Search result for

*thanks*

(201 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: thanks, -thanks-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thanks[N] การขอบคุณ, Syn. appreciation, thankfulness, gratitude
thanksgiving[N] การแสดงความขอบคุณ, See also: การขอบคุณ, การขอบใจ
vote of thanks[IDM] การพูดแสดงความขอบคุณให้กับผู้พูด, See also: การพูดเพื่อให้ผู้ฟังแสดงความขอบคุณ ปรบมือให้ผู้พูด
Thanksgiving Day[N] วันขอบคุณพระเจ้า, See also: ตรงกับวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนพฤศจิกายน
Thanksgiving bird[N] ไก่งวงที่ใช้ในวันขอบคุณพระเจ้า, See also: ตรงกับวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนพฤศจิกายน, Syn. turkey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thanksgiving(แธงคซฺ'กิฟวิง) n. การแสดงความขอบคุณ,การขอบคุณ
thanksgiving dayn. วันแสดงการขอบคุณพระเจ้า
thanksworthyadj. ควรได้รับการขอบคุณ

English-Thai: Nontri Dictionary
thanks(n) การขอบใจ,ความกตัญญู
thanksgiving(n) การขอบใจ,การสวดมนตร์ขอบคุณพระเจ้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thanks.ขอบคุณ Ladder 49 (2004)
Thanks.ขอบใจ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Thanks.ขอบใจ Chuck Versus the Wookiee (2007)
THANKS.ขอบคุณ Pilot (2007)
Thanks.ขอบใจนะ Cheating Death (2008)
Thanks.ขอบคุณค่ะ Patch Over (2008)
No, thanks.ไม่ละ ขอบใจ Here Comes the Flood (2008)
- Thanks.-ขอบใจ Blinded by the Light (2009)
Thanks.ขอบใจ The Lost Boy (2009)
Thanks.ขอบใจ Burlesque (2010)
Thanks.ขอบใจ Brave New World (2010)
Thanks.ขอบคุณ Practically Perfect (2010)
Thanks.ขอบใจ Final Destination 5 (2011)
Thanks.ขอบคุณนะ Countdown (2011)
Thanks.ขอบคุณ Friends with Benefits (2011)
Thanks.ขอบใจ What Are You Doing Here, Ho-Bag? (2012)
Thanks.- ขอบคุณค่ะ Stolen Kisses (2012)
Thanks.ขอบคุณ There's Always a Downside (2012)
And thanks.และขอบคุณ Endgame (2013)
Thanks.ขอบใจ The Doll in the Derby (2013)
Thanks.ขอบคุณ Pac-Man Fever (2013)
Thanks.ขอบใจ Sacrifice (2013)
Thanks.ขอบคุณครับ Win Some, Lose Some (2013)
Thanks.ขอบใจนะ Win Some, Lose Some (2013)
Thanks.ขอบคุณครับ The Guilty Girl's Handbook (2013)
Thanks.ขอบคุณค่า Into the Deep (2013)
Thanks.ขอบคุณ Death and the Maiden (2013)
Thanks.ขอบใจ Collateral Beauty (2016)
With yale, not you. Thanks, dad. All right, well, I'm--i'm off.กับ Yale แน่ๆ ไม่ใช่ลูกหรอก ขอบคุณฮะพ่อ งั้นผมไปแล้วนะ New Haven Can Wait (2008)
I can't wait for you to come home next thanksgivingฉันชักรอให้เธอมาร่วมขอบคุณพระเจ้าครั้งหน้าไม่ไหวแล้วล่ะสิ New Haven Can Wait (2008)
Thanks.ขอบคุณค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Yeah. Thanks for subbing in. Well,ใช่ ขอบคุณนะที่เข้ามาร่วม Chuck in Real Life (2008)
Save your thanks until after you see me playเก็บคำขอบคุณไว้ก่อนเถอะจนกว่าจะเห็นฉันเล่่น Chuck in Real Life (2008)
We're willing to work with you. Thanks,ฉันกำลังจะได้ทำงานกับคุณ ขอบคุณ Chuck in Real Life (2008)
Yeah. Sure. Thanks.อ่า อื้ม ขอบคุณ Chuck in Real Life (2008)
Thanks. Means a lot.ขอบคุณ นั่นมีความหมายมากเลย Chuck in Real Life (2008)
Everything here that you see is thanks to them.ที่คุนเห็นทั้งหมดในห้องนี้ต้องขอบคุณพวกเค้า Chuck in Real Life (2008)
Thanks. Uh...ขอบคุณ อ่า . There Might be Blood (2008)
Thanks.ขอบคุณ Pret-a-Poor-J (2008)
I mean, thanks on behalf of eleanor waldorf designs.ฉันหมายถึง ขอบคุณในนามการออกแบบของเอเลนอร์ วอดอร์ฟ Pret-a-Poor-J (2008)
Yeah, thanks.อืม ขอบคุณ Pret-a-Poor-J (2008)
Oh. Okay, thanks.ขอบคุณครับ There Might be Blood (2008)
Thanks, by the way.ขอบคุณ อีกอย่างนึงนะ There Might be Blood (2008)
- Thanks.- ค่ะ. Committed (2008)
Thanks for the ride.ที่จะขึ้นรถเองได้ด้วยซ้ำ, โลอีส. Committed (2008)
No, thanks I'm good.ไม่ละผมสบายดี Birthmarks (2008)
- Nice toss... for a fish out of water. - Thanks.โยนได้สวย สำหรับปลาที่พุ่งออกมาจากนั้นน่ะนะ ขอบใจ Odyssey (2008)
Thanks. And as for you...ขอบคุณ และเหมือนว่าคุณ Odyssey (2008)
Thanks for the assist, Irons.ขอบคุณที่ช่วย ไอรอนส์ Dead Space: Downfall (2008)
Thanks you for your little sparkต่างขอบคุณสำหรับแสงของเธอ Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thanksA thousand thanks for your kindness.
thanksBob expressed words of thanks on behalf of his classmates.
thanksBut we do know many things about his character, thanks to letters and notebooks he left behind and other people's stories about him.
