ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*endanger*

EH0 N D EY1 N JH ER0   
103 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: endanger, -endanger-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endanger[VT] ทำให้อยู่ในอันตราย, See also: ทำให้เป็นอันตราย, Syn. hazard, imperil, jeopardize, Ant. preserve;protect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endanger(เอนเดน'เจอ) vt. ทำให้เกิดอันตราย, See also: endangerment n. การทำให้เกิดอันตราย, Syn. imperil

English-Thai: Nontri Dictionary
endanger(vt) ทำให้เป็นภัย,ทำให้เป็นอันตราย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endangered plantพืชใกล้สูญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Convention on international Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (1973)อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ค.ศ. 1973) [TU Subject Heading]
Endangered plantsพืชใกล้สูญพันธุ์ [TU Subject Heading]
Endangered speciesสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ [TU Subject Heading]
Endangered Species สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์
สัตว์ป่าทุกชนิดที่มีจำนวนลดน้อยลงจนอยู่ ในภาวะที่ล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ไป และมักมีถิ่นกำเนิดในอาณาเขตจำกัด [สิ่งแวดล้อม]
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Floraอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
endangered (adj) เป็นอันตราย,ถูกคุกคาม
endangered species (n ) สัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (ถ้าแปลตรงตัวคือ สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่กำลังอยู่ในอันตราย)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He makes a living from rare and endangered species....เขาล่าของป่าและสัตว์หายาก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
You'll endanger your friends, try to kill them probably succeed.คุณจะทำให้เพื่อนคุณตกอยู่ในอันตราย และพยายามจะฆ่าเค้า.. ...ซึ่งน่าจะสำเร็จ Resident Evil: Apocalypse (2004)
You've been nothing more than pebbles in my shoe, slowing me down, endangering my life, risking everything, all I've ever lived for.นายเป็นเศษหินในรองเท้าฉัน เป็นตัวถ่วงฉัน ทำให้ฉันเสี่ยงชีวิต เสี่ยงทุกอย่างที่สำคัญต่อฉัน, แล้วนายยัง Around the World in 80 Days (2004)
That's reckless endangerment, which incidentally is a felony.นั่นเป็นการกระทำที่ประมาท และผิดกฏหมาย Crash (2004)
If you've exposed yourself to the storm, you're endangering your life.ถ้านายเผชิญหน้ากับพายุ, นายจะทำให้ตัวนายตกอยู่ในอันตราย. Fantastic Four (2005)
You endangered the life of our baby today.คุณทำให้ชีวิตของลูกเราตกอยู่ในอันตราย Listen to the Rain on the Roof (2006)
AM I PINNING AN ENDANGERED SPECIES HERE?นี่ฉันกำลังกลัดอะไร ที่เป็นอันตรายงั้นหรอ? Betty's Wait Problem (2007)
Can't risk the bad guy endangering millions of lives for the one.จะเอาชีวิตคนเป็นล้าน มาเสี่ยงเพื่อคนคนเดียวไม่ได้ Chuck Versus the Truth (2007)
I am not going to let that woman endanger the lives of my wife and my child!ผมไม่ยอมให้ผู้หญิงคนนั้น ทำให้เมียและลูกของผม ต้องตกอยู่ในอันตรายเด็ดขาด Rogue (2007)
By endangering yourself and others.โดยทำให้ตัวคุณและคนอื่นเสื่ยงอันตราย Saw V (2008)
