ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hazard

HH AE1 Z ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hazard-, *hazard*, hazar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hazard(n) เกมลูกเต๋า
hazard(n) ความไม่แน่นอน
hazard(n) ความอันตราย, See also: ความเสี่ยง
hazard(n) สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ เช่นหลุมทราย ทะเลสาบ
hazard(n) สิ่งที่เป็นอันตราย, Syn. danger, peril, risk, Ant. safeguard, safety
hazard(vt) เสี่ยง
hazardous(adj) ซึ่งเป็นอันตราย, See also: ที่เป็นอันตราย, Syn. dangerous, perilous, risky, Ant. safe, secure, unhazardous
hazardously(adv) อย่างเป็นอันตราย, Syn. dangerously, perilously, riskily, Ant. safely, securely, unhazardously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hazard(แฮซ'เซิร์ด) n. อันตราย, การเสี่ยง, สิ่งที่เป็นอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิดความลำบาก, ความไม่แน่นอน, เหตุบังเอิญ, อุบัติเหตุ, สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ vt. ทำให้เสี่ยง, เสี่ยง, ทำให้ประสบอันตราย, Syn. risk, danger, peril
hazardous(แฮซ'เซิร์ดดัส) adj. เสี่ยง, เสี่ยงอันตราย, เสี่ยงภัย, เสี่ยงดวง, ตามดวง, See also: hazardousness n., Syn. perilous
haphazard(แฮพแฮซ'เซิร์ด) adj., adv. ตามอำเภอใจ, ไม่มีการวางแผน, ส่งเดช, ไร้จุดหมาย, n. เหตุบังเอิญ, อุบัติเหตุ, See also: ness n., Syn. accidental

English-Thai: Nontri Dictionary
hazard(n) อันตราย, ความเสี่ยง, เครื่องกีดขวาง, เหตุบังเอิญ
hazard(vt) เสี่ยงอันตราย, เสี่ยงโชค, ทำให้มีอันตราย
hazardous(adj) มีอันตราย, เสี่ยงอันตราย, เสี่ยงภัย
haphazard(adj) โดยบังเอิญ, ตามบุญตามกรรม, ตามยถากรรม, ส่งเดช