thanksDeeply moved, he tried to express his thanks.
thanksGet a note of thanks from him.
thanksGive my thanks to your son.
thanksHappy Thanksgiving Day.
thanksHave a nice Thanksgiving!
thanksHe didn't offered thanks for the good harvest.
thanksHe expressed his thanks to us all.
thanksHe got words of thanks from James.
thanksHe grunted his thanks.
thanksHe never says thanks in spite of all that I've done for him.
thanksHer smile expressed her thanks.
thanksHe won the game thanks to his strong will.
thanksHi! Thanks for flying with us. How are you today.
thanks"How are you feeling this morning?" "Pretty good, thanks."
thanks"How do you do, Mr James?" "Fine, thanks for asking. Nice to meet you."
thanksI also wanted to enjoy the break but thanks to preparation and supplementary lessons for a certain six-man I got none!
thanksI can't think of the right words with which to express my thanks.
thanksI'd like to say a word of thanks to all those gentlemen and ladies whose care I have been in.
thanksI don't know how to express my thanks.
thanksI express my cordial thanks for what you have done for this city.
thanksI'm fine, thanks. Oh, Laura, this is my friend, Ayako.
thanksIn this way a passing boat noticed them, thanks to Takeda's scream, and they survived without incident.
thanksIt's talking about how, thanks to air transport, we've lost the sense of 'season' for foodstuffs.
thanksIt was courteous of him to write a letter of thanks.
thanksIt was thanks to his advice that I succeeded.
thanksI will thanks you for a bit more chocolate.
thanksI would like to express our thanks on behalf of my colleagues.
thanksLadies and Gentlemen, thanks to your untiring efforts our hideout is finally complete!!
thanksLocal industry flourished throughout the land in the Edo period thanks to the promotional efforts by each clan.
thanks"Look! Thanks to you I'm getting dumped all the time." "Oh? Isn't it just because of your everyday behaviour?"
thanksMany plants and crops grow here thanks to the mild climate.
thanksMany thanks.
thanksMr White read out some letters of thanks to his students.
thanksNOTE: Typo corrected. Thanks for pointing it out.
thanksOn behalf of my classmates, let me say a few words of thanks to you.
thanksOn behalf of the company, I would like to express our hearty thanks to you all.
thanksOn leaving school, we presented him with a table clock as a token of our thanks.
thanksPlease give my best thanks to her.
thanksSales at the company zoomed thanks to brisk export demand, but profit did not keep up because of intense competition.
thanksShe bowed in thanks.
thanksShe expressed her thanks for the present.
thanksShe made that offer by way of thanks.
thanksShe's feeling much better thanks to that medical treatment.
thanksShe thanks me for the present.
thanksShe was able to go to college thanks to the scholarship.
thanksThanks again for everything.
thanksThanks, but no thanks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมนาคุณ[V] remunerate, See also: reward, repay, return thanks, Syn. สมนา, Example: ทางวัดได้จัดสร้างพระนิรันตรายกาไหล่ทองตามรูปแบบเดิมทุกประการ เพื่อสมนาคุณแก่ผู้บริจาคทรัพย์สมทบทุนบูรณะพระอาราม, Thai definition: ตอบแทนบุญคุณด้วยทรัพย์ สิ่งของ แรงงาน หรือ ด้วยการสักการบูชา แล้วแต่กรณี
เหตุ[CONJ] because of, See also: owing to, due to, as, since, on account of, by reason of, thanks to, Syn. ด้วย, เพราะ, Example: การแข่งขันฟุตบอลได้เลื่อนออกไป เหตุเพราะฝนตก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขอบคุณ[V] thank, See also: be thankful for, be grateful to, give thanks for, Syn. ขอบพระคุณ, Example: ผมรู้สึกขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือของผู้ชายคนนั้นอยู่เสมอ, Thai definition: กล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่).
ขอบใจ[V] thank, See also: be thankful for, be grateful to, give thanks, Syn. ขอบคุณ, Example: ฉันขอบใจเธอมากที่เธอดีต่อฉันเสมอต้นเสมอปลาย, Thai definition: กล่าวแสดงความรู้สึกพอใจในความดีที่ผู้อื่นได้มีต่อตน (เป็นคำที่ผู้ใหญ่ใช้แก่ผู้น้อย)
ขอบพระคุณ[V] thank, See also: be thankful for, be grateful to, give thanks, Syn. ขอบคุณ, Example: เจ้าบ่าวและเจ้าสาวขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานมงคลสมรส, Thai definition: กล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่).

