Search result for

*tribe*

(194 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tribe, -tribe-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tribe[N] เผ่า, See also: เผ่าพันธุ์
tribe[N] ตระกูล, See also: ญาติพี่น้อง
tribe[N] พันธุ์
tribe[N] เชื้อชาติ, See also: ชนชาติ
diatribe[N] ข้อเขียนที่โจมตีคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, See also: คำพูดที่โจมตีคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, คำวิพากษ์วิจารณ์, Syn. critism, denunciation, Ant. commendation, laudation
tribesman[N] ชาวเขา, See also: ชาวดอย
hill tribe[N] ชาวเขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diatribe(ได'อะไทรบ) n. การด่าอย่างรุนแรง
tribesman(ไทรบซ'เมิน) n., (pl. tribesmen) สมาชิกของเผ่า,ชนเผ่า

English-Thai: Nontri Dictionary
tribe(n) หมู่ชน,จำพวก,เผ่า,ชาติ,ประเภท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sphenotribeเครื่องบีบฐานกะโหลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subtribeเผ่าย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
omphalotribeเครื่องบีบสายสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteotribe; osteotriteเครื่องขูดกระดูกผุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteotrite; osteotribeเครื่องขูดกระดูกผุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angiotribe; vasotribeเครื่องบี้หลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasotribe; angiotribeเครื่องบี้หลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tribeเผ่าชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tribeเผ่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tribeเผ่าชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Supposedly, the Ugha tribe were chosen by the gods 7,000 years ago to build a giant city out of solid gold.ว่ากันว่าเผ่าอูคาได้รับเลือกจากพระเจ้าเมื่อ 7,000 ปีก่อน เพื่อสร้างเมืองขนาดยักษ์ที่ทำจากทอง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
My first wife and I are captured by neighbor tribe of cannibals.เมียคนแรกและฉันถูกจับไป โดยเพื่อนบ้านของชาวเผ่าที่กินเนื้อคน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
...with six others by Baschiele tribe...พร้อมกับอีกหกคน โดยพวกเผ่า แบชชิลล์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Well, what tribe was he?อืม เขาเป็นคนเผ่าไหน? Outlander (2008)
King Halga, Wulfric's father... called all the tribes together for a raid on the Franks.ราชาเฮลก้า พ่อของวูฟริค... เรียกทุกเผ่ามาทั้งหมด เพื่อไปช่วยเผ่าแฟรงค์ Outlander (2008)
We're all volunteers who around this time of year... bring in medical supplies, medical attention prayer books, and support for the Karen tribes people.เราเปนอาสาสมัคร ออกเดินทางในชวงนีของปี นำอุปกรณการแพทยและรักษาคนไข.. หนังสือสวดมนตและของใชไปใหชนเผากะเหรียง Rambo (2008)
"And I am a Wilderness Explorer in Tribe 54, Sweat Lodge 12.ผมเป็นลูกเสือนักสำรวจ ของหมู่ที่ 54ค่ายลูกเสือที่ 12 Up (2009)
- "in Tribe 54, Sweat Lodge 12."-ของหมู่ที่ 54 ค่ายลูกเสือที่ 12 Up (2009)
They all want a pipe-hittin' member of the tribe, so to speak.ยาเส้นที่ชาวเผ่าดูดกันทุกคน งั้นขอพูดว่า Better Call Saul (2009)
A few lucky members of the tribe have the gene.พอดีสมาชิกบางคนโชคดีที่เกิดมา พร้อมกับยีน The Twilight Saga: New Moon (2009)
Number 27 on the tribeca scavenger hunt--หมายเลข 27 on the tribeca scavenger hunt-- Enough About Eve (2009)
