ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谢意

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谢意-, *谢意*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谢意[xiè yì, ㄒㄧㄝˋ ㄧˋ, / ] gratitude; thanks, #24,649 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I took no more pains for those thanks... than you take pains to thank me.[CN] 我并没什么辛苦可以领受您的谢意... ... 就像您这一声多谢并没有辛苦了您 Much Ado About Nothing (1993)
I hope this apple pie will, in some small way, say thank you...[CN] 希望苹果派能表达我的一点谢意... Blazing Saddles (1974)
I think you should show a little gratitude.[CN] 我想你该表达一下谢意 A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child (1989)
Consider Liu Yiku's deeply felt thanks from both of us.[CN] 再说刚才刘忆苦 也已经深情地对你表示过谢意了 也就代表我吧 In the Heat of the Sun (1994)
Whatever it is, it's worth it. I'd love to show you my appreciation.[CN] 不管多少钱都值得 我想表达我的谢意 The Net (1995)
Won't you please give her our warmest regards?[CN] 请代向她致最诚挚的谢意 Dangerous Liaisons (1988)
Convey to her my profoundest thanks.[CN] 请向陛下传达我 最真诚的谢意 The Scarlet Empress (1934)
you're nothing but riff raffs.[CN] 这就是你的谢意吗? Time of the Gypsies (1988)
On the last day of our conference permit me to say how impressed I have been with the spirit of goodwill that has prevailed.[CN] 在我们会议的最后一天 请允许我表达诚挚的谢意 感谢在座各位所表现出的友善 The Remains of the Day (1993)
With my compliments, sir.[CN] 这是我的谢意,先生 Deep End (1970)
♪ I'm grateful and I'd like to Show you my appreciation[CN] 真感谢,我想表达我的谢意 New York, New York (1977)
For all, our thanks.[CN] 为此 特申谢意 Hamlet (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top