Search result for

bole

(61 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bole-, *bole*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bole[N] ท่อหรือลำต้นของต้นไม้, Syn. trunk
bolero[N] การเต้นรำแบบสเปน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bole(โบล) n. ลำต้น ,ดินเหนียวที่มีสีต่าง ๆ
bolectionn. ลวดลายนูนของเฟอร์นิเจอร์
amphibole(แอม' พิโบล) n. แร่หินวาวที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยธาตุแคลเซียม เม็กนีเซียม โซเดียมเหล็กและอลูมินัม

English-Thai: Nontri Dictionary
hyperbole(n) การขยายความ,การพูดเกินจริง,การเขียนเกินเลย
shibboleth(n) คำทดสอบ,คำสัญญาณในหมู่คณะ,คำสั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bole; trunkลำต้น [ไม้ต้น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, what we need is some Negroes brung in here, Mr. Boles.ที่เราอยากได้คือ... พวกไอ้มืดสักชุด หามาที่นี่เลยคุณ โบลส์ 3:10 to Yuma (2007)
Mr. Boles.คุณโบลส์ 3:10 to Yuma (2007)
Come now, Mr. Boles, that's Ben Wade you have there.ไม่เอานา คุณโบลส์ นั่นมัน เบน เวด ที่คุณมัดไว้ 3:10 to Yuma (2007)
Married before me. I'm eclipsed. I'm the other Boleyn girl.ได้สมรสก่อนข้า นำลิ่วข้าไปไกล ปล่อยให้ข้ากลายเป็นแค่สาวโบลีนอีกคนเท่านั้น The Other Boleyn Girl (2008)
I realize, as a Boleyn, she's not officially a Howard but as your sister's daughter.ถึงแม้นางจะเป็นโบลีน ซึ่งอาจจะไม่ได้ขึ้นชื่อว่าฮาวเวิร์ดโดยตรง แต่ก็ถือว่าเป็นหลานสาวของท่านคนหนึ่ง The Other Boleyn Girl (2008)
It's Mistress Boleyn, Your Grace. Her stories of life at the French court.สนมโบลีนพะยะค่ะ นางกำลังเล่าเรื่องราวชีวิตในฝรั่งเศส The Other Boleyn Girl (2008)
I'm aware of one Boleyn girl.ข้ารู้ว่า มีสาวโบลินอยู่หนึ่งคน The Other Boleyn Girl (2008)
Well, Boleyn girl show your face.นี่ แม่สาวโบลิน.. ..หันหน้ามาซิ The Other Boleyn Girl (2008)
Mistress Boleyn is reading our fortunes.นางสนมโบลีนกำลังอ่านโชคชะตาพวกเราอยู่ The Other Boleyn Girl (2008)
The only Boleyn he'll talk to the only person who's testimony he will trust, is Mary.คนตระกูลโบลีนผู้เดียวที่พระองค์อาจยอมพูดด้วย... ผู้ที่คำพูดน่าเชื่อถือและ พระองค์จะเชื่อใจ คือแมรี่ The Other Boleyn Girl (2008)
So the Boleyn whores.นี่เอง... .... นังโสเภณีตระกูลโบลีน The Other Boleyn Girl (2008)
If it is a boy, then the Boleyns will be untouchable.หากออกมาเป็นบุตรชาย ตระกูลโบลีนก็จะไม่มีใครเทียบเท่า The Other Boleyn Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฮเพอร์โบลา [n.] (haiphoēbōlā) EN: hyperbola ; hyperbole   FR: hyperbole [f]
หันอากาศ[n.] (han-ākāt) EN: vowel mark –ั(a)   FR: symbole vocalique –ั(a)
–ั[n.] (han-ākāt) EN: vowel mark –ั(a)   FR: symbole vocalique –ั(a)
เห็ดปีศาจ[n.] (het pīsāt) EN: devil boletus   FR: bolet Satan [m]
เห็ดตับเต่า [n. exp.] (het taptao) EN: Bolete   
จานดาวเทียม[n. exp.] (jān dāothīem) EN: satellite dish   FR: antenne parabolique [f] ; parabole [f]
การันต์ (–์)[X] (kāran) EN: [mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute]   FR: [symbole de consonne muette]
คตินิยาย[n.] (khati niyāi) EN: allegory ; parable ; fable   FR: allégorie [f] ; parabole [f]
โคนต้นไม้[n. exp.] (khōn tonmāi) EN: bole ; trunk (of a tree)   FR: tronc d'arbre [m]
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker   FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOLE    B OW1 L
BOLES    B OW1 L Z
BOLER    B OW1 L ER0
BOLEN    B OW1 L AH0 N
BOLEK    B OW1 L IH0 K
BOLEY    B OW1 L IY0
BOLERO    B OW0 L EH1 R OW0
BOLENDER    B AA1 L EH0 N D ER0
BOLEWARE    B OW1 L W EH0 R
BOLERJACK    B AA1 L ER0 JH AH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bole    (n) (b ou1 l)
boles    (n) (b ou1 l z)
bolero    (n) (b @1 l e@1 r ou)
boleros    (n) (b @1 l e@1 r ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baumstamm {m} | Baumstämme {pl}bole | boles [Add to Longdo]
Bolero {m}bolero [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むつ五郎;鯥五郎[むつごろう;ムツゴロウ, mutsugorou ; mutsugorou] (n) (uk) mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris); goggle-eyed goby [Add to Longdo]
ボレロ[, borero] (n) bolero (spa [Add to Longdo]
角閃石[かくせんせき, kakusenseki] (n) amphibole [Add to Longdo]
誇大[こだい, kodai] (adj-na,n) exaggeration; hyperbole; (P) [Add to Longdo]
誇張法[こちょうほう, kochouhou] (n) hyperbole [Add to Longdo]
蒜;葫[ひる, hiru] (n) (arch) strong-smelling edible plant (esp. perennials of the family Liliaceae, e.g. Welsh onion, garlic, wild rocambole, etc.) [Add to Longdo]
野蒜[のびる, nobiru] (n) wild rocambole (edible plant, Allium grayi) [Add to Longdo]
[らん, ran] (n) (1) (uk) (See 一位・2) Japanese yew (Taxus cuspidata); (2) (arch) (See 野蒜) wild rocambole (Allium grayi) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bole \Bole\, n. [OE. bole, fr. Icel. bolr; akin to Sw. b[*a]l,
   Dan. bul, trunk, stem of a tree, G. bohle a thick plank or
   board; cf. LG. boll round. Cf. {Bulge}.]
   The trunk or stem of a tree, or that which is like it.
   [1913 Webster]
 