Yeah, I'm up at brooklyn, now I'm down in Tribecaใช่ ฉันขึ้นมากจากบรู๊คลิน ตอนนี้ฉันตกต่ำในทรีบีก้า The Debarted (2009)
And If this is going to be some running diatribeและถ้านี่จะหมายถึงการตำหนิกันแล้วละก้อ The Blind Side (2009)
If word gets out, every tribe and every nation will rise against us.ถ้าข่าวแพร่ออกไป ทุกประเทศ จะขัดขืนเรา Centurion (2010)
The tribe's histories?เป็นความลับไม่ใช่เหรอ? The Twilight Saga: Eclipse (2010)
This enabled us to scare off our enemies and protect our tribe.ทำให้เราสามารถไล่ศัตรูออกไป และปกป้องเผ่าของเราได้ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
was the only spirit warrior left to save the tribe after his son was killed.ผู้นำของเผ่า ทาฮา อากิ เป็นนักรบวิญญาณผู้เดียวที่เหลือในเผ่า หลังจากที่ลูกชายถูกฆ่า The Twilight Saga: Eclipse (2010)
She saved the tribe.เธอช่วยเผ่าของเรา The Twilight Saga: Eclipse (2010)
The thracian tribe who dared invade macedonia.เชื้อชาติ เธรสเซียน ที่บังอาจเหยียบย่ำ เมเซโดเนีย Great and Unfortunate Things (2010)
I guess I'll just have to take to the mic and deliver a diatribe. Probably something about immigrants.สงสัยฉันต้องเดี่ยวไมโครโฟน อาจพูดเรื่องผู้อพยพ Laryngitis (2010)
Okay, he can eliminate the three buildings in tribeca,ตกลง เขาตัดอาคาร 3 แห่งใน ทริเบก้า ออกได้ Jacksonville (2010)
Well, I play the akontig, the folk lute of the Jola tribe, but the guitar is not dissimilar.ใช่ ฉันเล่น akontig เป็นนะ เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านชนิดหนึ่งคล้ายกีตาร์ของชาวเผ่า Jola แล้วกีต้าร์อันนี้ ก็ไม่ได้แตกต่างกันซักเท่าไหร่หรอก The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
All right, my tribe, I have a list of parents,เอาล่ะพวกเรา ฉันมีรายชื่อผู้ปกครอง The Fight (2010)
This is an address in Tribeca. Could be where she was going.เป็นที่อยู่ในเขตไทรเบคก้า อาจเป็นที่ที่เธอจะไปก็ได้ A Deadly Affair (2010)
# Now I'm down in Tribeca #ตอนนี้ฉันอยู่ที่ทริเบคก้า Audition (2010)
The idea was that if the men in the tribe didn't know who the father was, they'd all be more invested in the child.โดยมีความคิดที่ว่า หากผู้ชายในเผ่า ไม่รู้ว่า ใครคือพ่อของเด็ก พวกเขาจะใส่ใจ ในตัวเด็กมากขึ้น Compromising Positions (2010)
In the heart of Sudan, there is a tribe of warriors known as the Ngbaka.กลางประเทศซูดาน มีเผ่านักรบหนึ่ง รู้จักดีในนาม อัมบาการ์ Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
The tribesmen left.พวกมันไปแล้ว Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
If you watch the Masahi tribe slowly walk along on that big open plain, to be angry, to be happy and sad, good and bad feelings,ถ้าเธอดูชนเผ่ามาซาฮีเดินช้าๆ ไปบนที่ราบอันกว้างใหญ่ เธอจะรู้สึกโกรธ มีความสุขและเสียใจ รู้สึกดีและก็แย่ Episode #1.8 (2010)
That's Stoick the Vast, chief of the tribe.เขาชื่อ สโตอิค ผู้ยิ่งใหญ่ หัวหน้าของเผ่า How to Train Your Dragon (2010)
Your father, your tribe, your best friend.พ่อ, เผ่า, สหายคู่ใจ How to Train Your Dragon (2010)
My brother and I live in the Southern Water Tribe,ข้ากับพี่ชายอยู่ในเผ่าน้ำทางใต้ The Last Airbender (2010)
There hasn't been a Waterbender in the Southern Water Tribeเราไม่มีผู้ควบคุมน้ำในเผ่าน้ำทางใต้ The Last Airbender (2010)
The Fire Nation took this scroll from a member of your Water Tribe.เผ่าไฟเอาม้วนคำภีร์นี้มาจากคนของเผ่าน้ำ The Last Airbender (2010)
But there are really powerful benders in the Northern Water Tribe.มีผู้ควบคุมธาตุที่เก่งกาจอยู่ในเผ่าน้ำทางเหนือ The Last Airbender (2010)
