Search result for

gratitude

(62 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gratitude-, *gratitude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gratitude[N] ความรู้สึกขอบคุณ, See also: ความรู้สึกซาบซึ้งใจ, ความรู้สึกสำนึกในบุญคุณ, ความกตัญญ, Syn. appreciation, thankfulness, Ant. ingratitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gratitude(แกรท'ทิทูด) n. ความรู้สึกขอบคุณ,ความกตัญญู, Syn. thanks

English-Thai: Nontri Dictionary
gratitude(n) ความกตัญญู,ความรู้คุณ,การขอบคุณ
ingratitude(n) ความเนรคุณ,ความอกตัญญู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gratitudeความกตัญญู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Consider it a token of my gratitudeโปรดรับไว้เถอะครับ ถือเป็นการตอบแทน Portrait of a Beauty (2008)
You want me to express my gratitude to the person who betrayed me?คุณอยากให้ฉันแสดงความขอบคุณ คนที่ทรยศหักหลังฉัน อย่างนั้นหรือ? Episode #1.9 (2008)
As a father, it's a given that he should express his gratitude.ในฐานะพ่อ, มันเป็นสิ่งที่มอบให้ เขาต้องแสดงความขอบคุณ Episode #1.9 (2008)
please extend my gratitude to your transition team...ขอฝากความรู้สึกขอบคุณ ไปยังทีมงานของท่าน 24: Redemption (2008)
Here is a small gift as a token of my gratitude for your return of my grandfather's swordนี่เป็นของขวัญเล็กน้อยเพื่อขอบคุณ ที่คืนดาบของปู่ให้ Three Kingdoms (2008)
Commander, I am willing to pay you my debt of gratitudeท่านผู้บัญชาการ.. ข้าขอทดแทนบุญคุณ Three Kingdoms (2008)
But I do insist on expressing my gratitude in some manner.โอเค, ฉันจะ.. Bedtime Stories (2008)
We declare our infinite gratitude to the Builders... who chose this site with the greatest care.เราขอประกาศว่า เราจะสำนึกในบุญคุณอย่างลึกซึ้ง แก่ผู้ที่ก่อสร้างเมืองของเรา ผู้ที่ได้คัดสรรดินแดนแห่งนี้ พร้อมกับการดูแลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด City of Ember (2008)
Would it kill you to show me just a little bit of gratitude?มันจะตายเหรอถ้าลูกแสดงความกตัญญูต่อพ่อสักหน่อย Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Congratulations for Pretty Boy Floyd, for which you have my personal gratitude.ยินดีด้วยนะ เรื่องพริตตี้ บอย ฟอยท์ ซึ่งเรื่องนั้นผมต้องขอขอบคุณเป็นการส่วนตัว Public Enemies (2009)
- Start with gratitude. - Oh.เริ่มจากคำขอบคุณก่อนเป็นไง On the Head of a Pin (2009)
Of course you have our gratitude.แน่นอนว่าเราจะตอบแทนบุญคุณ The Rapture (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gratitudeHe gave a tip as a sign of gratitude.
gratitudeHe gave me this doll in token of his gratitude.
gratitudeHe offered me some money in token of gratitude.
gratitudeHer heart flowed with gratitude.
gratitudeHe showed no gratitude for the offer.
gratitudeI'd like to express my gratitude.
gratitudeI have no words to express my gratitude.
gratitudeI owe him a debt of gratitude for what he did.
gratitudeI would like to express my gratitude to her.
gratitudeI would like to express to you my deepest gratitude for having been a guest at your party.
gratitudeShe expressed her gratitude to all those who had supported her.
gratitudeThe brightest student expressed gratitude on behalf of his classmates.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิการะ[N] gratitude, See also: appreciation, repaying a kindness, Syn. ปฏิการ, แทนคุณ, ทดแทน, ชดเชย, การสนองคุณ, การตอบแทนคุณ, Ant. อุปการะ, อุปการคุณ
กตเวทิตา[N] gratitude, See also: thankfulness, appreciation, gratefulness, Example: บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตเวทิตาคือตอบแทนพระคุณของท่าน โดยเลี้ยงดูอุปการะท่านให้มีความสุข, Thai definition: ความเป็นผู้สนองคุณท่าน
