ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stempelkarte

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stempelkarte-, *stempelkarte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stempelkarte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stempelkarte*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Time cards.Stempelkarten. Quid Pro Quo (2013)
She said she went home at 6:00... and her time card backs her up.Aber die hatte laut Stempelkarte um 18 Uhr Feierabend. Stronger Than Steele (1985)
Even his time card is missing.Es fehlt sogar seine StempelkarteDead Men Leave No Trails (1986)
You had a timecard, it's clocked in and out for you everyday, and at the end of the week you get a nice paycheck.Und sofort stehst du auf der Lohnliste. Deine Stempelkarte wird jeden Tag für dich abgestempelt, und am Ende der Woche kriegst du ´n fetten Gehaltsscheck. Dockarbeiter verdienen nämlich gut. Reservoir Dogs (1992)
I need a trigger-man, white boy, not someone who punches a clock.Ich brauche einen, der schießen, und nicht nur die Stempelkarte drücken kann. Blood In, Blood Out (1993)
This moment has been duly noted on your timecards... and will be deducted from your pay.Dieser Moment wurde auf lhren Stempelkarten vermerkt und wird vom Lohn abgezogen. The Hudsucker Proxy (1994)
Come help me find my punch card.Hilf mir, meine Stempelkarte zu finden. The Desperate Half-Hour (1997)
Well, I can't say I sign every time card, but I'm pretty sure it's at least that.Ich zeichne vielleicht nicht jede Stempelkarte ab, aber in etwa stimmt's. A Tale of Poes and Fire (2003)
We got time cards and sign-in sheets.Stempelkarten und Anwesenheitslisten. Mr. Monk and the Very, Very Old Man (2003)
According to this time card, he didn't punch out yesterday.Der Stempelkarte zufolge hat er gestern nicht gestempelt. Mr. Monk Goes to Jail (2004)
Where's my time card?Wo ist meine StempelkarteWound-up Penguin (2004)
Okay, everyone, remember your time cards. Punch in, punch out, including lunch and breaks.Ok, bitte vergesst nicht das Ein- und Ausstempeln der Stempelkarten, das gilt auch für alle Pausen. Come Home (2005)
I clocked out, too, so, it should say so on my time card.Hab ausgestempelt, steht auf der StempelkarteSay Something (2005)
- Check time cards if you don't believe.- Überprüfen Sie meine StempelkarteTell Me No Secrets... (2006)
What have you got there? Some time cards?Was ist das, Stempelkarten? Moxie Moron (2006)
Time cards is more of an one-man job, so...Stempelkarten sind wohl ein Einpersonenjob. Moxie Moron (2006)
Well, according to your timecard, there is no overtime.Laut Ihrer Stempelkarte haben Sie keine Überstunden. Healing Time (2009)
Jackasses at McCormick Place handed in the time cards late.Die Deppen von McCormick haben die Stempelkarten zu spät abgegeben. It's Time to Kill the Turtle (2011)
I cross-referenced time cards to identify men who were working on the days of the murders, then eliminated those who did not have ready access to floors where the deaths occurred.Ich habe die Stempelkarten aller Mitarbeiter verglichen, die an diesen Tagen arbeiteten, dann habe ich die ausgeschlossen, die keinen Zugang zu den Opfern hatten. Lesser Evils (2012)
Yeah, but the original detectives would have checked the time cards.Ja, aber der ursprüngliche Detective hatte die Stempelkarten geprüft. Quid Pro Quo (2013)
I mean, if he wanted to alter the time cards and make it look like Blake wasn't at work, he could have.Ich meine, wenn er die Stempelkarten ändern wollte, und es aussehen lassen wollte, dass Blake nicht auf der Arbeit ist, hätte er es machen können. Quid Pro Quo (2013)
I already have my hole-punch card.Ich habe bereits meine StempelkarteAnd the Reality Problem (2014)
You're gonna turn into a hallmark card again, aren't you?Du verwandelst Dich wieder in eine Stempelkarte oder? Electric Youth (2014)
Steal me a punch card from Steak USA.Klau mir eine Stempelkarte von Steak USA. The Bronze (2015)
Afraid the cops are after you for stealing that punch card?Hast du Angst vor den Bullen wegen der StempelkarteThe Bronze (2015)
Time cards.- Ich weiß nicht. Etwas Übles. Stempelkarten. Babe Secret Phone Germs (2015)
You can pack up your implements of destruction and punch your time card.Du kannst deine Werkzeuge der Zerstörung einpacken und deine Stempelkarte entwerten. Kill 'Em All (2016)
I have to check my time cards.Ich müsste mir die Stempelkarten anschauen. Chapter Seven: In a Lonely Place (2017)
This isn't about vacation hours, this isn't about time cards, Lucifer, this...- Hier geht es nicht um... Urlaubsstunden, hier geht es nicht um Stempelkarten, Lucifer, hier... Candy Morningstar (2017)
I convince them I have the doctor's time card, and he was nowhere near that place,Ich überzeuge sie davon, dass ich die Stempelkarte vom Doktor habe, und wenn er nicht in der Nähe von dort gewesen ist, Divide and Conquer (2017)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stempelkarte(n) |die, pl. Stempelkarten| บัตรสำหรับ ตอกหรือรูด เวลามาทำงานหรือเวลาเลิกงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top