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายขอบคุณ[n. exp.] (jotmāi khøpkhun) EN: letter of thanks   FR: lettre de remerciement [f]
ขอบใจ[v.] (khøpjai) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks   FR: remercier
ขอบใจ[v. exp.] (khøpjai) EN: thanks   FR: merci
ขอบคุณ[v.] (khøpkhun) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks for   FR: remercier ; dire merci ; être reconnaissant
ขอบคุณ[interj.] (khøpkhun) EN: thank you ; thanks ; with thanks   FR: merci
ขอบคุณล่วงหน้า[xp] (khøpkhun lūang-nā) EN: thanks in advance   FR: merci d'avance
แสดงความขอบคุณ[v. exp.] (sadaēng khwām khøpkhun) EN: express thanks ; acknowledge   

CMU English Pronouncing Dictionary
THANKS    TH AE1 NG K S
THANKSGIVING    TH AE2 NG K S G IH1 V IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thanks    (v) (th a1 ng k s)
Thanksgiving    (n) (th a1 ng k s g i v i ng)
thanksgiving    (n) (th a1 n k s g i1 v i ng)
Thanksgivings    (n) (th a1 ng k s g i v i ng z)
thanksgivings    (n) (th a1 n k s g i1 v i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Danksagung {f}expression of thanks [Add to Longdo]
Dankfest {n}; Danksagung {f} [relig.] | Dankfeste {pl}; Danksagungen {pl}thanksgiving | thanksgivings [Add to Longdo]
Dankgebet {n} | Dankgebete {pl}thanksgiving prayer | thanksgiving prayers [Add to Longdo]
Dankgottesdienst {m}thanksgiving service [Add to Longdo]
Dankschreiben {n}letter of thanks [Add to Longdo]
sich bedanken | bedankend | bedankt | bedankt sich | bedankte sichto thank | thanking | thanked | thanks | thanked [Add to Longdo]
dank {prp; +Dativ; +Genitiv} | dank deiner Hilfethanks to | thanks to your help [Add to Longdo]
dankethanks [Add to Longdo]
dankenswertdeserving of thanks [Add to Longdo]
erhalten | erhaltend | erhalten | er/sie erhält | ich/er/sie erhielt | er/sie hat/hatte erhalten | Betrag dankend erhalten | das Wort erhaltento receive | receiving | received | he/she receives | I/he/she received | he/she has/had received | received with thanks the sum of | to receive permission to speak [Add to Longdo]
sich dankend verneigento bow one's thanks [Add to Longdo]
Vielen Dank!Many thanks! [Add to Longdo]
Es ist sein Verdienst, dass ...It is thanks to him that ... [Add to Longdo]
DankeTNX, THX, THANX : thanks [Add to Longdo]
Vielen Dank!TXL : thanks a lot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to [Add to Longdo]
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to .... [Add to Longdo]
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one [Add to Longdo]
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]
お礼参り;御礼参り[おれいまいり, oreimairi] (n) (1) visiting a shrine or temple to give thanks; (2) settling scores [Add to Longdo]
このおかげで[, konookagede] (exp) because of this; thanks to this; due to this [Add to Longdo]
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
サンクス[, sankusu] (n) thanks [Add to Longdo]
サンクスギビングデー[, sankusugibingude-] (n) Thanksgiving Day; (P) [Add to Longdo]
