ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

干细胞

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -干细胞-, *干细胞*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干细胞[gàn xì bāo, ㄍㄢˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] stem cell, #10,388 [Add to Longdo]
干细胞研究[gàn xì bāo yán jiū, ㄍㄢˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ, / ] stem cell research [Add to Longdo]
造血干细胞[zào xuè gàn xì bāo, ㄗㄠˋ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄢˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] blood generating stem cells (in bone marrow) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mulder, I just found something in my stem-cell research.[CN] 穆德,我刚在干细胞研究中 发现资料 The X Files: I Want to Believe (2008)
I'm sorry, cellular reproduction in pluripotent stem cells.[CN] 对不起 是关于多能干细胞的细胞繁殖 Unprepared (2009)
They're radical religious bio-cons Opposed to genetic engineering, cloning, stem cell research.[CN] 他们是彻底反对基因工程 克隆 和干细胞研究的宗教团体 Unprepared (2009)
Within a week, it's making stem cells, which then grow into the person of your choice.[CN] 电流骗了卵子 让它以为自己受精了 一个礼拜之内 开始生成干细胞 Resurrection (2008)
Mr. Nobody is 117 years old and he has not been telemorized![CN] 小人物先生诺柏蒂 今年已经117岁了 他没有改造过的脑干细胞 Mr. Nobody (2009)
The disease can be treated with intrathecal stem-cell therapy.[CN] 他的病可以用囊内干细胞疗法 The X Files: I Want to Believe (2008)
Hammond Senior's outspoken criticism of government stem-cell research programs has caused him to be labeled by a White House spokesperson:[CN] 老哈蒙德曾直言不讳地批评 政府的干细胞研究程序 这导致了他被白宫发言人称为 The Contract (2006)
Stem cell research is murder![CN] 干细胞研究是个杀手 Angels & Demons (2009)
It involves removing bone marrow stem cells from the donor prior to surgery, and then implanting them into the recipient at the time of the transplant.[CN] 这就包括先要动刀 It involves removing 移除下部分捐赠者的骨髓干细胞 bone marrow stem cells from the donor prior to surgery, 这是为了在手术过程中同时移植给接受者 and then implanting them into the recipient at the time of the transplant. Hope (2011)
Well, what if Andromeda is like a human stem cell- it has the capability to change itself into many different components depending on what it's encountering or what it's ultimately designed for?[CN] 假如安朵美达 类似人类的胚胎干细胞呢? 也就是说它有办法改造自己 成为不同的成份 不论它遇到了什么 或它原本的设计是为何 The Andromeda Strain (2008)
Extremely high concentrations of neural stem cells.[CN] 血液干细胞浓度值异常高 Superman/Batman: Apocalypse (2010)
In order to cultivate those abilities, they need some of my stem cells.[CN] 为了培养这些能力 他们需要我的干细胞 Paul (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top