We could bring down the Northern Water Tribe city,เราจะโค่นชนเผ่าน้ำทางเหนือได้ The Last Airbender (2010)
You must go to the Northern Water Tribe.เจ้าจะต้องไปที่เผ่าน้ำทางเหนือ The Last Airbender (2010)
It is my strong belief that he is traveling to the Northern Water Tribe.ข้าพเจ้าเชื่อมันว่าพวกมันต้องเดินทางไปหา เผ่า Northern Water . The Last Airbender (2010)
He's gone to seek out someone in the Northern Water Tribe, where they have lived beyond our reach and openly practice Waterbending.มันต้องเดินทางค้นหาใครบางคน ที่อยู่ในเผ่า Northern Water แน่ๆ พวกเขาอาศัยอยู่ในสถาณที่ ลึกลับ และ เปิดให้เข้าพบได้เฉพาะผู้บงการน้ำ The Last Airbender (2010)
We arrived at the Northern Water Tribe.พวกเรามาถึงเผ่าNorthern Water แล้ว The Last Airbender (2010)
The Northern Water Tribe benders are given their strengthผู้แปรธาตุของชนเผ่า Northern Waterได้รับพลังจาก The Last Airbender (2010)
I will come visit our sister city in the Southern Water Tribeฉันจะไป ฉันจะไปเยี่ยมบ้านพี่เมืองน้องของเราที่ชนเผ่าSouthern Water. The Last Airbender (2010)
We have arrived at the Northern Water Tribe's stronghold.พวกเราได้เดินทางมาถึงที่มั่นของ ชนเผ่าNorthern water The Last Airbender (2010)
And I'm the only Waterbender left in the Southern Water Tribe.และฉันก็เป็นเพียง ผู้บงการน้ำหนึ่งเดียวที่เหลือรอดในเผ่าSouthern Water The Last Airbender (2010)
Our forces in the Northern Water Tribe have failed to take the city.ขุมกำลังของพวกเราที่เผ่า Northen Water ล้มเหลวในการเข้ายึดยึด. The Last Airbender (2010)
I coughed up a whole tribe of pygmies. They started looking at me weird.พื้นๆว่ะ ข้าเคยขย้อนออกมาเป็นคนแคระทั้งเผ่า Rango (2011)
How do we kill these guys? This tribe.เราจะฆ่าพวกนี้ได้ยังไง สายพันธุ์เนี้ย Fright Night (2011)
I would let his whole tribe fuck you-- all 40,000 men and their horses too if that's what it took.ข้ายอมให้ทั้งเผ่าเขาเสพสุขเจ้า ทั้งสี่หมื่นคนนั่นกับม้าด้วย ถ้าจำเป็นต้องทำอย่างนั้น Winter Is Coming (2011)
Oh, I give a fuck some tribesman gets cancer. Cry me a fucking river.ฉันสนตายห่าล่ะ คนเผ่าเป็นมะเร็งก็ช่างแม่งสิ Horrible Bosses (2011)
They're not tribesmen. It's a modern society.- เขาไม่ใช่ชาวเผ่า แต่เป็นสังคมยุคใหม่ Horrible Bosses (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tribeA savage tribe lived there in those days.
tribeAt long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to make peace.
tribeEuropeans tried to civilize the tribe.
tribeHe has been the chief of his tribe for 35 years.
tribeI hear some tribes in eastern Africa live on milk products.
tribeMembers of that tribe settled along the river.
tribeMembers of the tribe settled down along the river.
tribeThat tribe worships its ancestors.
tribeThe dictator forced the tribe to agree on the terms of surrender.
tribeThe king subjected all the tribes to his rule.
tribeThe language of that tribe is as complex as any other human language.
tribeThe natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..
tribeThere are quite many tribes the world.
tribeThere are still some savage tribes on that island.
tribeThese men are the wisest people of the tribe.
tribeThe tribe worship its ancestors and speaks its own language, and speaks an unfamiliar language.
tribeThe Zulu tribe in South Africa has its own language.