I never knowingly endangered the asset.แต่ฉันก็ไม่เคยปล่อยให้เขาเป็นอันตราย Chuck Versus the Sensei (2008)
You are endangerg two cases now.but I'm not sure it's such a good idea, given her condition. Power Trip (2008)
Charity is for diseases and endangered species.การกุศลมีไว้สำหรับพวกปัญหาสังคมกับพวกอันตราย Chuck in Real Life (2008)
Father will slam us both in chains if he knew I'd endangered you.เสด็จพ่อจะได้สั่งตีตรวนเราทั้งคู่น่ะสิ -ถ้าเขารู้ว่าผมพาคุณไปเจออันตราย The Mark of Nimueh (2008)
We cannot endanger your life for the sake of a few men!เราไม่สามารถให้ฝ่าบาทอยู่ในอันตรายเพื่อประโยชน์ของคนแค่หยิบมือ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
We plan on using it to breed endangered species.เรามีโครงการจะผสมพันธุ์ สายพันธุ์อันตรายบางชนิด Superhero Movie (2008)
-You are endangering us. -We wouldn't be in danger...คุณจะทำให้พวกเราที่เหลือเป็นอันตราย 24: Redemption (2008)
I don't want to endanger other people. I mean...คือ นี่เป็นเส้นทางที่ฉันเลือก Burn After Reading (2008)
Well, we're an endangered species.ก็คงเพราะเราเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้สูญสิ้นมั๊ง Chapter Five 'Exposed' (2009)
That you have perpetually lied to me, brought loaded guns into the home, endangered the lives of our children.คุณหลอกลวงฉันมาตลอดเวลา นำปืนที่พร้องยิงเข้ามาในบ้าน เอาชีวิตลูกๆ เข้าไปเสี่ยง Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Well, there is no one more endangered than the American Caucasian male.ก็ชายอเมริกันผิวขาวถูกคุกคามมากที่สุด A Pretty Girl in a Leotard (2009)
And while I appreciate your friendship with Morgan, losing sight of that container endangers many people's best friends.และในขณะที่ฉันกำลังซาบซึ่ง กับมิตรภาพของคุณกับมอร์แกน การละสายตาจากตู้คอนเทนเนอร์นั่น อาจทำให้เพื่อนรักของอีกหลายๆคน ตกอยู่ในอันตรายเช่นกัน Chuck Versus the Best Friend (2009)
Every cetacean known to man is endangered just by going anywhere near Japan.- พวก OPS - ผมไม่รู้เรื่อง ไม่ใช่ผม The Cove (2009)
We could be endangering their safety.We could be endangering their safety. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Your presence here endangers us.การปรากฎตัวขึ้นที่นี่ของพวกเจ้า ทำให้พวกเราตกอยู่ในอันตราย Defenders of Peace (2009)
Your presence here endangers us.การปรากฎตัวขึ้นที่นี่ของพวกเจ้า ทำให้พวกเราตกอยู่ในอันตราย Jedi Crash (2009)
Up till now, we never realized that what happened in OZ could endanger the lives of real people.จนป่านนี้ เรายังไม่ได้ตระหนักเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน OZ สามารถส่งผลร้ายต่อชีวิตจริงของผู้คนด้วย Summer Wars (2009)
Knowing he would endanger every student in the building.เพราะเขาอาจเป็นอันตราย ต่อนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนั้น Faceless, Nameless (2009)
What did they call it? "Reckless endangerment"?เรียกว่าอะไรนะ? ทำให้ผู้อื่นตกอยู่ในอันตรายโดยมิไม่ได้เจตนา Don't Walk on the Grass (2009)
If news of their betrayal reached the renegades it could indeed endanger their life.ข้าคิดว่าเราควรปิดบังตัวตนคนผู้นี้ฝ่าบาท ถ้าข่าวนี้เป็นจริง มันจะนำอัตรายมาสู่ชีวิตเค้า The Witch's Quickening (2009)
