ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stanch

S T AE1 N CH   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stanch-, *stanch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stanch[VT] ห้ามเลือด, See also: ทำให้เลือดหยุด
stancher[N] ผู้ห้ามเลือด
stanchion[N] เสาค้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stanch(สทานชฺ,สทอนชฺ,สแทนชฺ) vi.,vt. อุด,ห้ามเลือด,ทำให้หยุดไหล,หยุด,ยั้ง,ดับ,ทำให้บรรเทา., Syn. staunch., See also: staunchable adj. stauncher n.
stanchion(สแทน'เชิน) n. เสาค้ำ,เสาตอม่อ,เสาเขต,เสาสัญญาณ. vt. ติดตั้งเสาดังกล่าว,ค้ำจุนด้วยเสาดังกล่าว., Syn. upright

English-Thai: Nontri Dictionary
stanch(adj) แข็งขัน,แข็งแรง,ซื่อสัตย์,ภักดี,แน่วแน่
stanch(n) คัดเลือด,ห้ามเลือด
stanchion(n) เสาสัญญาณ,ไม้ค้ำ,เสาตอม่อ,หอก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
to stanch.เจ็บ นิดหน่อย Next (2007)
Melted right through the stanchions.ทุกอย่างไหม้หมดไม่เว้นแต่เสาสักต้น Burned (2013)
Oh, we ask that you stay behind the stanchions, please.อ้อ อยู่หลังเสานะคะ Inferno (2016)
The mask's owner insists on the stanchions to keep people back.เจ้าของหน้ากากยืนยัน ให้มีเสาป้องกันคนเข้าใกล้หน้ากาก Inferno (2016)
Kenmore Square. You see the light stanchions over that building.เคนมอร์สแควร์ เราจะเห็นเสาไฟบนนั้นมากมาย Patriots Day (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัดเลือด[V] stanch, See also: stop bleeding, Syn. หยุดเลือด, ระงับเลือด, Example: เขาบีบรอบๆ ปากแผลเพื่อคัดเลือด มีแต่น้ำสีขาวขุ่นปริ่มออกมาทำให้เขารู้ทันทีว่าเม็ดเลือดแดงถูกพิษ, Thai definition: ทำให้เลือดหยุด
ห้ามเลือด[V] stop the bleeding, See also: stanch/staunch the bleeding, Example: เราพยายามห้ามเลือดที่ไหลออกมาจากแผลของเขาไม่หยุด, Thai definition: ทำให้เลือดหยุดไหลด้วยวิธีการต่างๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
STANCH    S T AE1 N CH
STANCHED    S T AE1 N CH T
STANCHING    S T AE1 N CH IH0 NG
STANCHFIELD    S T AE1 N CH F IY0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stanch    (n) stˈɔːntʃ (s t oo1 n ch)
stanchion    (n) stˈæntʃən (s t a1 n ch @ n)
stanchions    (n) stˈæntʃənz (s t a1 n ch @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stanch \Stanch\, v. i.
   To cease, as the flowing of blood.
   [1913 Webster]
 
      Immediately her issue of blood stanched. --Luke viii.
                          44.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stanch \Stanch\, n.
   1. That which stanches or checks. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A flood gate by which water is accumulated, for floating a
    boat over a shallow part of a stream by its release.
    --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stanch \Stanch\ (st[.a]nch), v. t. [imp. & p. p. {Stanched}
   (st[.a]ncht); p. pr. & vb. n. {Stanching}.] [OF. estanchier,
   F. ['e]tancher to stop a liquid from flowing; akin to Pr.,
   Sp., & Pg. estancar, It. stancare to weary, LL. stancare,
   stagnare, to stanch, fr. L. stagnare to be or make stagnant.
   See {Stagnate}.]
   1. To stop the flowing of, as blood; to check; also, to stop
    the flowing of blood from; as, to stanch a wound. [Written
    also {staunch}.]
    [1913 Webster]
 
       Iron or a stone laid to the neck doth stanch the
       bleeding of the nose.         --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To extinguish; to quench, as fire or thirst. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stanch \Stanch\, a. [Compar. {Stancher} (-[~e]r); superl.
   {Stanchest}.] [From {Stanch}, v. t., and hence literally
   signifying, stopped or stayed; cf. Sp. estanco stopped,
   tight, not leaky, as a ship. See {Stanch}, v. t.] [Written
   also {staunch}.]
   1. Strong and tight; sound; firm; as, a stanch ship.
    [1913 Webster]
 
       One of the closets is parqueted with plain deal, set
       in diamond, exceeding stanch and pretty. --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. Firm in principle; constant and zealous; loyal; hearty;
    steady; steadfast; as, a stanch churchman; a stanch friend
    or adherent. --V. Knox.
    [1913 Webster]
 
       In politics I hear you 're stanch.  --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. Close; secret; private. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This is to be kept stanch.      --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stanch \Stanch\, v. t.
   To prop; to make stanch, or strong.
   [1913 Webster]
 
      His gathered sticks to stanch the wall
      Of the snow tower when snow should fall. --Emerson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stanch
   v 1: stop the flow of a liquid; "staunch the blood flow"; "stem
      the tide" [syn: {stem}, {stanch}, {staunch}, {halt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top