tribeThose tribes inhabit the desert all year round.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม้ว[N] Meo, See also: hill tribe people in northern Thailand, Syn. เผ่าแม้ว, Example: ชาวเขาเผ่าแม้วเป็นชาวเขากลุ่มที่ปลูกฝิ่นมากที่สุด, Thai definition: ชนชาวเขาพวกหนึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศไทย
วงศ์[N] family, See also: dynasty, lineage, clan, race, tribe, Syn. ตระกูล, สกุล, Example: พืชในวงศ์ปาล์มมักเป็นพืชใบใหญ่, Thai definition: กลุ่มของคนหรือสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์สืบเนื่องต่อกันทางเชื้อสาย
เย้า[N] hilltribe in northern Thailand, See also: Yao, Syn. ชาวเย้า, Example: แม้วและเย้านั้น ยังไม่ทราบได้แน่ว่าอยู่ในพวกชาติใด ภาษาใด, Count unit: คน, Thai definition: ชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง อยู่ในประเทศไทยตอนเหนือ
ข่า[N] hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand, Syn. คนข่า, เผ่าข่า, Example: พวกเราจะไปเก็บข้อมูลภาษาของพวกข่าปลายปีนี้, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: คนชาวเขาพวกหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 เผ่า เผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลมอญ-เขมรและอีกเผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลชวา-มลายู
เงี้ยว[N] a ethnic tribe in northern Thailand, See also: Shans, Syn. ชาวไทยใหญ่, Example: ขณะนี้กำลังมีการศึกษาชีวิตคนไทยมนต่างแดน เช่น พวกไทยใหญ่หรือเงี้ยวในพม่า พวกลาวหรือคนไทยในเวียดนาม, Count unit: คน, Thai definition: ชื่อหนึ่งของชนชาวไทยใหญ่ที่ใช้เรียกกันเป็นสามัญในประเทศไทยสมัยก่อน
ทวาย[N] name of people in Tibet-Burma tribe, See also: Tibet-Burma tribe, tribe of Burmo-Tibertan stock, Example: บริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่ของชนชาวไทยหลายเชื้อชาติ เช่น ทวาย มอญ ลาว มลายู, Count unit: คน, Thai definition: ชนเผ่าหนึ่งในสาขาชาวยะไข่ ตระกูลทิเบต-พม่า
ชาติพันธุ์[N] ethnic, See also: race, tribe, lineage, origin stock, Syn. เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, เผ่า, เชื้อสาย, Example: คนอินโดนีเซียและมาเลเซียมีชาติพันธุ์เดียวกัน, Count unit: ชาติพันธุ์, Thai definition: กลุ่มที่มีพันธะเกี่ยวข้องกัน และที่แสดงเอกลักษณ์ออกมา โดยการผูกพันลักษณาการของเชื้อชาติและสัญชาติเข้าด้วยกัน
ชาวเขา[N] hill tribe, See also: mountaineer, Syn. คนภูเขา, ชาวดอย, คนดอย, Example: มีชาวเขาหลายเผ่าอาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาในภาคเหนือของประเทศ, Count unit: คน; เผ่า
ชาวดอย[N] hill-man, See also: tribespeople, Syn. ชาวเขา, ชาวดอย, คนดอย, คนภูเขา
ก้อ[N] name of a hill tribe in the northern Thailand, Example: ชาวเขาที่อยู่ในตระกูลภาษามอญ-เขมร และ ทิเบต-พม่า ได้แก่ พวกละว้า มูเซอ ลิซอ และ ก้อ, Thai definition: ชนชาวเขาพวกหนึ่ง ในตระกูลทิเบต-พม่า
กะเหรี่ยงต้องสู้[N] Karen tribe, Count unit: เผ่า, Thai definition: ต้องสู้ เป็นกระเหรี่ยงชนชาติหนึ่งในพม่า
คนดอย[N] hill tribe, See also: mountaineer, Syn. ชาวดอย, ชาวเขา, คนภูเขา, Example: เราสามารถสอบสวนเรื่องความเป็นอยู่ของคนดอยตามหลักวิชาชาติพันธุ์วิทยา, Count unit: คน
คนดอย[N] hill tribe, See also: mountaineer, Syn. ชาวดอย, ชาวเขา, คนภูเขา, Example: เราสามารถสอบสวนเรื่องความเป็นอยู่ของคนดอยตามหลักวิชาชาติพันธุ์วิทยา, Count unit: คน
คนภูเขา[N] hill tribe, See also: mountaineer, Syn. ชาวเขา, ชาวดอย, คนดอย, Count unit: คน
คนภูเขา[N] hill tribe, See also: mountaineer, Syn. ชาวเขา, ชาวดอย, คนดอย, Count unit: คน
