ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abstemious

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abstemious-, *abstemious*, abstemiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abstemious[ADJ] ตามอัตภาพ, See also: พอประมาณ, Syn. temperate, abstinent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมาณ (อาหารการกิน), Syn. moderate)

English-Thai: Nontri Dictionary
abstemious(adj) ตามอัตภาพ,พอประมาณ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hadn't had a cigarette in six hours, hadn't eaten, so... abstemious and tidy?ยานี้มันยังไงกัน? อยู่อย่างไร้แก่นสารไม่ได้เหรอ? ผมไม่ได้สูบบุหรี่มา 6 ชั่วโมงแล้ว ไม่ได้กินอะไรเลยด้วย Limitless (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abstemiousHis diet was abstemious.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abstemious    (j) ˈəbstˈiːmɪəʴs (@1 b s t ii1 m i@ s)
abstemiously    (a) ˈəbstˈiːmɪəʴsliː (@1 b s t ii1 m i@ s l ii)
abstemiousness    (n) ˈəbstˈiːmɪəʴsnəs (@1 b s t ii1 m i@ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
禁欲的[きんよくてき, kinyokuteki] (adj-na) abstemious; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abstemious \Ab*ste"mi*ous\, a. [L. abstemius; ab, abs + root of
   temetum intoxicating drink.]
   1. Abstaining from wine. [Orig. Latin sense.]
    [1913 Webster]
 
       Under his special eye
       Abstemious I grew up and thrived amain. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Sparing in diet; refraining from a free use of food and
    strong drinks; temperate; abstinent; sparing in the
    indulgence of the appetite or passions.
    [1913 Webster]
 
       Instances of longevity are chiefly among the
       abstemious.              --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   3. Sparingly used; used with temperance or moderation; as, an
    abstemious diet. --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   4. Marked by, or spent in, abstinence; as, an abstemious
    life. "One abstemious day." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. Promotive of abstemiousness. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Such is the virtue of the abstemious well. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abstemious
   adj 1: sparing in consumption of especially food and drink; "the
       pleasures of the table, never of much consequence to one
       naturally abstemious"- John Galsworthy [ant:
       {gluttonous}]
   2: marked by temperance in indulgence; "abstemious with the use
     of adverbs"; "a light eater"; "a light smoker"; "ate a light
     supper" [syn: {abstemious}, {light(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top