感謝[かんしゃ, kansha] (adj-na,n,vs) thanks; gratitude; (P) [Add to Longdo]
感謝祭[かんしゃさい, kanshasai] (n) Thanksgiving (US, Canada) [Add to Longdo]
勤労感謝の日[きんろうかんしゃのひ, kinroukanshanohi] (n) Labour Thanksgiving Day (November 23rd) (Labor) [Add to Longdo]
御蔭で;お蔭で[おかげで, okagede] (exp) thanks to you; owing to you; because of you [Add to Longdo]
厚礼[こうれい, kourei] (n) heartfelt thanks [Add to Longdo]
謝意[しゃい, shai] (n) gratitude; thanks; (P) [Add to Longdo]
謝金[しゃきん, shakin] (n) reward; monetary expression of thanks [Add to Longdo]
謝辞[しゃじ, shaji] (n) thanks; apology [Add to Longdo]
収穫感謝祭[しゅうかくかんしゃさい, shuukakukanshasai] (n) Thanksgiving Day; harvest festival [Add to Longdo]
多謝[たしゃ, tasha] (n,vs) many thanks [Add to Longdo]
拝謝[はいしゃ, haisha] (n,vs) giving thanks [Add to Longdo]
万謝[ばんしゃ, bansha] (n,vs) many thanks; sincere apologies [Add to Longdo]
満員御礼[まんいんおんれい, man'in'onrei] (n) banners of thanks for the full house (in sumo tournaments, soccer matches, concerts, etc.) [Add to Longdo]
有り難く頂く[ありがたくいただく, arigatakuitadaku] (exp,v5k) to accept (a thing) with thanks [Add to Longdo]
礼回り[れいまわり, reimawari] (n) making the rounds to express thanks [Add to Longdo]
礼参り[れいまいり, reimairi] (n) thanksgiving visit to a shrine [Add to Longdo]
礼状[れいじょう, reijou] (n) acknowledgment; acknowledgement; letter of thanks; (P) [Add to Longdo]
労い;犒い[ねぎらい, negirai] (n) appreciation; thanks; gratitude [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多亏[duō kuī, ㄉㄨㄛ ㄎㄨㄟ, / ] thanks to; luckily [Add to Longdo]
多谢[duō xiè, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄝˋ, / ] many thanks; thanks a lot [Add to Longdo]
奉还[fèng huán, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄢˊ, / ] to return with thanks; (honorific) to give back [Add to Longdo]
感恩[gǎn ēn, ㄍㄢˇ ㄣ, ] thanksgiving [Add to Longdo]
感恩节[Gǎn ēn jié, ㄍㄢˇ ㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] Thanksgiving Day [Add to Longdo]
感激[gǎn jī, ㄍㄢˇ ㄐㄧ, ] to express thanks; grateful; moved to gratitude [Add to Longdo]
感谢[gǎn xiè, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ, / ] (express) thanks; gratitude; grateful; thankful; thanks [Add to Longdo]
恳辞[kěn cí, ㄎㄣˇ ㄘˊ, / ] to decline with sincere thanks [Add to Longdo]
[tuō, ㄊㄨㄛ, ] prop; support (for weight); rest (e.g. arm rest); thanks to; to hold in one's hand; to support in one's palm; to give; to base; to commit; to set [Add to Longdo]
搭帮[dā bāng, ㄉㄚ ㄅㄤ, / ] to travel together; thanks to [Add to Longdo]
特别感谢[tè bié gǎn xiè, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ, / ] special thanks; particular thanks [Add to Longdo]
璧谢[bì xiè, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄝˋ, / ] decline (a gift) with thanks [Add to Longdo]
璧还[bì huán, ㄅㄧˋ ㄏㄨㄢˊ, / ] return (a borrowed object) with thanks; decline (a gift) with thanks [Add to Longdo]
由于[yóu yú, ㄧㄡˊ ㄩˊ, / ] due to; as a result of; thanks to; owing to; since; because [Add to Longdo]
祝谢[zhù xiè, ㄓㄨˋ ㄒㄧㄝˋ, ] to give thanks [Add to Longdo]
答谢[dá xiè, ㄉㄚˊ ㄒㄧㄝˋ, / ] to express one's thanks [Add to Longdo]
