ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gratitude

G R AE1 T AH0 T UW2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gratitude-, *gratitude*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gratitude(n) ความรู้สึกขอบคุณ, See also: ความรู้สึกซาบซึ้งใจ, ความรู้สึกสำนึกในบุญคุณ, ความกตัญญ, Syn. appreciation, thankfulness, Ant. ingratitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gratitude(แกรท'ทิทูด) n. ความรู้สึกขอบคุณ, ความกตัญญู, Syn. thanks

English-Thai: Nontri Dictionary
gratitude(n) ความกตัญญู, ความรู้คุณ, การขอบคุณ
ingratitude(n) ความเนรคุณ, ความอกตัญญู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gratitudeความกตัญญู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With full humility and utmost gratitude I accept this great honor and I promise I will do my best to represent my nation my planet and my God on this historic journey.ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าง เต็มรูปแบบและความกตัญญูสูงสุด ฉันยอมรับเกียรติที่ยิ่งใหญ่นี้ และฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศของฉัน Contact (1997)
To show my gratitude for saving my life...กัปตัน กัปตันโดนโค่น One Piece: Wan pîsu (1999)
Your gratitude is not required.ไม่จำเป็นต้องขอบคุณหรอก Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
We thank you with enormous gratitude for chasing away the Foosa.พวกเรารู้สึกซาบซึ้งอย่างมากที่พวกท่านได้ขับไล่พวกฟูซ่าออกไป Madagascar (2005)
And all of us living here today owe a debt of gratitude to these four brave men who struggled and withstood and sacrificed in order that this island might grow and prosper into what it is today.เราทุกคนมารวมกันที่นี่ในวันนี้ เพื่อรำลึกถึงบุญคุณ ...ของผู้กล้าหาญทั้งสี่ท่าน... ...ผู้ยืนหยัด อดทนฟันฝ่า และเสียสละ... The Fog (2005)
To show my gratitude why don't we go for a dinner?เพื่อเป็นการขอบคุณ ทําไมเราไม่ไปทานอาหารคํากันล่ะครับ Train Man (2005)
If that is true, then I would love to show my gratitude to the next president.ถ้ามันเป็นความจริง ผมขอแสดงความยินดีต่อว่าที่ประธานคนใหม่ Boys Over Flowers (2005)
Of course, no matter what the outcome of the DNA report, my sincere gratitude to you for coming all the way here.แน่นอน ไม่ว่าผลการตรวจ DNA จะเป็นยังไง ผมก็ต้องขอบคุณ คุณจริง ๆ ที่คุณมาที่นี่ My Girl (2005)
Right, give me gratitude for rest of your life.ใช่ นายต้องสำนึกบุญคุณของฉันไปตลอดชีวิต Heavenly Forest (2006)
Come on, man. You know gratitude ain't worth shit around here.ให้ตาย รู้มะ คำขอบคุณมันห่วยแตกไร้ค่าสิ้นดี The Brave One (2007)
I want to show you my gratitude for the earrings.ฉันอยากขอบคุณคุณเรื่องตุ้มหู Cassandra's Dream (2007)
But I want to show my gratitude my own way.แต่ฉันก็มีวิธีแสดงคำขอบคุณในแบบของฉันนะ Operation Proposal (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gratitudeHe gave a tip as a sign of gratitude.
gratitudeHe gave me this doll in token of his gratitude.
gratitudeHe offered me some money in token of gratitude.
gratitudeHer heart flowed with gratitude.
gratitudeHe showed no gratitude for the offer.
gratitudeI'd like to express my gratitude.
gratitudeI have no words to express my gratitude.
gratitudeI owe him a debt of gratitude for what he did.
gratitudeI would like to express my gratitude to her.
gratitudeI would like to express to you my deepest gratitude for having been a guest at your party.
gratitudeShe expressed her gratitude to all those who had supported her.
gratitudeThe brightest student expressed gratitude on behalf of his classmates.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิการะ(n) gratitude, See also: appreciation, repaying a kindness, Syn. ปฏิการ, แทนคุณ, ทดแทน, ชดเชย, การสนองคุณ, การตอบแทนคุณ, Ant. อุปการะ, อุปการคุณ
กตเวทิตา(n) gratitude, See also: thankfulness, appreciation, gratefulness, Example: บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตเวทิตาคือตอบแทนพระคุณของท่าน โดยเลี้ยงดูอุปการะท่านให้มีความสุข, Thai Definition: ความเป็นผู้สนองคุณท่าน
ความกตัญญู(n) gratitude, See also: thankfulness, Syn. ความรู้คุณ, กตเวทิตา, Ant. การเนรคุณ, Example: มนุษย์เราต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกตัญญู[akatanyū] (v) EN: be ungrateful  FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญุตา[akatanyutā] (n) EN: ingratitude ; ungratefulness  FR: ingratitude [ f ]
ด้วยความกตัญญู[dūay khwām katanyū] (adv) EN: gratefully ; with gratitude ; as an expression of gratitude
การเนรคุณ[kān nērakhun] (n) EN: ingratitude
กตัญญู[katanyū] (n) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety  FR: gratitude [ f ] ; dévotion [ f ] ; reconnaissance [ f ]
กตัญญูกตเวที[katanyūkatawēthī] (n) EN: gratitude ; grateful
กตเวทิตา[katawēthitā] (v) EN: be grateful for sb.'s kindness ; be bound in gratitude
ความอกตัญญู[khwām akatanyū] (n) EN: ingratitude ; ungratefulness
โมทนาคุณ[mōthanākhun] (x) FR: exprimer de la gratitude
หนี้บุญคุณ[nī bunkhun] (n, exp) EN: debt of gratitude ; indebtedness