      Enormous elm-tree boles did stoop and lean. --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bole \Bole\, n. [Etym. doubtful.]
   An aperture, with a wooden shutter, in the wall of a house,
   for giving, occasionally, air or light; also, a small closet.
   [Scot.]
   [1913 Webster]
 
      Open the bole wi'speed, that I may see if this be the
      right Lord Geraldin.           --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bole \Bole\, n.
   A measure. See {Boll}, n., 2. --Mortimer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bole \Bole\, n. [Gr. ? a clod or lump of earth: cf. F. bol, and
   also L. bolus morsel. Cf. {Bolus}.]
   1. Any one of several varieties of friable earthy clay,
    usually colored more or less strongly red by oxide of
    iron, and used to color and adulterate various substances.
    It was formerly used in medicine. It is composed
    essentially of hydrous silicates of alumina, or more
    rarely of magnesia. See {Clay}, and {Terra alba}.
    [1913 Webster]
 
   2. A bolus; a dose. --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   {Armenian bole}. See under {Armenian}.
 
   {Bole Armoniac}, or {Armoniak}, Armenian bole. [Obs.]
    --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boll \Boll\, n. [OE. bolle boll, bowl, AS. bolla. See {Bowl} a
   vessel.]
   1. The pod or capsule of a plant, as of flax or cotton; a
    pericarp of a globular form.
    [1913 Webster]
 
   2. A Scotch measure, formerly in use: for wheat and beans it
    contained four Winchester bushels; for oats, barley, and
    potatoes, six bushels. A boll of meal is 140 lbs.
    avoirdupois. Also, a measure for salt of two bushels.
    [Sometimes spelled {bole}.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clay \Clay\ (kl[=a]), n. [AS. cl[=ae]g; akin to LG. klei, D.
   klei, and perh. to AS. cl[=a]m clay, L. glus, gluten glue,
   Gr. gloio`s glutinous substance, E. glue. Cf. {Clog}.]
   1. A soft earth, which is plastic, or may be molded with the
    hands, consisting of hydrous silicate of aluminium. It is
    the result of the wearing down and decomposition, in part,
    of rocks containing aluminous minerals, as granite. Lime,
    magnesia, oxide of iron, and other ingredients, are often
    present as impurities.
    [1913 Webster]
 
   2. (Poetry & Script.) Earth in general, as representing the
    elementary particles of the human body; hence, the human
    body as formed from such particles.
    [1913 Webster]
 
       I also am formed out of the clay.   --Job xxxiii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       The earth is covered thick with other clay,
       Which her own clay shall cover.    --Byron.
    [1913 Webster]
 
   {Bowlder clay}. See under {Bowlder}.
 
   {Brick clay}, the common clay, containing some iron, and
    therefore turning red when burned.
 
   {Clay cold}, cold as clay or earth; lifeless; inanimate.
 
   {Clay ironstone}, an ore of iron consisting of the oxide or
    carbonate of iron mixed with clay or sand.
 
   {Clay marl}, a whitish, smooth, chalky clay.
 
   {Clay mill}, a mill for mixing and tempering clay; a pug
    mill.
 
   {Clay pit}, a pit where clay is dug.
 
   {Clay slate} (Min.), argillaceous schist; argillite.
 
   {Fatty clays}, clays having a greasy feel; they are chemical
    compounds of water, silica, and aluminia, as {halloysite},
    {bole}, etc.
 
   {Fire clay}, a variety of clay, entirely free from lime,
    iron, or an alkali, and therefore infusible, and used for
    fire brick.
 
   {Porcelain clay}, a very pure variety, formed directly from
    the decomposition of feldspar, and often called {kaolin}.
    
 
   {Potter's clay}, a tolerably pure kind, free from iron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bole
   n 1: a soft oily clay used as a pigment (especially a reddish
      brown pigment)
   2: the main stem of a tree; usually covered with bark; the bole
     is usually the part that is commercially useful for lumber
     [syn: {trunk}, {tree trunk}, {bole}]
   3: a Chadic language spoken in northern Nigeria and closely
     related to Hausa [syn: {Bole}, {Bolanci}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top