ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

people

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -people-, *people*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
The People’s Republic of Chinaสาธารณรัฐประชาชนจีน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
people(n) คน, See also: ประชาชน, ประชากร, Syn. population, habitancy, citizen
people(n) คนในปกครอง, Syn. staff
people(n) สมาชิกในครอบครัว, See also: คนในครอบครัว
people(vt) อาศัย, See also: ตั้งรกราก, เข้าไปอยู่อาศัย
people with(phrv) เต็มไปด้วยผู้คน, See also: แออัดด้วย, แน่นด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
people(พี'เพิล) n. คน, ประชาชน, ประชากร, พลเมือง, ราษฎร, มนุษย์., Syn. population, folk, human, humanity
peoplewareส่วนบุคลากรในวงการคอมพิวเตอร์ หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น นักเขียนโปรแกรม (programmer) นักวิเคราะห์ระบบ (systems analyst) วิศวกร (engineer) ผู้เตรียมข้อมูล (data entry) รวมไปถึงผู้ควบคุมเครื่อง (operator) อย่างไรก็ตาม สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว คำว่า "ผู้ใช้เครื่อง" (user) จะถูกรวมอยู่ในบุคลากรคอมพิวเตอร์ด้วย
townspeoplen., pl. ชาวเมือง, คนเมืองทั้งหมด, คนที่เจริญเติบโตในเมือง
tradespeople(เทรดซฺ'พีเพิล) n. พ่อค้า (ทั้งหลาย), Syn. tradesmen
unpeople(อันพี'เพิล) vt. เอาคนออก, ปลดคนออก, ย้ายคนออก, กำจัดพลเมือง
working peoplen. ประชาชนผู้ใช้แรงงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
people(n) ประชาชน, ราษฎร, ครอบครัว, พลเมือง, พสกนิกร, คน
people(vt) ตั้งรกราก, เข้าไปอาศัย, บรรจุคน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peopleประชาชน, ราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peopleชน, ประชาชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
peopleประชาชน, ราษฎร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
people heatความร้อนจากคน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
People with disabilitiesคนพิการ [TU Subject Heading]
People with disabilities and the artsคนพิการกับศิลปกรรม [TU Subject Heading]
People with mental disabilitiesคนพิการทางจิต [TU Subject Heading]
People with social disabilitiesคนพิการทางสังคม [TU Subject Heading]
People with visual disabilitiesคนพิการทางตา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# People #ผู้คน # Journey to Regionals (2010)
Violence against the Jews might make the people forget their stomach.การใช้ความรุนแรงกับชาวยิว อาจทำให้ประชาชนโกรธ The Great Dictator (1940)
Who told you to hang people from lampposts?ใครสั่งคุณ ให้ใช้เสาไฟเป็นที่แขวนคอห่ะ The Great Dictator (1940)
Nevertheless, the people are overworked. They need diversion.ประชากรทำงานหนัก เขาต้องการความเห็นใจ The Great Dictator (1940)
We Jewish people shouldn't get mixed up in such a business.ทำไมต้องเป็นยิว เราแค่ทำธุระกิจ The Great Dictator (1940)
The people are very nice.ประชาชนเป็นคนดี The Great Dictator (1940)
What would my people think, signing such a treaty when your soldiers are on the border?อะไรที่ทำให้คุณคิดว่าผมจะลงนามในสัญญา ในขณะที่กองทัพคุณยังอยู่ที่ชายแดน The Great Dictator (1940)
I'll take the Bacterian people and tear them apart, like this!ฉันจะฆ่า ประชากรเชื้อโรคNและจะฉีกมันเป็นชิ้นๆ The Great Dictator (1940)
This nation is annexed to the Tomainian Empire, and the people will obey the laws bestowed on us by our great leader, ประเทศนี้ จะผนวกกับอาณาจักร โทไมเนีย และประชาชนจะใช้กฏหมายของเรา โดยเป็นประชาชนที่ดีของเรา The Great Dictator (1940)
A conscience is that still small voice that people won't listen to.จิตสำนึกคือว่าเสียงยังมีขนาด เล็ก ว่าคนจะไม่ฟัง Pinocchio (1940)
Well, I thought so, but people didn't understand him.ฉันก็คิดว่าเช่นนั้น เเต่คนมักไม่ค่อยเข้าใจท่าน Rebecca (1940)
I try my best every day, but it's very difficult with people looking me up and down as if I were a prize cow.แต่ว่ามันยากเหลือเกิน เมื่อมีคนจ้องมองฉัน หัวจรดเท้าเหมือนเป็นแม่วัวที่เข้าประกวด Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
people10 people were packed into the small room.
people400 million people speak English as their first language.
peopleA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
peopleA big crowd of people collected to watch the festival.
peopleAbout 27, 000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
peopleAbout one hundred people were killed in this accident.
peopleAbove all, be kind to old people.
peopleA bunch of people thrust their way toward the rear exit.
peopleA canary is a small bird and people sometimes keep it as a pet.
peopleAccordingly as people become rich, they are apt to be stingy.
peopleAccording to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs.
peopleAccording to legend, the wood used to be haunted, so people would avoid it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปวงชน(n) people, See also: the entire people, whole people, Syn. ประชาชน, พลเมือง, Example: นักการเมืองจำเป็นจะต้องมีพวกพ้องคอยเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชน, Count Unit: คน, Thai Definition: สามัญชนทั่วๆ ไป
พสก(n) people, See also: folk, citizen, civilian, inhabitant, Syn. พลเมือง, พสกนิกร, ประชาชน, ราษฎร, Example: พระบรมรูปทรงม้าที่หน้าพระราชวังดุสิตเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของเหล่าพสกทั่วพระราชอาณาเขตที่ช่วยกันรวบรวมเงินขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย, Count Unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มานพ(n) human, See also: people, Syn. คน, มนุษย์, Example: เขาเป็นมานพน้อยที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน, Count Unit: คน, Notes: (บาลี)
มานพ(n) human, See also: people, Syn. คน, มนุษย์, Example: เขาเป็นมานพน้อยที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน, Count Unit: คน, Notes: (บาลี)
ทวยราษฎร์(n) people, See also: common people, Syn. ประชาชน, ประชาราษฎร์, ประชากร, พสกนิกร, ราษฎร, มวลมนุษย์, อาณาประชาราษฎร์, Example: พระองค์สถิตอยู่ในดวงหทัยทวยราษฎร์อย่างแนบแน่น, Count Unit: คน
ประชาชน(n) people, See also: inhabitants, residents, populace, mass, citizen, crowd, Syn. พลเมือง, สามัญชน, พสกนิกร, ราษฎร, ประชากร, มวลชน, หมู่ชน, ฝูงชน, Example: วิถีการดำเนินชีวิตความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป, Count Unit: กลุ่ม, พวก
ประชา(n) people, See also: citizens, populace, Syn. ประชาชน, ประชากร, หมู่คน, มวลชน, กลุ่มคน, ผู้คน, หมู่ชน, Example: ชาวประชาต่างสรรเสริญรัฐบาลที่ทำให้เศรฐกิจดีขึ้น, Count Unit: กลุ่ม, พวก, ชาว, เหล่า
ประชาชนพลเมือง(n) people, See also: inhabitants, residents, populace, mass, citizen, crowd, Syn. พลเมือง, สามัญชน, พสกนิกร, ราษฎร, ประชากร, มวลชน, หมู่ชน, ฝูงชน, ประชาชน, Example: เมืองชัยภูมิมีความสงบประชาชนพลเมืองเป็นคนเรียบร้อย, Count Unit: คน, กลุ่ม, พวก, Thai Definition: ประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศ
ประชาราษฎร์(n) people, See also: citizen, populace, inhabitants, Syn. พลเมือง, ประชาชน, ประชากร, พลเรือน, ราษฎร, Example: ประชาราษฎร์พากันได้รับความสุขในแว่นแคว้นของพระองค์, Count Unit: กลุ่ม, พวก
ชน(n) people, Syn. คน, ประชาชน, Example: ชนทุกชาติทุกเผ่าย่อมมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้คน[phūkhon] (n) EN: people  FR: gens [ fpl ]
ประชา[prachā] (n) EN: people  FR: peuple [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
people
peopled
peoples
people's
peoples'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
people
peopled
peoples

