ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

マヤ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -マヤ-, *マヤ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
マヤ[, maya] (n) Maya (ancient Indian tribe in Central America); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Maya priests learned much about astronomy.マヤの聖職者たちは天文学をよく身につけていた。
The Mayas made their balls out of rubber.マヤ族の人々はボールをゴムで作っていました。
For how long did the Maya culture flourish?マヤ文明はどのくらいの間に繁栄したのだろうか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes! Something's wrong here. Maya's in trouble.[JA] 「何かが起きたぞ マヤが困ってる」 A Dog's Purpose (2017)
Maya, I want you to be my wife.[JA] - マヤ 僕の妻になって欲しい A Dog's Purpose (2017)
Oh, okay, I'm Maya.[JA] - どうも マヤ A Dog's Purpose (2017)
Everywhere she went, Maya brought me along.[JA] 「マヤはどこへ行くにも 私を連れて行った」 A Dog's Purpose (2017)
Chloe, Maya...[JA] クロエ マヤ... The Fate of the Furious (2017)
There was no one else in our pack. Just Maya and me.[JA] 「私とマヤ以外に居ない生活」 A Dog's Purpose (2017)
Maya?[JA] マヤ A Dog's Purpose (2017)
I learned quickly that even though Maya talked all the time, she was a lot like Carlos.[JA] 「私はすぐに学んだ マヤは常に喋ってる」 「彼女はカルロスみたいだ」 A Dog's Purpose (2017)
The Mayans used it in human sacrifice.[JA] マヤ人が使っていた 生贄の儀式で これを一吹きすると Scion (2015)
"El mayarah."[JA] "エル・マヤーラ" Stronger Together (2015)
Yuva Maya.[JA] ユバ・マヤ Parabiosis (2015)
Maya was talking, but I didn't listen.[JA] 「マヤの話を聞いてなかった」 A Dog's Purpose (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top