ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -莖-, *莖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[莖, jīng, ㄐㄧㄥ] stem, stalk
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  巠 (jīng ㄐㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 7,203

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] stalk; stem, #12,968 [Add to Longdo]
阴茎[yīn jīng, ㄧㄣ ㄐㄧㄥ, / ] penis, #16,779 [Add to Longdo]
根茎[gēn jīng, ㄍㄣ ㄐㄧㄥ, / ] stolon; runner; rhizome; rhizoma, #53,413 [Add to Longdo]
块茎[kuài jīng, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧㄥ, / ] starchy tuber on stem of plants, #57,546 [Add to Longdo]
鳞茎[lín jīng, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] bulb, #85,786 [Add to Longdo]
缠绕茎[chán rǎo jīng, ㄔㄢˊ ㄖㄠˇ ㄐㄧㄥ, / ] vine; twining stem, #982,282 [Add to Longdo]
根状茎[gēn zhuàng jīng, ㄍㄣ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧㄥ, / ] rhizome (biol.); root stock [Add to Longdo]
残茎[cán jīng, ㄘㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] stubble (the stems of plants after harvest) [Add to Longdo]
羽茎[yǔ jīng, ㄩˇ ㄐㄧㄥ, / ] quill [Add to Longdo]
茎干[jīng gān, ㄐㄧㄥ ㄍㄢ, / ] stem; stalk [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We broke over the concept of penis envy.[CN] 我們分手了, 因為對「陰羨慕」有不同的觀點。 Zelig (1983)
All over his body were cigarette burns every finger and toe nail had been pulled out something like an incense stick had been inserted into his penis.[CN] 全身都有被烟頭燙傷的痕迹 手腳的指甲全被拔了 陰那裹被類似綫香的東西插過 Snakes and Earrings (2008)
I had the penis last time.[CN] 我上次拿到的是陰 Learning to Lie (2003)
Your mother would be proud I'm finally doing something nice for myself.[CN] 我終於為自己做點事情了 你媽會驕傲的 老媽會因為你裝個陰泵而驕傲? Tainted Obligation (2009)
The gelatine will be the conductor.[CN] 把線纏到上,葉子上有一些膠質... Simon, the Magician (1999)
A special priest called a "phallobath" - he even has a name - would climb up twice a year and remain at the top of such a phallus for seven days.[CN] 一個甚至有名字 叫「法落巴」的特別祭司 每兩年就會爬上山 帶著巨大的陰 留在山頂7天 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
And say there was this, this, giant... ls there a beanstalk involved in this, Mr. Henderson?[CN] 說有這個, 巨... 在此,有豆參與 亨德森先生? Harry and the Hendersons (1987)
I couldn't have given a toss about sanctions or the war.[CN] 戰爭和禁運時,我的陰實在是一個很痛苦的事 The Wounds (1998)
I've heard that SIovenians fuck themselves senseless.[CN] 我聽說斯洛文亞女孩會為 陰發狂! The Wounds (1998)
We shall grasp the foreskins of our penises and we shall cut therefrom the extra flesh.[CN] 我們要抓住陰外的包皮 然后把多余的割掉,阿門 Year One (2009)
And no one protested, not even the girls who followed this gigantic 40-foot-tall phallus.[CN] 沒人抗議 甚至是這些跟著巨大的 40英尺高的陰遊行的女孩 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
These hands were made for surgery.[CN] 但卻只摳了壁虱按壓了陰 Tainted Obligation (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top