Search result for

stem cell

(29 entries)
(0.2859 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stem cell-, *stem cell*
English-Thai: Longdo Dictionary
stem cell(n) เซลล์ต้นกำเนิด เช่น Georgia women would be encouraged to donate post-natal tissue and fluids for non-embryonic stem cell research.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
stem cellstem cell, สเต็มเซลล์ หรือ เซลล์ต้นตอ หรือ เซลล์ต้นกำเนิด เป็นชื่อเรียกของเซลล์ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย [ชีวจริยธรรม]
stem cell linesstem cell lines, หมายถึงเซลล์ที่มีความคงตัวในด้านพันธุกรรม และไม่สามารถพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยได้ [ชีวจริยธรรม]
Stem cell transplantationการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด [TU Subject Heading]
Stem cellsเซลล์ต้นกำเนิด

เซลล์ต้นกำเนิดคือ เซลล์ที่สามารถเจริญเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจกลายเป็นเนื้อเยื่อหรืออวัยวะได้เมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม และสามารถเจริญแทนที่เซลล์ที่ถูกทำลายจากโรคร้ายต่างๆได้ ดังนั้นจึงมีนักวิจัยจำนวนมากสนใจที่จะนำเซลล์ต้นกำเนิดไปรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคเลือด โรคมะเร็ง โรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต โรคพาร์กินสัน โรคหัวใจ สามารถแยกเซลล์ต้นกำเนิดได้จากหลายแหล่ง เช่น รก เลือดจากสายรก เลือด ไขกระดูก ฟันน้ำนม ไขมัน แต่เซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าและง่ายต่อการจัดเก็บมากกว่าเซลล์ต้นกำเนิดจากแหล่งอื่นๆ ดังนั้นในปัจจุบันการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เซลล์ต้นกำเนิดที่แยกได้จากฟันน้ำนมส่วนใหญ่จะเป็นเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซ็นไคมอล (Mesenchymal Stem Cells) ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีการศึกษาวิจัยโดยหลายสถาบันในการใช้รักษาโรคต่างๆ เนื่องจากเป็นเซลล์ที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าเซลล์ต้นกำเนิดชนิดอื่นๆ คือ สามารถเจริญเป็นเซลล์ต่างๆ ได้หลายชนิด และสามารถพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะได้หลายร้อยชนิด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Stem cellsเซลล์ต้นกำเนิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cancer stem cells are real.สเตมเซลมีมะเร็งเป็นเรื่องจริง Not Cancer (2008)
They're like embryonic stem cells. They become whatever they want.พวกมันเหมือนตัวอ่อนของสเตมเซล พวกมันเป็นแบบที่พวกมันต้องการ Not Cancer (2008)
A possible treatment using stem cells from a genetically compatible donor.วิธีรักษาคือการใช้สเต็มเซลล์ จากผู้ร่วมสายเลือดใกล้เคียงกัน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
A possible treatment using stem cellsการรักษาที่น่าจะได้ผลที่สุด คือการทำปลูกถ่ายเนื้อเหยื่อ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
For jack's disease, but he needs compatible stem cells.สำหรับอาการของแจ็ค แต่เขาต้องการสเตมเซลล์ที่เข้ากันได้ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Some, uh, some kind of stem cell therapy.การ.. เอ่อ การบำบัดด้วยสเตมเซลล์ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
The stem cell treatment that you told me about.คุณเคยบอกว่าอาจรักษาด้วยสเต็มเซลล์ได้ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
You eating' a bowl of stem cells every morning?นายกินสเต็มเซลทุกเช้าเหรอ Marry Me a Little (2009)
Stem cell harvesting?โดยการเพาะสเต็มเซลล์? To Hell... And Back (2009)
Stem cell research is murder!สวัสดี. Angels & Demons (2009)
There are hundreds of studies going on right now using stem cells.มีอีกหลายการทดลอง ใช้สเต็มเซลส์ Dream On (2010)
Elves have awesome cord blood for stem cell research... but these advances are a few years away.จากการวิจัยสเต็มเซลล์ มันต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะทำได้ A Very Glee Christmas (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สเต็มเซลล์[n. exp.] (satem sel) EN: stem cell   FR: cellule souche [f]
สเต็มเซลล์ที่ได้จากร่างกาย[n. exp.] (satem sel thī dai jāk rāngkāi) EN: adult stem cell   
ธนาคารสเต็มเซลล์[n. exp.] (thanākhān sátem sel) EN: stem cell bank   FR: banque de cellules souches [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ES細胞[イーエスさいぼう, i-esu saibou] (n) (abbr) (See 胚性幹細胞) embryonic stem cell [Add to Longdo]
幹細胞[かんさいぼう, kansaibou] (n) stem cell [Add to Longdo]
造血幹細胞[ぞうけつかんさいぼう, zouketsukansaibou] (n) hematopoietic stem cell (haematopoietic); hemopoietic stem cell (haemopoietic) [Add to Longdo]
胚幹細胞[はいかんさいぼう, haikansaibou] (n) embryonic stem cell [Add to Longdo]
胚性幹細胞[はいせいかんさいぼう, haiseikansaibou] (n) embryonic stem cell; ES [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干细胞[gàn xì bāo, ㄍㄢˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] stem cell [Add to Longdo]
干细胞研究[gàn xì bāo yán jiū, ㄍㄢˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ, / ] stem cell research [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  stem cell
      n 1: an undifferentiated cell whose daughter cells may
           differentiate into other cell types (such as blood cells)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top