ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gratitude

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gratitude-, *gratitude*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gratitude(n) ความรู้สึกขอบคุณ, See also: ความรู้สึกซาบซึ้งใจ, ความรู้สึกสำนึกในบุญคุณ, ความกตัญญ, Syn. appreciation, thankfulness, Ant. ingratitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gratitude(แกรท'ทิทูด) n. ความรู้สึกขอบคุณ, ความกตัญญู, Syn. thanks

English-Thai: Nontri Dictionary
gratitude(n) ความกตัญญู, ความรู้คุณ, การขอบคุณ
ingratitude(n) ความเนรคุณ, ความอกตัญญู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gratitudeความกตัญญู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For your cooperation, you have my gratitude.มาเลยพวก... ดื่มหน่อย Schindler's List (1993)
Don't even think you can demand my gratitude!ไม่คิดเลยว่า เธอจะหยามฉันแบบนี้! Vampire Hunter D (1985)
Let's show him our gratitude.ริชาร์ด! Mannequin (1987)
Show some gratitude.แสดงความขอบคุณบาง Princess Mononoke (1997)
grateful.... as a gesture of gratitude... not to us... but to who made this movie... and remember their name good work!หากคุณชอบหนังเรื่องนี้... Princess Mononoke (1997)
They asked me to give you this in gratitude.สั่งผมมอบนี่ให้คุณเป็นสินน้ำใจ Titanic (1997)
And then it flows through me like rain, and I can't feel anything but gratitude... for every single moment... of my stupid little life.แล้วทุกอย่างก็ผ่านตัวผมไปเหมือนสายฝน ผมไม่รู้สึกอะไรนอกจากความสดชื่น ในทุกขณะจิต American Beauty (1999)
To show my gratitude for saving my life...กัปตัน กัปตันโดนโค่น One Piece: Wan pîsu (1999)
Is this your idea of gratitude? !ไอ้ปัญญาอ่อน ! Millennium Actress (2001)
Your gratitude is not required.ไม่จำเป็นต้องขอบคุณหรอก Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
In gratitude, we honour you.เราขอขอบคุณ และให้เกียรติท่าน Mulan 2: The Final War (2004)
Now they feel entitled to funds, because of our past exploitation. No gratitude.ตอนนี้พวกเขาอยากได้ทุน, เพราะครั้งที่แล้วเราได้มา แต่ไม่ได้แบ่งให้เขาเลย... Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gratitudeHe gave a tip as a sign of gratitude.
gratitudeHe gave me this doll in token of his gratitude.
gratitudeHe offered me some money in token of gratitude.
gratitudeHer heart flowed with gratitude.
gratitudeHe showed no gratitude for the offer.
gratitudeI'd like to express my gratitude.
gratitudeI have no words to express my gratitude.
gratitudeI owe him a debt of gratitude for what he did.
gratitudeI would like to express my gratitude to her.
gratitudeI would like to express to you my deepest gratitude for having been a guest at your party.
gratitudeShe expressed her gratitude to all those who had supported her.
gratitudeThe brightest student expressed gratitude on behalf of his classmates.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิการะ(n) gratitude, See also: appreciation, repaying a kindness, Syn. ปฏิการ, แทนคุณ, ทดแทน, ชดเชย, การสนองคุณ, การตอบแทนคุณ, Ant. อุปการะ, อุปการคุณ
กตเวทิตา(n) gratitude, See also: thankfulness, appreciation, gratefulness, Example: บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตเวทิตาคือตอบแทนพระคุณของท่าน โดยเลี้ยงดูอุปการะท่านให้มีความสุข, Thai Definition: ความเป็นผู้สนองคุณท่าน
ความกตัญญู(n) gratitude, See also: thankfulness, Syn. ความรู้คุณ, กตเวทิตา, Ant. การเนรคุณ, Example: มนุษย์เราต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกตัญญู[akatanyū] (v) EN: be ungrateful  FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญุตา[akatanyutā] (n) EN: ingratitude ; ungratefulness  FR: ingratitude [ f ]
ด้วยความกตัญญู[dūay khwām katanyū] (adv) EN: gratefully ; with gratitude ; as an expression of gratitude
การเนรคุณ[kān nērakhun] (n) EN: ingratitude
กตัญญู[katanyū] (n) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety  FR: gratitude [ f ] ; dévotion [ f ] ; reconnaissance [ f ]
กตัญญูกตเวที[katanyūkatawēthī] (n) EN: gratitude ; grateful
กตเวทิตา[katawēthitā] (v) EN: be grateful for sb.'s kindness ; be bound in gratitude
ความอกตัญญู[khwām akatanyū] (n) EN: ingratitude ; ungratefulness
โมทนาคุณ[mōthanākhun] (x) FR: exprimer de la gratitude
หนี้บุญคุณ[nī bunkhun] (n, exp) EN: debt of gratitude ; indebtedness

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gratitude

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gratitude

WordNet (3.0)
gratitude(n) a feeling of thankfulness and appreciation, Ant. ingratitude

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Gratitude

n. [ F. gratitude, LL. gratitudo, from gratus agreeable, grateful. See Grate, a. ] The state of being grateful; warm and friendly feeling toward a benefactor; kindness awakened by a favor received; thankfulness. [ 1913 Webster ]

The debt immense of endless gratitude. Milton. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谢意[xiè yì, ㄒㄧㄝˋ ㄧˋ,   /  ] gratitude; thanks #24,649 [Add to Longdo]
谢忱[xiè chén, ㄒㄧㄝˋ ㄔㄣˊ,   /  ] gratitude; thankful; sincerely grateful #104,381 [Add to Longdo]
感遇[gǎn yù, ㄍㄢˇ ㄩˋ,  ] gratitude for good treatment; to sigh; to lament #167,896 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dankbarkeit { f } | in Dankbarkeit fürgratitude | in gratitude for [Add to Longdo]
Dankbarkeit { f }; Erkenntlichkeit { f } | jdm. seine Dankbarkeit ausdrückengratitude | to express one's gratitude to someone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
感謝[かんしゃ, kansha] (adj-na, n, vs) thanks; gratitude; (P) #2,598 [Add to Longdo]
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P) #3,689 [Add to Longdo]
[れい, rei] (n) (See お礼) thanking; expression of gratitude; (P) #4,209 [Add to Longdo]
[おん, on] (n) favour; favor; obligation; debt of gratitude; (P) #6,690 [Add to Longdo]
お礼(P);御礼[おれい(P);おんれい(御礼), orei (P); onrei ( orei )] (n) (See 礼) thanking; expression of gratitude; (P) #12,229 [Add to Longdo]
義理[ぎり, giri] (n, adj-no) duty; sense of duty; honor; honour; decency; courtesy; debt of gratitude; social obligation; (P) #14,002 [Add to Longdo]
お礼の申し様;お礼の申しよう[おれいのもうしよう, oreinomoushiyou] (n) expression of gratitude [Add to Longdo]
恩に掛ける[おんにかける, onnikakeru] (exp, v1) (See 恩に着せる) to demand gratitude; to make a favour of something; to remind of a favour done to someone; to emphasize the favour one has done [Add to Longdo]
恩に着せる[おんにきせる, onnikiseru] (exp, v1) (See 恩に掛ける) to demand gratitude; to make a favour of something; to remind of a favour done to someone; to emphasize the favour one has done [Add to Longdo]
恩を売る[おんをうる, onwouru] (exp, v5r) to demand gratitude; to do something for someone in order to create an obligation of gratitude from that person [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top