistil [Add to Longdo]
Stempelbogen {m} | Stempelbögen {pl}stamped sheet | stamped sheets [Add to Longdo]
Stempelfarbe {f}stamping ink [Add to Longdo]
Stempelgebühr {f} | Stempelgebühren {pl}stamp duty | stamp duties [Add to Longdo]
Stempelkissen {n}ink pad; ink-pad [Add to Longdo]
Stempelkissen {n}stamp-pad; rubber-stamp pad [Add to Longdo]
Stößelventil {n}stem actuated valve [Add to Longdo]
stemmento stem [Add to Longdo]
stempeln; abstempeln; frankieren | stempelnd; abstempelnd; frankierend | gestempelt; abgestempelt; frankiertto stamp | stamping | stamped [Add to Longdo]
Stammzelle {f} [med.]stem cell [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gěng, ㄍㄥˇ, ] stem [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ステム[すてむ, sutemu] stem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stem \Stem\, Steem \Steem\, v. i.
   To gleam. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      His head bald, that shone as any glass, . . .
      [And] stemed as a furnace of a leed [caldron].
                          --Chaucer.
   [1913 Webster] Stem

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stem \Stem\, Steem \Steem\, n.
   A gleam of light; flame. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stem \Stem\ (st[e^]m), n. [AS. stemn, stefn, staefn; akin to OS.
   stamn the stem of a ship, D. stam stem, steven stem of a
   ship, G. stamm stem, steven stem of a ship, Icel. stafn,
   stamn, stem of a ship, stofn, stomn, stem, Sw. stam a tree
   trunk, Dan. stamme. Cf. {Staff}, {Stand}.]
   1. The principal body of a tree, shrub, or plant, of any
    kind; the main stock; the part which supports the branches
    or the head or top.
    [1913 Webster]
 
       After they are shot up thirty feet in length, they
       spread a very large top, having no bough nor twig in
       the trunk or the stem.        --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
       The lowering spring, with lavish rain,
       Beats down the slender stem and breaded grain.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A little branch which connects a fruit, flower, or leaf
    with a main branch; a peduncle, pedicel, or petiole; as,
    the stem of an apple or a cherry.
    [1913 Webster]
 
   3. The stock of a family; a race or generation of
    progenitors. "All that are of noble stem." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       While I do pray, learn here thy stem
       And true descent.           --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   4. A branch of a family.
    [1913 Webster]
 
       This is a stem
       Of that victorious stock.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) A curved piece of timber to which the two sides of
    a ship are united at the fore end. The lower end of it is
    scarfed to the keel, and the bowsprit rests upon its upper
    end. Hence, the forward part of a vessel; the bow.
    [1913 Webster]
 
   6. Fig.: An advanced or leading position; the lookout.
    [1913 Webster]
 
       Wolsey sat at the stem more than twenty years.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   7. Anything resembling a stem or stalk; as, the stem of a
    tobacco pipe; the stem of a watch case, or that part to
    which the ring, by which it is suspended, is attached.
    [1913 Webster]
 
   8. (Bot.) That part of a plant which bears leaves, or
    rudiments of leaves, whether rising above ground or wholly
    subterranean.
    [1913 Webster]
 
   9. (Zool.)
    (a) The entire central axis of a feather.
    (b) The basal portion of the body of one of the
      Pennatulacea, or of a gorgonian.
      [1913 Webster]
 
   10. (Mus.) The short perpendicular line added to the body of
     a note; the tail of a crotchet, quaver, semiquaver, etc.
     [1913 Webster]
 
   11. (Gram.) The part of an inflected word which remains
     unchanged (except by euphonic variations) throughout a
     given inflection; theme; base.
     [1913 Webster]
 
   {From stem to stern} (Naut.), from one end of the ship to the
    other, or through the whole length.
 
   {Stem leaf} (Bot.), a leaf growing from the stem of a plant,
    as contrasted with a basal or radical leaf.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stem \Stem\, v. t.
   1. To remove the stem or stems from; as, to stem cherries; to
    remove the stem and its appendages (ribs and veins) from;
    as, to stem tobacco leaves.
    [1913 Webster]
 
   2. To ram, as clay, into a blasting hole.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stem \Stem\, v. t. [imp. & p. p. {Stemmed}; p. pr. & vb. n.
   {Stemming}.] [Either from stem, n., or akin to stammer; cf.
   G. stemmen to press against.]
   To oppose or cut with, or as with, the stem of a vessel; to
   resist, or make progress against; to stop or check the flow
   of, as a current. "An argosy to stem the waves." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      [They] stem the flood with their erected breasts.
                          --Denham.
   [1913 Webster]
 
      Stemmed the wild torrent of a barbarous age. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stem \Stem\, v. i.
   To move forward against an obstacle, as a vessel against a
   current.
   [1913 Webster]
 
      Stemming nightly toward the pole.    --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stem
   n 1: (linguistics) the form of a word after all affixes are
      removed; "thematic vowels are part of the stem" [syn:
      {root}, {root word}, {base}, {stem}, {theme}, {radical}]
   2: a slender or elongated structure that supports a plant or
     fungus or a plant part or plant organ [syn: {stalk}, {stem}]
   3: cylinder forming a long narrow part of something [syn:
     {shank}, {stem}]
   4: the tube of a tobacco pipe
   5: front part of a vessel or aircraft; "he pointed the bow of
     the boat toward the finish line" [syn: {bow}, {fore}, {prow},
     {stem}]
   6: a turn made in skiing; the back of one ski is forced outward
     and the other ski is brought parallel to it [syn: {stem
     turn}, {stem}]
   v 1: grow out of, have roots in, originate in; "The increase in
      the national debt stems from the last war"
   2: cause to point inward; "stem your skis"
   3: stop the flow of a liquid; "staunch the blood flow"; "stem
     the tide" [syn: {stem}, {stanch}, {staunch}, {halt}]
   4: remove the stem from; "for automatic natural language
     processing, the words must be stemmed"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 stem [stɛm]
   faction; party; side
   voice
   vote
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top