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hazardภัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hazardภาวะภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hazard system; emergency signal systemระบบไฟกะพริบฉุกเฉิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hazardous contractสัญญาที่มีความเสี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hazardous employmentงานเสี่ยงอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hazardous insuranceการประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hazardอันตราย, การเสี่ยงอันตราย, Example: อันตรายหรือแหล่งของอันตราย สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัยหรืออันตราย เป็นคำบ่งบอกด้านคุณภาพซึ่งแสดงถึงศักยภาพของปัจจัยแวดล้อมที่สามารถก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Hazard analysis and critical control pointระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hazard analysis and Critical Control Point (Food safety system)การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (ระบบความปลอดภัยของอาหาร) [TU Subject Heading]
Hazardousเสี่ยงอันตราย, Example: คุณศัพท์ที่ใช้ขยายความที่มีโอกาสเสี่ยงภัย อันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น บริเวณเก็บแก๊สเชื้อเพลิง ถือว่าเป็น Hazardous Area [สิ่งแวดล้อม]
Hazardousวัตถุอันตราย, Example: วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วันถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Biological Wasteของเสียชีวภาพเสี่ยงอันตราย, Example: ขยะเสี่ยงอันตรายมีกำเนิดทางชีวภาพ ซึ่งมีลักษณะที่ต้องมีการดูแลอย่างมากในด้านสาธารณสุขชุมชน [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Materialวัตถุอันตราย, Example: วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วันถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมวัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Materialsวัสดุเสี่ยงอันตราย, Example: วัสดุที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัย หรืออันตราย [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Pollutantสารมลพิษเสี่ยงอันตราย, Example: สารมลพิษที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและถึงตายได้ ซึ่งมีการจัดกลุ่ม โดย United States Environmental Protection Agency เช่น ปรอท, แอสเบสตอส และ แบริลเลียม ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
Hazardous Pollutantสารมลพิษเสี่ยงอันตราย, Example: สารมลพิษที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง และถึงตายได้ ซึ่งมี การจัดกลุ่มโดย United States Environmental Protection Agency เช่น ปรอท, แอสเบสตอส และแบริลเลียม ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hazardous wasteกากของเสียอุตสาหกรรม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While Jones and Hagen discovered new hazards of their own, ขณะที่โจนส์กับเฮเก้นเจออุปสรรค... The Legend of Bagger Vance (2000)
Well, quit your yappin' and tow this delinquent road hazard to traffic court.ดีเลิก การพูด ของคุณและลากอันตราย ถนนสายนี้ที่ค้างชำระต่อศาลจราจร Cars (2006)
Anyway, including hazard fees, the total is 11, 400 dollars.ทั้งหมดรวมความเสี่ยงแล้วก็ 11, 400 ดอลล่าร์ The Host (2006)
You will always be a hazard to yourself, To your family...คุณจะเป็นตัวอันตราย ต่อตัวเอง ต่อครอบครัวคุณ... Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
we're gonna have to shut this place down under emergency hazard code 56c.เราจะจำเป็นต้องปิดที่นี่ ภายใต้กฏฉุกเฉินว่าด้วยการกักโรคร้ายแรง หมายเลข 56ซี Wishful Thinking (2008)
People always talk about the moral hazards of cheating.ผู้คนมักพูดเตือนสติ ถึงอันตรายของการนอกใจ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
Warn all medical hazard crew that I don't want anyone boarding that ship until the parasites are contained.เตือนหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ว่าข้าไม่ต้องการให้ใครขึ้นยานนั่น จนกว่าปรสิตจะถูกกักเก็บ Brain Invaders (2009)
But if you insist on decorating a spider-infested fire hazard in my homeแต่ถ้าเธอยืนยัน เจ้าตัวเชื้อไฟเต็มไปด้วยแมงมุม The Maternal Congruence (2009)
Just make sure that they give you hazard pay.เช็คให้แน่ว่าเขาจ่ายค่าเสี่ยงภัยให้ด้วย Repo Men (2010)
I wouldn't even hazard a guess.ฉันจะไม่เสี่ยงอันตราเดาสุ่ม Human (2010)
An occupational hazard when you're the only doctor in town.เป็นเพราะหน้าที่ที่คุณเป็นหมอคนเดียวในเมือง Exit Wounds (2010)
It's a hazard of modern life.ในอาชีพของคุณ มันเป็นอันตรายในชีวิตสมัยใหม่ Red Sky at Night (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hazardAnyway I will run the hazard.
hazardThis is a hazard to your health.
hazardThis plastic garbage bag is free of hazardous chemicals.
hazardToo much drinking may be hazardous to your health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อันตราย(n) danger, See also: hazard, Example: ฟ้าผ่านั้นมีอันตรายมากอาจทำให้มนุษย์ถึงแก่ความตายบ้านเรือนพังและลุกไหม้เป็นไฟได้, Thai Definition: เหตุที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ
ความเสี่ยง(n) risk, See also: hazard, peril, jeopardy, chance, Syn. การเสี่ยง, Example: ผู้ที่ประกอบอาชีพในวงการไฟฟ้ามีความเสี่ยงสูงกว่าอาชีพอื่น
ภัยอันตราย(n) danger, See also: hazard, peril, jeopardy, Syn. ภยันตราย, Example: รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงภัยอันตรายของการจ้างแรงงานต่างชาติ, Thai Definition: สิ่งที่น่ากลัวเป็นอันตรายที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศเสียหายได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[antarāi] (n) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm  FR: danger [ m ] ; risque [ m ] ; péril [ m ]
อันตราย[antarāi] (adj) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome  FR: dangereux ; risqué ; périlleux
ขยะอันตราย[khaya antarāi] (n, exp) EN: hazardous waste  FR: déchet dangereux [ m ]
ขยะพิษ[khaya phit] (n, exp) EN: hazardous waste  FR: déchet dangereux [ m ] ; déchet toxique [ m ]
ความบังเอิญ[khwām bang-oēn] (n) EN: accident ; haphazard ; fortuity  FR: hasard [ m ] ; coïncidence [ f ] ; accident [ m ]
ล่อแหลม[lølaēm] (v) EN: be dangerous ; be risky ; be chancy ; be perilous ; be dicey ; be hazardous ; be unsafe  FR: être dangereux ; être risqué ; être hasardeux
ภัย[phai] (n) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster  FR: danger [ m ] ; péril [ m ] ; risque [ m ] ; menace [ f ]
ภยันตราย[phayantarāi] (n) EN: danger ; risk ; peril ; harm and danger ; hazard  FR: danger [ m ] ; risque [ m ] ; péril [ m ]
เสี่ยงภัย[sīengphai] (v, exp) EN: take a chance ; try one's luck ; chance ; hazard  FR: risquer ; tenter sa chance
สินค้าอันตราย[sinkhā antarāi] (n, exp) EN: hazardous goods

