ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jeopardy

JH EH1 P ER0 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jeopardy-, *jeopardy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jeopardy(n) การเสี่ยงอันตราย, See also: ภัยอันตราย, Syn. hazard, peril, risk, Ant. security, safety

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jeopardy(เจพ'เพอดี) n. อันตราย, ภัย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
jeopardy(n) อันตราย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงภัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And all the fish species that depend on the coral reefs are also in jeopardy as a result.สายพันธุ์ปลาทั้งหมดที่มีชีวิตขึ้นอยู่กับแนวปะการัง พลอยตกอยู่ในความเสี่ยงไปด้วย An Inconvenient Truth (2006)
I just don't know who's out there and I don't want you to be in any more jeopardy than you have to be, alrightฉันแค่ไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างนอกนั่น แล้วฉันก็ไม่ต้องการ ให้นายอยู่ในอันตราย มากกว่านี้แล้ว เข้าใจนะ Bobby Z (2007)
Your life is in jeopardy just being with me.ชีวิตแกกำลังเสี่ยง แกต้องร่วมมือกับฉัน The Art of the Deal (2008)
He wanted to, but he knew that that would only put you in jeopardy as well.เขาก็อยากจะบอกนะ แต่เขารู้ว่า มันจะทำให้นายต้องเสี่ยงไปด้วย Pu'olo (2012)
You think I just want to show up here, put you and me both in jeopardy if I don't have to?คุณคิดว่าผมอยากปรากฏตัวที่นี่ ทำให้ทั้งคุณและผม ตกอยู่ในอันตราย ทั้ง ๆ ที่มันไม่จำเป็นรึยังไง? Proceed with Caution (2012)
You'd really put the program in jeopardy just to avenge your partner?จริงๆแล้วคุณใส่โปรแกรมที่ค่อนข้างอันตราย แค่เพื่อล้างแค้นให้เพื่อนของคุณหรอ Relevance (2013)
The computer she threatened me with is as real as the jeopardy we're in as long as it remains out there.คอมพิวเตอร์ที่เธอเอามาขู่ผม เป็นสิ่งอันตรายที่เราเผชิญอยู่ ตราบที่มันยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน กับใคร Retribution (2013)
But to put so many other lives in jeopardy would be selfish.แต่มันเห็นแก่ตัว ถ้าจะทำให้คนอื่นมกมายต้องมาเสี่ยง Closure (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[antarāi] (n) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm  FR: danger [ m ] ; risque [ m ] ; péril [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JEOPARDY JH EH1 P ER0 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jeopardy (n) ʤˈɛpədiː (jh e1 p @ d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefahr { f } | Gefahren { pl }jeopardy | jeopardies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一事不再理[いちじふさいり, ichijifusairi] (n) double jeopardy (legal term) [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
危殆[きたい, kitai] (n) danger; jeopardy; distress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jeopardy \Jeop"ard*y\, n. [OE. jupartie, juperti, jeuparti, OF.
   jeu parti an even game, a game in which the chances are even;
   OF. jeu, ju, F. jeu (L. jocus jest) + F. partier to divide,
   L. partire to divide. See {Joke}, and {Part}.]
   Exposure to death, loss, or injury; hazard; danger.
   [1913 Webster]
 
      There came down a storm of wind on the lake; and they
      were filled with water, and were in jeopardy. --Luke
                          viii. 23.
   [1913 Webster]
 
      Look to thyself, thou art in jeopardy.  --Shak.
 
   Syn: Danger; peril; hazard; risk. See {Danger}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jeopardy \Jeop"ard*y\, v. t.
   To jeopardize. [R.] --Thackeray.
   [1913 Webster] Jequirity

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jeopardy
   n 1: a source of danger; a possibility of incurring loss or
      misfortune; "drinking alcohol is a health hazard" [syn:
      {hazard}, {jeopardy}, {peril}, {risk}, {endangerment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top