ลื้อ[N] certain Thai tribe in South China and North Thailand, Syn. ไทยลื้อ, Thai definition: คนไทยพวกหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในแคว้นสิบสองปันนา
เผ่า[CLAS] tribe, See also: race, clan, family, Example: วันนี้มีการแสดงของชนกลุ่มน้อยร่วม 20 เผ่าภายในจังหวัดฉู่สยุง, Thai definition: ลักษณนามของกลุ่มชนกลุ่มย่อยของกลุ่มใหญ่
เผ่า[N] tribe, See also: race, clan, family, people, Syn. เหล่ากอ, พงศ์พันธุ์, เชื้อสาย, เหล่า, Example: สมาชิกสภานั้นเลือกจากสมาชิกที่เติบโตมาในตระกูล และรู้เรื่องราวของเผ่าดี, Thai definition: กลุ่มชนกลุ่มย่อยของกลุ่มใหญ่
ข่า[N] Mon-Cambodian hilltribe, Syn. คนข่า, เผ่าข่า, Example: พวกเราจะไปเก็บข้อมูลภาษาของพวกข่าปลายปีนี้, Count unit: คน, Thai definition: คนชาวเขาพวกหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 เผ่า เผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลมอญ-เขมรและอีกเผ่าหนึ่งอยู่ในตระกูลชวา-มลายู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวเขา[n.] (chāokhao) EN: hill tribe ; mountaineer   FR: montagnard [m]
ชาวไทยใหญ่[n. prop.] (Chāo Thaiyai) EN: ethnic tribe in northern Thailand   
ชาติพันธุ์[n.] (chāttiphan) EN: race ; ethnic ; tribe ; lineage ; origin stock   FR: race ]f] ; ethnie [f]
คนดอย[n. exp.] (khon døi) EN: hill tribe   
คนข่า[n. prop.] (Khon Khā) EN: hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand   
ก้อ[n. prop.] (Kø ) EN: name of a hill tribe in the northern Thailand   
ก๊ก[n.] (kok) EN: bloc ; group ; faction ; party ; clique ; clan ; tribe ; race   FR: bande [f] ; clique [f] ; faction [f] ; parti [m]
เผ่า[n.] (phao) EN: tribe ; race ; clan ; family ; people   FR: tribu [f] ; clan [m]
ทวาย[n. prop.] (Thawāi) EN: name of people in Tibet-Burma tribe; Tibet-Burma tribe ; tribe of Burmo-Tibertan stock ; member of a race living in Arakan, Burma   
ตระกูล[n.] (trakūn) EN: family ; lineage ; race ; pedigree ; ancestry ; stock ; clan ; tribe ; parentage ; species   FR: famille [f] ; lignée [f] ; race [f] ; pedigree [m] ; généalogie [f] ; lignage [m] ; parentage [m] (vx) ; clan [m]
วงศ์[n.] (wong) EN: family ; lineage ; pedigree ; dynasty ; ancestry ; clan ; race ; tribe   FR: famille [f] ; descendance [f] ; lignée [f] ; dynastie [f]
เย้า[n. prop.] (Yao ) EN: Yao (hilltribe in northern Thailand)   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIBE    T R AY1 B
TRIBES    T R AY1 B Z
TRIBE'S    T R AY1 B Z
TRIBECA    T R AH0 B EH1 K AH0
DIATRIBE    D AY1 AH0 T R AY2 B
DIATRIBES    D AY1 AH0 T R AY2 B Z
TRIBESMAN    T R AY1 B Z M AE0 N
TRIBESMEN    T R AY1 B Z M EH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tribe    (n) (t r ai1 b)
tribes    (n) (t r ai1 b z)
diatribe    (n) (d ai1 @ t r ai b)
diatribes    (n) (d ai1 @ t r ai b z)
tribesman    (n) (t r ai1 b z m @ n)
tribesmen    (n) (t r ai1 b z m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hetzrede {f} | Hetzreden {pl}diatribe | diatribes [Add to Longdo]
Nomadenstamm {m}migratory tribe [Add to Longdo]
Sippe {f}family; tribe [Add to Longdo]
Sitte {f}tribe [Add to Longdo]
Stamm {m}; Sippe {f}; Volksstamm {m} | Stämme {pl}; Sippen {pl}; Volksstämme {pl}tribe | tribes [Add to Longdo]
Stammesangehörige {m} | Stammesangehörigen {pl}tribesman | tribesmen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カミナリ族[カミナリぞく, kaminari zoku] (n) hot rodders; thunder tribe; vrooming motorcycle gangs [Add to Longdo]
