ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peril

P EH1 R AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peril-, *peril*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peril(n) การตกอยู่ในอันตราย, See also: การเสี่ยงภัย, Syn. hazard, jeopardy, risk
peril(n) ภัยอันตราย, See also: ภัย, สิ่งที่เป็นอันตราย, Syn. danger
perilous(adj) เต็มไปด้วยอันตราย, See also: ซึ่งไม่น่าปลอดภัย, Syn. dangerous, hazardous, parlous, precarious, Ant. save, secure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peril(เพอ'เริล) n. ภัย, อันตราย, ภยันตราย, ความหายนะ, การเสี่ยงภัย, มรสุมร้าย, เหตุภัยพิบัติ, Syn. danger, risk, hazard
perilous(เพอ'ระเลิส) adj. มีภัย, มีภยันตราย, อันตราย, เต็มไปด้วยอันตราย, เสี่ยงภัย, น่ากลัว.
imperil(อิมเพอ' ริล) vt. เป็นอันตรายต่อ, ทำให้เกิดอันตราย, เป็นภัยต่อ., See also: imperilment n.
yellow periln. ภัยจากชนผิวเหลืองที่มีต่อชนผิวขาว

English-Thai: Nontri Dictionary
peril(n) อันตราย, ภัย, การเสี่ยงภัย, ภัยพิบัติ
peril(vt) ทำให้มีอันตราย, เสี่ยงภัย
perilous(adj) เต็มไปด้วยอันตราย, น่ากลัว, เสี่ยงภัย
imperil(vt) ทำให้อยู่ในอันตราย, เป็นอันตรายต่อ, เป็นภัยต่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perilภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perilเหตุภยันตราย, ภัยพิบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peril, yellowภัยผิวเหลือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
perils of the seaภัยทางทะเล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perils of the seaภัยพิบัติทางทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll end up in peril because we don't care about nothing.เราสิตายคุ้ม เพราะเจนโลกแล้ว Casualties of War (1989)
This is classical Klyne. Forget about the perils of flying -อย่าคิดเสี่ยงกับเครื่องบินเชียว The Truman Show (1998)
This peril belongs to all Middle-earth.นี่คือภัย ต่อมิ้ดเดิ้ลเอิร์ธทั้งหมด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
For the world has grown full of peril and in all lands love is now mingled with grief.โลกตอนนี้นั้นเต็มไปด้วยภยันตราย ไม่ว่าจะดินแดนไหนก็ตามตอนนี้ ความรักนั้นผสมปนเปไปกับความหดหู่ใจ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
To Miss Hermione Granger, for the cool use of intellect while others were in grave peril 50 points.แก่มิสเฮอร์ไมโอนี่ แกรนเจอร์ สำหรับการใช้สติปัญญา ขณะที่คนอื่นตกประหม่า 50 แต้ม Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Prince Ju-Mong knew this would bring peril to GyehRu.องค์ชายจูมงทราบว่าเรื่องนี้จะนำอันตราย มาสู่เครุ Episode #1.42 (2006)
- Anyone insulting Gwen should do so at extreme peril - What?ใครที่สบประมาทเกวนจะต้อง เจอกับสิ่งที่เลวร้าย อะไรนะ? Sweet Dreams (2009)
There is only one man I would invite such peril to know.มีเพียงคนๆเดียวที่ข้าจะเชิญ เสี่ยงมากที่จะล่วงรู้ Whore (2010)
Getting used to being all perils of pauline.เริ่มชินที่จะโดนจับตัวหละ Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
The Jedi remain unaware of a deadly peril lying hidden in their midst.เหล่าเจไดกลับไม่รู้ตัวเลยว่ามีภัยมรณะ แฝงกายอยู่ท่ามกลางพวกเขา Death Trap (2010)
You murdered my Cyclops. But I have other perils in store for you.เจ้าฆ่ายักษ์ตาเดียวของข้า แต่ข้ามีภัยอย่างอื่นเตรียมไว้ให้เจ้าแล้ว Your Highness (2011)
And how to keep my son Peter from the peril surrounding him.และจะป้องกันปีเตอร์ ลูกชายผม จากอันตรายที่รายรอบตัวเขาอยู่ได้ยังไง The Firefly (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perilMany wild animals are in peril of their lives.
perilThey faced the peril of falling rocks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิษภัย(n) danger, See also: peril, hazard, risk, harm, Syn. อันตราย, ผลร้าย, Example: กลุ่มเยาวชนจำนวนมากต่างตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคม
มหาภัย(adj) dangerous, See also: perilous, disastrous, calamitous, hazardous, Example: อาชญากรรายนี้ลงทุนเผยแพร่ดิสก์มหาภัยดังกล่าวผ่านทางนิตยสารฉบับหนึ่ง, Thai Definition: เกี่ยวกับภัยอันใหญ่หลวง, เกี่ยวกับภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[antarāi] (n) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm  FR: danger [ m ] ; risque [ m ] ; péril [ m ]
อันตราย[antarāi] (v) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize  FR: mettre en péril
อันตราย[antarāi] (adj) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome  FR: dangereux ; risqué ; périlleux
การคุกคาม[kān khukkhām] (n) EN: menace ; threat ; intimidation ; peril
ล่อแหลม[lølaēm] (v) EN: be dangerous ; be risky ; be chancy ; be perilous ; be dicey ; be hazardous ; be unsafe  FR: être dangereux ; être risqué ; être hasardeux
ภัย[phai] (n) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster  FR: danger [ m ] ; péril [ m ] ; risque [ m ] ; menace [ f ]
ภัยพิบัติทางทะเล[phaiphibat thāng thalē] (n, exp) EN: perils of the sea  FR: périls de la mer [ mpl ]
ภัยสงคราม[phai songkhrām] (n, exp) EN: war perils  FR: risques de guerre [ mpl ]
ภยันตราย[phayantarāi] (n) EN: danger ; risk ; peril ; harm and danger ; hazard  FR: danger [ m ] ; risque [ m ] ; péril [ m ]
วิกฤต = วิกฤติ[wikrit] (n) EN: critical ; precarious ; risky ; serious ; crucial ; dangerous ; perilous  FR: critique ; dangereux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERIL P EH1 R AH0 L
PERILS P EH1 R AH0 L Z
PERILLO P ER0 IH1 L OW0
PERILOUS P EH1 R AH0 L AH0 S
PERILOUSLY P EH1 R AH0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peril (v) pˈɛrəl (p e1 r @ l)
perils (v) pˈɛrəlz (p e1 r @ l z)
perilled (v) pˈɛrəld (p e1 r @ l d)
perilous (j) pˈɛrələs (p e1 r @ l @ s)
perilling (v) pˈɛrəlɪŋ (p e1 r @ l i ng)
perilously (a) pˈɛrələsliː (p e1 r @ l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sū, ㄙㄨ, / ] Perilla frutescens (Chinese basil or wild red basil); place name; to revive; used as phonetic in transliteration; abbr. for Soviet Union 蘇維埃|苏维埃 or 蘇聯|苏联, Jiangsu province 江蘇|江苏 and Suzhou city 蘇州|苏州; surname Su, #2,406 [Add to Longdo]
险情[xiǎn qíng, ㄒㄧㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] peril; dangerous circumstance, #16,557 [Add to Longdo]
惊涛骇浪[jīng tāo hài làng, ㄐㄧㄥ ㄊㄠ ㄏㄞˋ ㄌㄤˋ, / ] perilous situation, #40,682 [Add to Longdo]
海难[hǎi nàn, ㄏㄞˇ ㄋㄢˋ, / ] perils of the sea, #54,058 [Add to Longdo]
危局[wēi jú, ㄨㄟ ㄐㄩˊ, ] perilous situation, #57,026 [Add to Longdo]
险峰[xiǎn fēng, ㄒㄧㄢˇ ㄈㄥ, / ] perilous peak; the lofty heights, #64,145 [Add to Longdo]
[rěn, ㄖㄣˇ, ] Perilla ocimoides; soft, #102,118 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefahr { f }; Risiko { n } | Gefahren { pl } | etw. auf eigene Gefahr tunperil | perils | to do sth. at one's peril [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエローペリル[iero-periru] (n) yellow peril [Add to Longdo]
ペリルポイント[perirupointo] (n) peril point [Add to Longdo]
[え, e] (n) (arch) (See 荏胡麻) egoma (type of perilla); Perilla frutescens var. frutescens [Add to Longdo]
荏胡麻[えごま, egoma] (n) egoma (type of perilla); Perilla frutescens var. frutescens [Add to Longdo]
黄禍[こうか, kouka] (n, adj-no) Yellow Peril [Add to Longdo]
外リンパ[がいリンパ, gai rinpa] (n) perilymph [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
危地[きち, kichi] (n) dangerous position; peril [Add to Longdo]
危難[きなん, kinan] (n) peril; danger; hazard; distress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peril \Per"il\, v. t. [imp. & p. p. {Periled}or {Perilled}; p.
   pr. & vb. n. {Periling} or {Perilling}.]
   To expose to danger; to hazard; to risk; as, to peril one's
   life.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peril \Per"il\, n. [F. p['e]ril, fr. L. periculum, periclum,
   akin to peritus experienced, skilled, and E. fare. See
   {Fare}, and cf. {Experience}.]
   Danger; risk; hazard; jeopardy; exposure of person or
   property to injury, loss, or destruction.
   [1913 Webster]
 