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GRATITUDE G R AE1 T AH0 T UW2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gratitude (n) grˈætɪtjuːd (g r a1 t i t y uu d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谢意[xiè yì, ㄒㄧㄝˋ ㄧˋ, / ] gratitude; thanks, #24,649 [Add to Longdo]
谢忱[xiè chén, ㄒㄧㄝˋ ㄔㄣˊ, / ] gratitude; thankful; sincerely grateful, #104,381 [Add to Longdo]
感遇[gǎn yù, ㄍㄢˇ ㄩˋ, ] gratitude for good treatment; to sigh; to lament, #167,896 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dankbarkeit { f } | in Dankbarkeit fürgratitude | in gratitude for [Add to Longdo]
Dankbarkeit { f }; Erkenntlichkeit { f } | jdm. seine Dankbarkeit ausdrückengratitude | to express one's gratitude to someone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お礼(P);御礼[おれい(P);おんれい(御礼), orei (P); onrei ( orei )] (n) (See 礼) thanking; expression of gratitude; (P) [Add to Longdo]
お礼の申し様;お礼の申しよう[おれいのもうしよう, oreinomoushiyou] (n) expression of gratitude [Add to Longdo]
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P) [Add to Longdo]
[おん, on] (n) favour; favor; obligation; debt of gratitude; (P) [Add to Longdo]
恩に掛ける[おんにかける, onnikakeru] (exp, v1) (See 恩に着せる) to demand gratitude; to make a favour of something; to remind of a favour done to someone; to emphasize the favour one has done [Add to Longdo]
恩に着せる[おんにきせる, onnikiseru] (exp, v1) (See 恩に掛ける) to demand gratitude; to make a favour of something; to remind of a favour done to someone; to emphasize the favour one has done [Add to Longdo]
恩を売る[おんをうる, onwouru] (exp, v5r) to demand gratitude; to do something for someone in order to create an obligation of gratitude from that person [Add to Longdo]
恩義;恩誼[おんぎ, ongi] (n) obligation; favour; favor; debt of gratitude [Add to Longdo]
恩知らず[おんしらず, onshirazu] (adj-na, n) ingratitude; (P) [Add to Longdo]
恩着せがましい[おんきせがましい, onkisegamashii] (adj-i) patronizing; expecting gratitude in return; acting like one is doing someone a favor; condescending [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gratitude \Grat"i*tude\, n. [F. gratitude, LL. gratitudo, from
   gratus agreeable, grateful. See {Grate}, a.]
   The state of being grateful; warm and friendly feeling toward
   a benefactor; kindness awakened by a favor received;
   thankfulness.
   [1913 Webster]
 
      The debt immense of endless gratitude.  --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gratitude
   n 1: a feeling of thankfulness and appreciation; "he was
      overwhelmed with gratitude for their help" [ant:
      {ingratitude}, {ungratefulness}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 gratitude /gʀatityd/ 
  gratitude

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top