ズールー族[ズールーぞく, zu-ru-zoku] (n) Zulu tribe [Add to Longdo]
ゼフィルス[, zefirusu] (n) hairstreak (any gossamer-winged butterfly of tribe Theclini) (lat [Add to Longdo]
ハン;ハーン[, han ; ha-n] (n) khan (medieval ruler of a Tatary tribe) [Add to Longdo]
マヤ[, maya] (n) Maya (ancient Indian tribe in Central America); (P) [Add to Longdo]
レビ人[レビじん, rebi jin] (n) Levite; member of the Hebrew tribe of Levi (who served a religious function) [Add to Longdo]
亜族[あぞく, azoku] (n) (1) subgroup (of the periodic table); (2) (taxonomical) subtribe [Add to Longdo]
亜連[あれん, aren] (n) (taxonomical) subtribe [Add to Longdo]
花潜;花潜り[はなむぐり;ハナムグリ, hanamuguri ; hanamuguri] (n) (1) (uk) flower chafer (any flower beetle of tribe Cetoniini); (2) Eucetonia pilifera (flower chafer species of tribe Cetoniini) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (See ハン) khan (medieval ruler of a Tatary tribe) [Add to Longdo]
騎馬民族[きばみんぞく, kibaminzoku] (n) an equestrian tribe [Add to Longdo]
[こ, ko] (n) (arch) barbarian tribes surrounding ancient China [Add to Longdo]
五胡[ごこ, goko] (n) Wu Hu (five tribes that migrated into China between the 3rd & 5th centuries [Add to Longdo]
枝族;支族[しぞく, shizoku] (n) tribe; branch family [Add to Longdo]
種族[しゅぞく, shuzoku] (n) race; tribe; family; species [Add to Longdo]
生蕃[せいばん, seiban] (n) wild tribespeople [Add to Longdo]
鮮卑[せんぴ, senpi] (n) Xianbei (ancient nomadic tribe of northern Asia) [Add to Longdo]
[ぞく, zoku] (n,n-suf) (1) tribe; clan; band; (2) (taxonomical) tribe; (3) group (of the periodic table); (P) [Add to Longdo]
同族[どうぞく, douzoku] (n,adj-no) same family (race, tribe) [Add to Longdo]
半部族[はんぶぞく, hanbuzoku] (n) half tribe [Add to Longdo]
蕃族;蛮族[ばんぞく, banzoku] (n) savage tribe [Add to Longdo]
部族[ぶぞく, buzoku] (n,adj-no) tribe; clan; house; (P) [Add to Longdo]
勿吉[もっきつ, mokkitsu] (n) (arch) (See 靺鞨) Mohe (one of the Tungusic-speaking tribes) [Add to Longdo]
遊牧民族[ゆうぼくみんぞく, yuubokuminzoku] (n) nomadic tribe; nomadic people; nomadic race [Add to Longdo]
流浪の民[るろうのたみ, rurounotami] (n) wandering people; nomadic tribe [Add to Longdo]
連;嗹[れん, ren] (n) (1) ream (of paper); (2) (連 only) stanza; verse; (3) (連 only) (taxonomical) tribe; party; company; group; (4) (連 only) (abbr) (See 連勝式) quinella; quiniela [Add to Longdo]
梟帥;建[たける, takeru] (n) (arch) leader of a fearless tribe [Add to Longdo]
靺鞨[まっかつ;まつかつ, makkatsu ; matsukatsu] (n) Mohe (one of the Tungusic-speaking tribes) [Add to Longdo]
韃靼[だったん, dattan] (n) Tartary (various tribes that historically inhabited the area north of China) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
部落[bù luò, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ, ] tribe, #8,724 [Add to Longdo]
[dī, ㄉㄧ, ] name of an ancient tribe, #14,087 [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, / ] Tartar; a tribe in China, #17,029 [Add to Longdo]
部族[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, ] tribe; tribal, #21,911 [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] fierce; hunt; name of a tribe, #30,916 [Add to Longdo]
[xūn, ㄒㄩㄣ, ] name of a tribe, #32,062 [Add to Longdo]
异族[yì zú, ㄧˋ ㄗㄨˊ, / ] different tribe, #35,700 [Add to Longdo]
乌桓[Wū huán, ㄏㄨㄢˊ, / ] Wuhuan (nomadic tribe), #49,102 [Add to Longdo]
