Search result for

stemm

(27 entries)
(0.0369 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stemm-, *stemm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stemmed[ADJ] ซึ่งมีก้าน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This belief stemmed from early exposure to sad British pop music... and a total misreading of the movie The Graduate.ความเชื่อเหล่านี้ เกิดขึ้นจากกระแสเพลงป๊อปเศร้าๆ จากฝั่งอังกฤษ บวกกับการตีความผิดจากการดูหนังเรื่อง The Graduate 500 Days of Summer (2009)
As for any charges stemming from the breach of security,ส่วนเรื่องข้อกล่าวหา การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย The Social Network (2010)
It's an act stemming from his haughtiness in believing he's become a people's hero.มันเป็นการกระทำอันเนื่องมาจากความหยิ่งยโสของเขาที่เชื่อว่าประชาชนยกย่องเขาเป็นวีรบุรุษพะยะค่ะ Sungkyunkwan Scandal (2010)
Before his disappearance, he was acquitted of assault stemming from a highly publicized drunken altercation with paparazzi.ไม่นานก่อนการหายตัวไปของเขา เขาถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดจากข้อหา ที่เกิดจากการเมาแล้วทะเลาะวิวาท Pilot (2012)
Artie, your anger was stemming from something very--อาร์ตี้ ความโกรธของคุณเกิดจากอะไรที่... Personal Effects (2012)
Then you have trust issues, stemming from...งั้นคุณคงมีปัญหาเรื่องความไว้วางใจ อันเนื่องมาจาก... The Future in the Past (2012)
They say they're pleased the D.A. declined to indict their client on charges stemming from the recent fire in one of Nickel's buildings.พวกเขายินดีที่ D.A. ปฏิเสธที่จะดำเนินคดี ลูกความของเขาในข้อหาไฟไหม้ หนึ่งในตึกของนิกเกิลที่ผ่านมา Salvation (2013)
But the recklessness of killing in such a public space suggests that this confidence may be stemming from a delusion.แต่ความเสี่ยงในการฆ่าในที่สาธารณะ บอกว่าความมั่นใจนี้ อาจเกิดมาจากภาพหลอน In the Blood (2013)
Twist, you guys weren't gettin' paid to leave the dogs to babysit the sheep while you stemmed the rose.ทวิสต์ ข้าไม่ได้จ้างให้พวกนายสองคนขึ้นไปเพื่อปล่อยให้หมาไปเฝ้าแกะ แล้วก็มาพรอดรักกันหรอกนะ Brokeback Mountain (2005)
Psychiatric evaluations will show a history of paranoia stemming from a childhood trauma-- death of a parent or family member.การประเมิณผลทางจิตวิทยา จะแสดงให้เห็นประวัติของโรคหวาดระแวง เกิดจากความบอบช้ำ ในวัยเด็ก สูญเสียพ่อแม่ หรือสมาชิกครอบครัว Extreme Aggressor (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stemmThe accident stemmed from her negligence.

CMU English Pronouncing Dictionary
STEMM    S T EH1 M
STEMMED    S T EH1 M D
STEMMER    S T EH1 M ER0
STEMMING    S T EH1 M IH0 NG
STEMMLER    S T EH1 M L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stemmed    (v) (s t e1 m d)
stemming    (v) (s t e1 m i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stemmbogen {m} | Stemmbögen {pl}stem turn; stem-turn | stem turns [Add to Longdo]
Stemmeisen {n}chisel [Add to Longdo]
Stemmwerkzeug {n}peening tool [Add to Longdo]
stemmento stem [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュテムクリスチャニア[, shutemukurisuchania] (n) Stemmkristiania (crystal) (ger [Add to Longdo]
甘葛[あまずら, amazura] (n) (1) (arch) (See 蔦) ivy (esp. Boston ivy, Parthenocissus tricuspidata); (2) (See 甘茶蔓) jiaogulan (species of herbaceous vine; Gynostemma pentaphyllum) [Add to Longdo]
甘茶蔓[あまちゃづる;アマチャヅル, amachaduru ; amachaduru] (n) (uk) jiaogulan (species of herbaceous vine; Gynostemma pentaphyllum) [Add to Longdo]
長い茎の有る;長い茎のある[ながいくきのある, nagaikukinoaru] (exp) long-stemmed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top