ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

staunch

S T AO1 N CH   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -staunch-, *staunch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
staunch[ADJ] ซื่อสัตย์, See also: ไว้วางใจได้, จงรักภักดี, Syn. constant, faithful, loyal, trusty
staunch[ADJ] แข็งแรง, See also: แข็งแกร่ง, Syn. strong, substantial
staunch[VT] ห้ามเลือด, See also: ห้ามเลือดจากบาดแผล
staunch[VT] ทำให้บรรเทา, See also: ทำให้สงบ, Syn. allay, assuage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
staunch(สทอนชฺ) adj. แข็งขัน,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,ซื่อสัตย์,ภักดี,แข็งแรง,=stanch (ด) ู, See also: staunchness n., Syn. firm,resolute

English-Thai: Nontri Dictionary
staunch(n) คัดเลือด,ห้ามเลือด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Say what robs you of your staunch heart, Gibbs,ถ้าเจ้ากล้า ก็พูดออกมา กิ๊ป Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I'm gonna need, uh, hot water, and towels to staunch the bleeding.ผมต้องการน้ำร้อน ผ้าขนหนูสำหรับห้ามเลือด Soul of Fire (2011)
Staunch girl. Look at not stronger but is staunch.ยอริ ซื่อสัตย์กับตัวเองสิ Spellbound (2011)
Jack Porter, family friend and staunch supporter, remains unaccounted for while his brother Declan fights for his life.Jack Porter, ครอบครัว เพื่อน คนที่คอยสนับสนุน, คอยเตือน ในขณะที่น้องชายของเขา Declan ต้องสู้เพื่อชีวิตของเขา Truth: Part 1 (2013)
Staunchly loyal to his men and his country.และซื่อสัตย์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และประเทศของเขา Dead Men Tell No Tales (2015)
U.S. President Barack Obama staunchly defendsประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า ออกโรงปกป้อง Snowden (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
staunchStaunch the flow of blood from the wound.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกร่ง[adj.] (kraeng) EN: unyielding ; tenacious ; doughty ; staunch ; vigourous ; strong ; robust ; firm   FR: dur ; solide ; ferme
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding   

CMU English Pronouncing Dictionary
STAUNCH    S T AO1 N CH
STAUNCHLY    S T AO1 N CH L IY0
STAUNCHEST    S T AO1 N CH AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
staunch    (v) stˈɔːntʃ (s t oo1 n ch)
staunched    (v) stˈɔːntʃt (s t oo1 n ch t)
staunches    (v) stˈɔːntʃɪz (s t oo1 n ch i z)
staunchly    (a) stˈɔːntʃliː (s t oo1 n ch l ii)
staunching    (v) stˈɔːntʃɪŋ (s t oo1 n ch i ng)
staunchness    (n) stˈɔːntʃnəs (s t oo1 n ch n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坚强[jiān qiáng, ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄤˊ, / ] staunch; strong, #2,926 [Add to Longdo]
坚强不屈[jiān qiáng bù qū, ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, / ] staunch and unyielding (成语 saw); steadfast, #89,779 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
筋金入り[すじがねいり, sujiganeiri] (adj-no,n) staunch; hardcore; dyed-in-the-wool [Add to Longdo]
忠義一徹[ちゅうぎいってつ, chuugiittetsu] (n,adj-na) staunch (steadfast, single-hearted) in one's devotion to his master (lord) [Add to Longdo]
忠義一途[ちゅうぎいちず, chuugiichizu] (n,adj-na) staunch (steadfast, single-hearted) in one's devotion to his master (lord) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stanch \Stanch\ (st[.a]nch), v. t. [imp. & p. p. {Stanched}
   (st[.a]ncht); p. pr. & vb. n. {Stanching}.] [OF. estanchier,
   F. ['e]tancher to stop a liquid from flowing; akin to Pr.,
   Sp., & Pg. estancar, It. stancare to weary, LL. stancare,
   stagnare, to stanch, fr. L. stagnare to be or make stagnant.
   See {Stagnate}.]
   1. To stop the flowing of, as blood; to check; also, to stop
    the flowing of blood from; as, to stanch a wound. [Written
    also {staunch}.]
    [1913 Webster]
 
       Iron or a stone laid to the neck doth stanch the
       bleeding of the nose.         --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To extinguish; to quench, as fire or thirst. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stanch \Stanch\, a. [Compar. {Stancher} (-[~e]r); superl.
   {Stanchest}.] [From {Stanch}, v. t., and hence literally
   signifying, stopped or stayed; cf. Sp. estanco stopped,
   tight, not leaky, as a ship. See {Stanch}, v. t.] [Written
   also {staunch}.]
   1. Strong and tight; sound; firm; as, a stanch ship.
    [1913 Webster]
 
       One of the closets is parqueted with plain deal, set
       in diamond, exceeding stanch and pretty. --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. Firm in principle; constant and zealous; loyal; hearty;
    steady; steadfast; as, a stanch churchman; a stanch friend
    or adherent. --V. Knox.
    [1913 Webster]
 
       In politics I hear you 're stanch.  --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. Close; secret; private. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This is to be kept stanch.      --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Staunch \Staunch\ (st[aum]nch), Staunchly \Staunch"ly\,
 Staunchness \Staunch"ness\, etc.
   See {Stanch}, {Stanchly}, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 staunch
   adj 1: firm and dependable especially in loyalty; "a steadfast
       ally"; "a staunch defender of free speech"; "unswerving
       devotion"; "unswerving allegiance" [syn: {steadfast},
       {staunch}, {unswerving}]
   v 1: stop the flow of a liquid; "staunch the blood flow"; "stem
      the tide" [syn: {stem}, {stanch}, {staunch}, {halt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top