释迦[shì jiā, ㄕˋ ㄐㄧㄚ, / ] Sakya (name of a north Indian tribe); abbr. for 釋迦牟尼|释迦牟尼 Sakyamuni Buddha; sugar-apple, #56,288 [Add to Longdo]
一丘之貉[yī qiū zhī háo, ㄧ ㄑㄧㄡ ㄓ ㄏㄠˊ, ] jackals of the same tribe (成语 saw); fig. They are all just as bad as each other., #75,332 [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] name of a wild tribe; silent, #110,573 [Add to Longdo]
[luó, ㄌㄨㄛˊ, / ] name of a tribe, #164,442 [Add to Longdo]
[yǔn, ㄩㄣˇ, ] name of a tribe, #182,693 [Add to Longdo]
[mò, ㄇㄛˋ, ] name of a tribe; socks; stockings, #234,195 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] Yao tribe, #252,259 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] buskin; name of a tribe; turban, #263,953 [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, ] name of a tribe, #292,288 [Add to Longdo]
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, ] tribute paid by Han dynasty tribes, #432,511 [Add to Longdo]
[lǎo, ㄌㄠˇ, ] name of a tribe, #592,570 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] Yao tribe, #658,385 [Add to Longdo]
夷狄[yí dí, ㄧˊ ㄉㄧˊ, ] non-Han tribes in the east and north of ancient China; barbarians [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] name of a variety of dog; wild tribes in South China [Add to Longdo]
[sōu, ㄙㄡ, ] name of a tribe [Add to Longdo]
黄帝族[Huáng dì zú, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ ㄗㄨˊ, / ] tribes under the Yellow Emperor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tribe \Tribe\, v. t.
   To distribute into tribes or classes. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Our fowl, fish, and quadruped are well tribed. --Abp.
                          Nicolson.
   [1913 Webster] Triblet

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tribe \Tribe\, n. [L. tribus, originally, a third part of the
   Roman people, afterwards, a division of the people, a tribe;
   of uncertain origin: cf. F. tribu.]
   [1913 Webster]
   1. A family, race, or series of generations, descending from
    the same progenitor, and kept distinct, as in the case of
    the twelve tribes of Israel, descended from the twelve
    sons of Jacob. "The Lion of the tribe of Juda." --Rev. v.
    5.
    [1913 Webster]
 
       A wealthy Hebrew of my tribe.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A number of species or genera having certain
    structural characteristics in common; as, a tribe of
    plants; a tribe of animals.
    [1913 Webster]
 
   Note: By many recent naturalists, tribe has been used for a
      group of animals or plants intermediate between order
      and genus.
      [1913 Webster]
 
   3. A nation of savages or uncivilized people; a body of rude
    people united under one leader or government; as, the
    tribes of the Six Nations; the Seneca tribe.
    [1913 Webster]
 
   4. A division, class, or distinct portion of a people, from
    whatever cause that distinction may have originated; as,
    the city of Athens was divided into ten tribes.
    [1913 Webster]
 
   5. (Stock Breeding) A family of animals descended from some
    particular female progenitor, through the female line; as,
    the Duchess tribe of shorthorns.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top