ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

夷狄

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -夷狄-, *夷狄*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夷狄[yí dí, ㄧˊ ㄉㄧˊ, ] non-Han tribes in the east and north of ancient China; barbarians [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夷狄[いてき, iteki] (n) barbarians; aliens [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Speaking of principles, you should know our differences with foreigners.[CN] 既讲大义 就应知"内中国而外夷狄"的道理 Beginning of the Great Revival (2011)
Follow us all day filthy people, river lived the wildlife as we take its life.[CN] 整天都跟肮脏的夷狄人在一起 会活得像贪恋死去的动物的野生动物一样 Empire of Lust (2015)
With the god's order, it came to renounce the world, but could not find any guilty men.[CN] 承接山神灵的命令 派老虎来攻击夷狄 要去哪儿抓这些坏人 The Treacherous (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top