ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

poststempel

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poststempel-, *poststempel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา poststempel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *poststempel*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want you to make up an envelope, perfumed... with a cancellation postmark "Berlin," dated yesterday.Sie bauen einen Umschlag zusammen, parfümiert, mit einem Poststempel aus Berlin, datiert gestern. Duel of Honor (1968)
Where is he? Well, that was mailed from Salzburg.Das hat den Poststempel "Salzburg". Hopscotch (1980)
Postmark says Oakville.Poststempel sagt Oakville. The Carousel (1981)
I don't want him seeing a postmark from my neighborhood. Right.Ich möchte nicht, dass er den Poststempel des Bezirks sieht. Ruthless People (1986)
He changed the postmark from the 15th to the 16th and smudged the mark on the blotter to further conceal the forgery.Er änderte den Poststempel vom 15. auf den 16. Er verschmierte den Stempel mit dem Löschblatt, um die Fälschung zu verschleiern. Four and Twenty Blackbirds (1989)
Yeah, but this does not have a postmark.Ja, aber diese Karte hat keinen PoststempelThe Player (1992)
Typed, thick paper, postmark London WC1.Getippt. Dickes Papier. PoststempelThe ABC Murders (1992)
Postmarked London WC1 again.Der Poststempel ist wieder London WC1. The ABC Murders (1992)
Check the postmark.Prüft den PoststempelDear God (1996)
The postmarks are all from around the time he was first arrested.Die Poststempel sind alle aus der Zeit seiner Verhaftung. Jack in the Box (1997)
He describes the burial site in a letter with the same postmark.Er beschreibt die Begrabungsstätte in einem Brief mit demselben PoststempelSkull and Bones (1998)
Last sign of life was a card toher parents.Letztes Lebenszeichen war 'ne Karte an ihre Eltern. Poststempel Mitte. Tattoo (2002)
The Tattler got an ad order signed 666... Baltimore postmark on the envelope.Der Tattler bekam eine Anzeige, Unterschrift: 666, mit den Poststempel von Baltimore. Red Dragon (2002)
- Postmark says Brooklyn.- Dem Poststempel nach Brooklyn. Mystic River (2003)
Same postmark with the same ZIP code.Poststempel und Postleitzahl stimmen überein. Kam Li (2003)
We traced that postmark back to your local post office.Der Poststempel ist vom örtlichen Postamt. Anything You Can Do (2004)
You can see from the postmark, Mary Alice probably got it the day she died.Am Poststempel siehst du, dass Mary Alice ihn wohl an ihrem Todestag bekam. Who's That Woman? (2004)
Damn. This postmark is too faint to read.Den Poststempel kann man nicht erkennen. Broken Flowers (2005)
Postmark?PoststempelOdds or Evens (2006)
Two of the letters have postmarks from Bradfield, so it's possible that Sally met her kidnapper here.Zwei der Briefe tragen Poststempel aus Bradfield. Time to Murder and Create (2006)
The postmark on the envelope tells us that it was posted from Osaka City.Der Poststempel verrät uns dass die Videobänder in Kita-ku Osaka aufgegeben wurden. Death Note: The Last Name (2006)
No postmark.Kein PoststempelDesignated Target (2007)
The registration office, your maiden name.Poststempel. Meldeamt. Dein Mädchenname. Wer Angst hat, verliert (2010)
And no postage.Und kein PoststempelDead Air (2010)
You always deliver mail with no postage?Liefern Sie Post immer ohne Poststempel aus? Dead Air (2010)
Sure, in a letter with no postage.Sicher, in einem Brief ohne PoststempelDead Air (2010)
- Postmark?Der PoststempelThe Girl with the Dragon Tattoo (2011)
I can read a postmark.Ich kann einen Poststempel lesen. Headhunters (2012)
Postmark is last yearDer Poststempel ist vom letzten Jahr. Still Life (2013)
In addition to the charming message, it's postmarked 1973.Neben den charmanten Worten ist der Poststempel von 1973. Masquerade (2013)
and it was postmarked 1973, which just happens to be the year your opponent won his first seat on the community board.Der Poststempel war von 1973, zufälligerweise das Jahr, in dem Ihr Gegner in den Gemeinderat einzog. Masquerade (2013)
Look postmarked 1991 know Harry mean?Schauen Poststempel 1991, wissen Sie, das bedeutet, Harry? Dumb and Dumber To (2014)
They're here, with the postmark.Die Poststempel sind drauf. Nice and Easy (2014)
Postmarked two days ago.Der Poststempel ist zwei Tage alt. The Mysteries of the Rosary (2014)
A Kembleford postmark.Ein Poststempel aus Kembleford. The Daughters of Jerusalem (2014)
The postmark was from June.Der Poststempel sagt Juni. The Second Coming (2014)
- The postmark says Philadelphia.- Auf dem Poststempel steht Philadelphia. Scared to Death (2016)
I saw the postmarks on your letters, Stefan.Ich habe die Poststempel auf deinen Briefen gesehen, Stefan. Requiem for a Dream (2016)
He said, "Tell me everything that the postmark says."Er sagte: "Sag mir alles, was auf dem Poststempel steht." The Web (2017)
Look at that postcard carefully and you'll see, like me... that the postal stamp... is a fake.Schauen Sie sich die Karte aufmerksam an. Dann sehen Sie wie ich, dass der Poststempel gefalscht ist. Boys' School (1938)
- Bring the postmark across this letter.- Setz den Poststempel hier drauf. Goodbye, Mr. Chips (1939)
It was posted last nightPoststempel vom gestrigen Abend. - "...dessen Schönheit, oh wann, nur der Tod noch erhöhen kann. Lured (1947)
I wouldn't look too closely at the postmarks.- Schauen Sie nicht auf den PoststempelSunset Boulevard (1950)

German-Thai: Longdo Dictionary
Poststempel(n) |der, pl. Poststempel| ตราประทับไปรษณีย์, ตรายางที่ใช้ประทับตราไปรษณีย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Poststempel {m}; Stempel {m}postmark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Poststempel /pɔstʃtɛmpəl/ 
   postmark

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top