ความกตัญญู[N] gratitude, See also: thankfulness, Syn. ความรู้คุณ, กตเวทิตา, Ant. การเนรคุณ, Example: มนุษย์เราต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness   FR: ingratitude [f]
ด้วยความกตัญญู[adv.] (dūay khwām katanyū) EN: gratefully ; with gratitude ; as an expression of gratitude   
การเนรคุณ[n.] (kān nērakhun) EN: ingratitude   
กตัญญู[n.] (katanyū) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety   FR: gratitude [f] ; dévotion [f] ; reconnaissance [f]
กตัญญูกตเวที[n.] (katanyūkatawēthī) EN: gratitude ; grateful   
กตเวทิตา[v.] (katawēthitā) EN: be grateful for sb.'s kindness ; be bound in gratitude   
ความอกตัญญู[n.] (khwām akatanyū) EN: ingratitude ; ungratefulness   
โมทนาคุณ[X] (mōthanākhun) FR: exprimer de la gratitude
หนี้บุญคุณ[n. exp.] (nī bunkhun) EN: debt of gratitude ; indebtedness   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRATITUDE    G R AE1 T AH0 T UW2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gratitude    (n) (g r a1 t i t y uu d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dankbarkeit {f} | in Dankbarkeit fürgratitude | in gratitude for [Add to Longdo]
Dankbarkeit {f}; Erkenntlichkeit {f} | jdm. seine Dankbarkeit ausdrückengratitude | to express one's gratitude to someone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お礼(P);御礼[おれい(P);おんれい(御礼), orei (P); onrei ( orei )] (n) (See 礼) thanking; expression of gratitude; (P) [Add to Longdo]
お礼の申し様;お礼の申しよう[おれいのもうしよう, oreinomoushiyou] (n) expression of gratitude [Add to Longdo]
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P) [Add to Longdo]
[おん, on] (n) favour; favor; obligation; debt of gratitude; (P) [Add to Longdo]
恩に掛ける[おんにかける, onnikakeru] (exp,v1) (See 恩に着せる) to demand gratitude; to make a favour of something; to remind of a favour done to someone; to emphasize the favour one has done [Add to Longdo]
恩に着せる[おんにきせる, onnikiseru] (exp,v1) (See 恩に掛ける) to demand gratitude; to make a favour of something; to remind of a favour done to someone; to emphasize the favour one has done [Add to Longdo]
恩を売る[おんをうる, onwouru] (exp,v5r) to demand gratitude; to do something for someone in order to create an obligation of gratitude from that person [Add to Longdo]
恩義;恩誼[おんぎ, ongi] (n) obligation; favour; favor; debt of gratitude [Add to Longdo]
恩知らず[おんしらず, onshirazu] (adj-na,n) ingratitude; (P) [Add to Longdo]
恩着せがましい[おんきせがましい, onkisegamashii] (adj-i) patronizing; expecting gratitude in return; acting like one is doing someone a favor; condescending [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感遇[gǎn yù, ㄍㄢˇ ㄩˋ, ] gratitude for good treatment; to sigh; to lament [Add to Longdo]
谢忱[xiè chén, ㄒㄧㄝˋ ㄔㄣˊ, / ] gratitude; thankful; sincerely grateful [Add to Longdo]
谢意[xiè yì, ㄒㄧㄝˋ ㄧˋ, / ] gratitude; thanks [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gratitude \Grat"i*tude\, n. [F. gratitude, LL. gratitudo, from
   gratus agreeable, grateful. See {Grate}, a.]
   The state of being grateful; warm and friendly feeling toward
   a benefactor; kindness awakened by a favor received;
   thankfulness.
   [1913 Webster]
 
      The debt immense of endless gratitude.  --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gratitude
   n 1: a feeling of thankfulness and appreciation; "he was
      overwhelmed with gratitude for their help" [ant:
      {ingratitude}, {ungratefulness}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 gratitude [gratityd]
   gratitude
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top