We're an endangered species, Doc.ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยน สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้ Daybreakers (2009)
By following this wickless folly, you've endangered everything we've worked for!คุณได้ใกล้สูญพันธุ์ทุกอย่างที่เรา เคยทำงานมา 9 (2009)
I wont allow you to endanger us further.ฉันไม่อนุญาตให้คุณเสี่ยงต่อเรา มากขึ้น 9 (2009)
I am now a member of an endangered species.ตอนนี้ผมเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ Star Trek (2009)
It's endangered.แต่อันตราย The American (2010)
- And reckless endangerment.- และขู่จะทำร้าย Polly Wants a Crack at Her (2010)
Well, he's sort of under arrest for reckless endangerment and making a false report.ก็ดี เขาถูกจับกุม ข้อหาประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น และเจตนาหลอกลวง The Push (2010)
Not as funny as... speeding, reckless endangerment, obstruction of justice...ไม่ใช่เรื่องตลกเท่ากับ... ขับรถซิ่ง ประมาทเลินเล่อเหมือนช้างตกมัน ฝ่าฝืนกฏหมาย... Lochan Mor (2010)
They are endangered and majestic.มันดุร้ายและมันก็น่าเกรงขามอีก Chuck Versus the Role Models (2010)
It's a court summons-- child endangerment-- 'cause there's been a line of would-be Cheerios!การทดสอบสำหรับเด็กใหม่ เพราะว่ามีมาตรฐานสำหรับสมาชิกทีมเชียร์! Audition (2010)
We can't let some stupid hippie endanger her baby just 'cause she doesn't want to leave the house.เราปล่อยให้ลูกเธอเป็นอันตรายไม่ได้ แค่เธอไม่อยากออกจากบ้าน Hot & Bothered (2010)
We have to get that woman to a hospital. You know, she's obviously not in her right mind, endangering herself...เธอควบคุมตัวเองไม่ได้ ทำร้ายตัวเอง... Hot & Bothered (2010)
I've endangered the lives of everyone who would never leave me:ผมทำให้ทุกคนต้องตกอยู่ในอันตราย แล้วจะมีใครไปอยากทิ้่งผมไปบ้างละ มอร์แกน เคซี่ย์ แล้วก๋คุณ Chuck Versus the Couch Lock (2010)
Meredith... Reckless endangerment.เมเรดิธ ขับรถไม่ระวังน่ะ With You I'm Born Again (2010)
Well, here are your keys, your complimentary endangered species calendar, and a kitchen magnet with my face on it.นี่ปฏิทินรูปสัตว์ป่าหายาก แล้วก็แม่เหล็กติดตู้เย็นรูปผมเอง The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
This is an endangered species.นี่เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นะครับ Episode #1.2 (2010)
Well, actually, the estate is sellin' the property with the stipulation that whoever comes on board and buys the property is going to care and maintain these endangered animals.ดีจริงอสังหาริมทรัพย์เป็น sellin 'สถานที่ให้บริการกับข้อตกลง ที่มาพร้อมกับคณะกรรมการผู้ซื้อและสถานที่ให้บริการ จะไปดูแลและรักษาสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์เหล่านี้ We Bought a Zoo (2011)
And 47 other species, seven of which are endangered.และ 47 ชนิดอื่น ๆ เจ็ดซึ่งกำลังใกล้สูญพันธุ์ We Bought a Zoo (2011)
You are endangering us!คุณทำให้เราตกอยู่ในอันตราย The Flowers of War (2011)
They're gonna endanger local residents.มันอันตรายต่อชาวเมืองหลายพันคน Horrible Bosses (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endangerA fund was set up to preserve endangered marine life.