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人们[rén men, ㄖㄣˊ ㄇㄣ˙,   /  ] people #523 [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, ] people; sprout #1,629 [Add to Longdo]
大众[dà zhòng, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥˋ,   /  ] people; public; masses #3,063 [Add to Longdo]
解放军[jiě fàng jūn, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ,    /   ] People's Liberation Army (i.e. the Chinese army) #4,683 [Add to Longdo]
人民法院[rén mín fǎ yuàn, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ,    ] people's court (of law); people's tribunal #6,270 [Add to Longdo]
民生[mín shēng, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ,  ] people's livelihood; people's welfare #7,458 [Add to Longdo]
民兵[mín bīng, ㄇㄧㄣˊ ㄅㄧㄥ,  ] people's militia; militia #7,531 [Add to Longdo]
中国人民银行[Zhōng guó rén mín yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ,       /      ] People's Bank of China #9,238 [Add to Longdo]
古人[gǔ rén, ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ,  ] people from ancient times; the ancients; the late (i.e. person who has passed away) #10,581 [Add to Longdo]
人民公社[rén mín gōng shè, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ,    ] people's commune #13,612 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leute { pl }; Menschen { pl } | die einfachen Leute | Leute von Rangpeople | the common people | people of position [Add to Longdo]
Personen aus dem Umfeld von ...people associated with ... [Add to Longdo]
Volk { n } | Völker { pl } | alle Völker der Erdepeople | peoples | all the peoples of the world [Add to Longdo]
euresgleichenpeople of your kind [Add to Longdo]
Der Gedanke spukt noch immer in den Köpfen.People still believe in it. [Add to Longdo]
Der Gedanke spukt noch immer in den Köpfen.People still haven't given up the idea. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) #49 [Add to Longdo]
[ひと, hito] (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) #49 [Add to Longdo]
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) #49 [Add to Longdo]
[めい, mei] (ctr) (1) (hon) counter for people (usu. seating, reservations and such); (n) (2) first name; (pref) (3) (See 名探偵) famous; great; (suf) (4) (See コード名, 学校名) name #54 [Add to Longdo]
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一, 中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) #80 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (suf) (1) honorific pluralizing suffix (used only for people); (2) (also かた) around (the time that, etc.); about #160 [Add to Longdo]
[た, ta] (n-adv, n, adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) #175 [Add to Longdo]
[し, shi] (suf) (1) (hon) Mr; (n) (2) clan; (3) (hon) he; him; (ctr) (4) (hon) counter for people #225 [Add to Longdo]
方々(P);方方[ほうぼう, houbou] (n) (1) (hon) they (of people); gentlemen (of the ...); (2) (hon) you (usu. plural); (adv) (3) various; (P) #285 [Add to Longdo]
グループ[guru-pu] (n) group (usu. of people); (P) #435 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
盗み見る[ぬすみみる, nusumimiru] to intercept and read (other people's email, e.g.) [Add to Longdo]
ピープルソフト[ぴーぷるそふと, pi-purusofuto] PeopleSoft [Add to Longdo]
ピープル[ぴーぷる, pi-puru] People [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 People \Peo"ple\ (p[=e]"p'l), n. [OE. peple, people, OF. pueple,
   F. peuple, fr. L. populus. Cf. {Populage}, {Public},
   {Pueblo}.]
   1. The body of persons who compose a community, tribe,
    nation, or race; an aggregate of individuals forming a
    whole; a community; a nation.
    [1913 Webster]
 