致谢[zhì xiè, ㄓˋ ㄒㄧㄝˋ, / ] expression of gratitude; to give thanks; a thank-you note [Add to Longdo]
致辞[zhì cí, ㄓˋ ㄘˊ, / ] to express in words or writing; to make a speech (esp. short introduction, vote of thanks, afterword, funeral homily etc); to address (an audience); same as 致詞|致词 [Add to Longdo]
谢仪[xiè yí, ㄒㄧㄝˋ ㄧˊ, / ] honorarium; gift as thanks [Add to Longdo]
谢帖[xiè tiě, ㄒㄧㄝˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] letter of thanks [Add to Longdo]
谢意[xiè yì, ㄒㄧㄝˋ ㄧˋ, / ] gratitude; thanks [Add to Longdo]
谢礼[xiè lǐ, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˇ, / ] honorarium; gift as thanks [Add to Longdo]
谢词[xiè cí, ㄒㄧㄝˋ ㄘˊ, / ] speech of thanks [Add to Longdo]
谢谢[xiè xie, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝ˙, / ] to thank; thanks [Add to Longdo]
道谢[dào xiè, ㄉㄠˋ ㄒㄧㄝˋ, / ] to express thanks [Add to Longdo]
铭谢[míng xiè, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄝˋ, / ] to express gratitude (esp. in public); vote of thanks; also written 鳴謝|鸣谢 [Add to Longdo]
鸣谢[míng xiè, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄝˋ, / ] to express gratitude (esp. in public); vote of thanks [Add to Longdo]
鼎力[dǐng lì, ㄉㄧㄥˇ ㄌㄧˋ, ] (honorific) your kind efforts; thanks to your help [Add to Longdo]
鼎助[dǐng zhù, ㄉㄧㄥˇ ㄓㄨˋ, ] (honorific) your inestimable assistance; thanks to your help [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 thank \thank\ (th[a^][ng]k), n.; pl. {thanks} (th[a^][ng]ks).
   [AS. [thorn]anc, [thorn]onc, thanks, favor, thought; akin to
   OS. thank favor, pleasure, thanks, D. & G. dank thanks, Icel.
   [thorn]["o]kk, Dan. tak, Sw. tack, Goth. [thorn]agks thanks;
   -- originally, a thought, a thinking. See {Think}.]
   A expression of gratitude; an acknowledgment expressive of a
   sense of favor or kindness received; obligation, claim, or
   desert, or gratitude; -- now generally used in the plural.
   "This ceremonial thanks." --Massinger.
   [1913 Webster]
 
      If ye do good to them which do good to you, what thank
      have ye? for sinners also do even the same. --Luke vi.
                          33.
   [1913 Webster]
 
      What great thank, then, if any man, reputed wise and
      constant, will neither do, nor permit others under his
      charge to do, that which he approves not, especially in
      matter of sin?              --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Thanks, thanks to thee, most worthy friend,
      For the lesson thou hast taught.     --Longfellow.
   [1913 Webster]
 
   {His thanks}, {Her thanks}, etc., of his or her own accord;
    with his or her good will; voluntary. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Full sooth is said that love ne lordship,
       Will not, his thanks, have no fellowship. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {In thank}, with thanks or thankfulness. [Obs.]
 
   {Thank offering}, an offering made as an expression of
    thanks.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top