endangerThe free market system is endangered.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสี่ยงอันตราย[V] risk, See also: jeopardize, endanger, Syn. เสี่ยงภัย, Example: ลูกจ้างที่ต้องเสี่ยงอันตรายในการทำงานย่อมได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายมากเป็นพิเศษ, Thai definition: ทำโดยไม่กลัวอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
ตกอยู่ในอันตราย[v. exp.] (tok yū nai antarāi) EN: endanger   FR: mettre en danger ; menacer d'extinction ; être en danger

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDANGER    EH0 N D EY1 N JH ER0
ENDANGERS    EH0 N D EY1 N JH ER0 Z
ENDANGERED    EH0 N D EY1 N JH ER0 D
ENDANGERED    IH0 N D EY1 N JH ER0 D
ENDANGERING    EH0 N D EY1 N JH ER0 IH0 NG
ENDANGERMENT    EH0 N D EY1 N JH ER0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endanger    (v) ˈɪndˈɛɪnʤər (i1 n d ei1 n jh @ r)
endangers    (v) ˈɪndˈɛɪnʤəz (i1 n d ei1 n jh @ z)
endangered    (v) ˈɪndˈɛɪnʤəd (i1 n d ei1 n jh @ d)
endangering    (v) ˈɪndˈɛɪnʤərɪŋ (i1 n d ei1 n jh @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危害[wēi hài, ㄨㄟ ㄏㄞˋ, ] to jeopardize; to harm; to endanger, #3,904 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] danger; to endanger; surname Wei; Taiwan pr. wei2, #6,930 [Add to Longdo]
危及[wēi jí, ㄨㄟ ㄐㄧˊ, ] to endanger; to jeopardize; a danger (to life, national security etc), #13,653 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] dangerous; perilous; endanger; almost; probably; only, #16,384 [Add to Longdo]
濒危[bīn wēi, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ, / ] endangered (species); in imminent danger; critically ill, #23,471 [Add to Longdo]
濒危物种[bīn wēi wù zhǒng, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] endangered species [Add to Longdo]
濒危野生动植物种国际贸易公约[Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄧㄝˇ ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, / 貿] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
双蕊兰[shuāng ruǐ lán, ㄕㄨㄤ ㄖㄨㄟˇ ㄌㄢˊ, / ] double-stamen orchid (Diplandrorchis sinica S.C. Chen), an endangered species [Add to Longdo]
频危物种[pín wēi wù zhǒng, ㄆㄧㄣˊ ㄨㄟ ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] endangered species [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefahr {f} | Gefahren {pl}endangerment | endangerments [Add to Longdo]
Schutz {m} | effektiver Schutz | einstweiliger Schutz | Schutz gefährdeter Artenprotection | effective protection | provisional protection | protection of endangered species [Add to Longdo]
gefährden | gefährdend | gefährdetto endanger | endangering | endangered [Add to Longdo]
gefährdet {adj} | gefährdete Artenendangered | endangered species [Add to Longdo]
sicherunendangered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
レッドデータブック[, reddode-tabukku] (n) Red Data Book (of endangered species) [Add to Longdo]
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) [Add to Longdo]
火中の栗を拾う[かちゅうのくりをひろう, kachuunokuriwohirou] (exp,v5u) (id) (orig. from the fable The Monkey and the Cat by Jean de La Fontaine) to take a risk for someone; to endanger oneself for someone; to gather chestnuts from a fire [Add to Longdo]
危機言語[ききげんご, kikigengo] (n) endangered language [Add to Longdo]
危急[ききゅう, kikyuu] (n) (1) emergency; (2) endangerment (of a species); (P) [Add to Longdo]
脅かす(P);脅やかす(io);劫かす[おびやかす, obiyakasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おどかす) to intimidate; to scare; (2) to jeopardize; to endanger; to imperil; (P) [Add to Longdo]
絶滅危機[ぜつめつきき, zetsumetsukiki] (n) endangerment (of a species) [Add to Longdo]
絶滅危険種[ぜつめつきけんしゅ, zetsumetsukikenshu] (n) (See 絶滅危惧種) endangered species [Add to Longdo]
絶滅危惧[ぜつめつきぐ, zetsumetsukigu] (adj-no,n) threatened (species); endangered [Add to Longdo]
絶滅危惧種[ぜつめつきぐしゅ, zetsumetsukigushu] (n) endangered species [Add to Longdo]
絶滅寸前[ぜつめつすんぜん, zetsumetsusunzen] (n,adj-no) critical endangerment; verge of extinction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endanger \En*dan"ger\, v. t. [imp. & p. p. {Endangered}; p. pr.
   & vb. n. {Endangering}.]
   1. To put to hazard; to bring into danger or peril; to expose
    to loss or injury; as, to endanger life or peace.
    [1913 Webster]
 
       All the other difficulties of his reign only
       exercised without endangering him.  --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To incur the hazard of; to risk. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He that turneth the humors back . . . endangereth
       malign ulcers.            --Bacon.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top