       Unto him shall the gathering of the people be.
                          --Gen. xlix.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       The ants are a people not strong.   --Prov. xxx.
                          25.
    [1913 Webster]
 
       Before many peoples, and nations, and tongues.
                          --Rev. x. 11.
    [1913 Webster]
 
       Earth's monarchs are her peoples.   --Whitter.
    [1913 Webster]
 
       A government of all the people, by all the people,
       for all the people.          --T. Parker.
    [1913 Webster]
 
   Note: Peopleis a collective noun, generally construed with a
      plural verb, and only occasionally used in the plural
      form (peoples), in the sense of nations or races.
      [1913 Webster]
 
   2. Persons, generally; an indefinite number of men and women;
    folks; population, or part of population; as, country
    people; -- sometimes used as an indefinite subject or
    verb, like on in French, and man in German; as, people in
    adversity.
    [1913 Webster]
 
       People were tempted to lend by great premiums.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
       People have lived twenty-four days upon nothing but
       water.                --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   3. The mass of community as distinguished from a special
    class; the commonalty; the populace; the vulgar; the
    common crowd; as, nobles and people.
    [1913 Webster]
 
       And strive to gain his pardon from the people.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. With a possessive pronoun:
    (a) One's ancestors or family; kindred; relations; as, my
      people were English.
    (b) One's subjects; fellow citizens; companions;
      followers. "You slew great number of his people."
      --Shak.
      [1913 Webster]
 
   Syn: {People}, {Nation}.
 
   Usage: When speaking of a state, we use people for the mass
      of the community, as distinguished from their rulers,
      and nation for the entire political body, including
      the rulers. In another sense of the term, nation
      describes those who are descended from the same stock;
      and in this sense the Germans regard themselves as one
      nation, though politically subject to different forms
      of government.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 People \Peo"ple\ (p[=e]"p'l), v. t. [imp. & p. p. {Peopled}
   (p[=e]"p'ld) p. pr. & vb. n.; {Peopling} (p[=e]"p'l[i^]ng).]
   [Cf. OF. popler, puepler, F. puepler. Cf. {Populate}.]
   To stock with people or inhabitants; to fill as with people;
   to populate. "Peopled heaven with angels." --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      As the gay motes that people the sunbeams. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 people
   n 1: (plural) any group of human beings (men or women or
      children) collectively; "old people"; "there were at least
      200 people in the audience"
   2: the body of citizens of a state or country; "the Spanish
     people" [syn: {citizenry}, {people}]
   3: members of a family line; "his people have been farmers for
     generations"; "are your people still alive?"
   4: the common people generally; "separate the warriors from the
     mass"; "power to the people" [syn: {multitude}, {masses},
     {mass}, {hoi polloi}, {people}, {the great unwashed}]
   v 1: fill with people; "Stalin wanted to people the empty
      steppes"
   2: furnish with people; "The plains are sparsely populated"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top