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HAZARD HH AE1 Z ER0 D
HAZARDS HH AE1 Z ER0 D Z
HAZARDOUS HH AE1 Z ER0 D AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hazard (v) hˈæzəd (h a1 z @ d)
hazards (v) hˈæzədz (h a1 z @ d z)
hazarded (v) hˈæzədɪd (h a1 z @ d i d)
hazarding (v) hˈæzədɪŋ (h a1 z @ d i ng)
hazardous (j) hˈæzədəs (h a1 z @ d @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危险品[wēi xiǎn pǐn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ ㄆㄧㄣˇ,    /   ] hazardous materials #30,698 [Add to Longdo]
危害评价[wēi hài píng jià, ㄨㄟ ㄏㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ,     /    ] hazard assessment [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefahr { f }; Risiko { n } | Biogefährdung { f }; biologisches Risikohazard | biohazard [Add to Longdo]
Gefahrenhinweise { pl }hazard warnings [Add to Longdo]
Zufall { m } | Zufälle { pl } | durch Zufall; zufällighazard | hazards | by hazard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハザード[haza-do] (n) hazard #10,146 [Add to Longdo]
ウォーターハザード[uo-ta-haza-do] (n) water hazard [Add to Longdo]
ウオーターハザード[uo-ta-haza-do] (n) water hazard [Add to Longdo]
ハザードマップ[haza-domappu] (n) hazard map [Add to Longdo]
ハザードランプ[haza-doranpu] (n) hazard lamp [Add to Longdo]
バイオハザード[baiohaza-do] (n) biohazard [Add to Longdo]
モラルハザード[moraruhaza-do] (n) moral hazard [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
危険物[きけんぶつ, kikenbutsu] (n) hazardous materials; dangerous goods; explosives; combustibles [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自発的判断による不整合見込み状態[じはつてきはんだんによるふせいごうみこみじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigoumikomijoutai] heuristic-hazard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hazard \Haz"ard\ (h[a^]z"[~e]rd), v. i.
   To try the chance; to encounter risk or danger. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hazard \Haz"ard\, v. t. [imp. & p. p. {Hazarded}; p. pr. & vb.
   n. {Hazarding}.] [Cf. F. hasarder. See {Hazard}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To expose to the operation of chance; to put in danger of
    loss or injury; to venture; to risk.
    [1913 Webster]
 
       Men hazard nothing by a course of evangelical
       obedience.              --John Clarke.
    [1913 Webster]
 
       He hazards his neck to the halter.  --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To venture to incur, or bring on.
    [1913 Webster]
 
       I hazarded the loss of whom I loved. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       They hazard to cut their feet.    --Landor.
 
   Syn: To venture; risk; jeopard; peril; endanger.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hazard \Haz"ard\ (h[a^]z"[~e]rd), n. [F. hasard, Sp. azar an
   unforeseen disaster or accident, an unfortunate card or throw
   at dice, prob. fr. Ar. zahr, z[=a]r, a die, which, with the
   article al the, would give azzahr, azz[=a]r.]
   1. A game of chance played with dice. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. The uncertain result of throwing a die; hence, a
    fortuitous event; chance; accident; casualty.
    [1913 Webster]
 
       I will stand the hazard of the die.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Risk; danger; peril; as, he encountered the enemy at the
    hazard of his reputation and life.
    [1913 Webster]
 
       Men are led on from one stage of life to another in
       a condition of the utmost hazard.   --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   4. (Billiards) Holing a ball, whether the object ball
    (winning hazard) or the player's ball (losing hazard).
    [1913 Webster]
 
   5. Anything that is hazarded or risked, as the stakes in
    gaming. "Your latter hazard." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Golf) Any place into which the ball may not be safely
    played, such as bunkers, furze, water, sand, or other kind
    of bad ground.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Hazard table}, a table on which hazard is played, or any
    game of chance for stakes.
 
   {To run the hazard}, to take the chance or risk.
 
   {to hazard}, at risk; liable to suffer damage or loss.
 
   Syn: Danger; risk; chance. See {Danger}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hazard
   n 1: a source of danger; a possibility of incurring loss or
      misfortune; "drinking alcohol is a health hazard" [syn:
      {hazard}, {jeopardy}, {peril}, {risk}, {endangerment}]
   2: an unknown and unpredictable phenomenon that causes an event
     to result one way rather than another; "bad luck caused his
     downfall"; "we ran into each other by pure chance" [syn:
     {luck}, {fortune}, {chance}, {hazard}]
   3: an obstacle on a golf course
   v 1: put forward, of a guess, in spite of possible refutation;
      "I am guessing that the price of real estate will rise
      again"; "I cannot pretend to say that you are wrong" [syn:
      {guess}, {venture}, {pretend}, {hazard}]
   2: put at risk; "I will stake my good reputation for this" [syn:
     {venture}, {hazard}, {adventure}, {stake}, {jeopardize}]
   3: take a risk in the hope of a favorable outcome; "When you buy
     these stocks you are gambling" [syn: {gamble}, {chance},
     {risk}, {hazard}, {take chances}, {adventure}, {run a risk},
     {take a chance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top