      In perils of waters, in perils of robbers. --2 Cor. xi.
                          26.
   [1913 Webster]
 
      Adventure hard
      With peril great achieved.        --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {At one's peril}, or {On one's peril}, with risk or danger to
    one; at the hazard of. "On thy soul's peril." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Hazard; risk; jeopardy. See {Danger}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peril \Per"il\, v. i.
   To be in danger. [Obs.] --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peril
   n 1: a source of danger; a possibility of incurring loss or
      misfortune; "drinking alcohol is a health hazard" [syn:
      {hazard}, {jeopardy}, {peril}, {risk}, {endangerment}]
   2: a state of danger involving risk [syn: {riskiness}, {peril}]
   3: a venture undertaken without regard to possible loss or
     injury; "he saw the rewards but not the risks of crime";
     "there was a danger he would do the wrong thing" [syn:
     {risk}, {peril}, {danger}]
   v 1: pose a threat to; present a danger to; "The pollution is
      endangering the crops" [syn: {endanger}, {jeopardize},
      {jeopardise}, {menace}, {threaten}, {imperil}, {peril}]
   2: put in a dangerous, disadvantageous, or difficult position
     [syn: {queer}, {expose}, {scupper}, {endanger}, {peril}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 peril /pəʀil/ 
  danger; peril; hazard; risk

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top