ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endanger

EH0 N D EY1 N JH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endanger-, *endanger*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endanger(vt) ทำให้อยู่ในอันตราย, See also: ทำให้เป็นอันตราย, Syn. hazard, imperil, jeopardize, Ant. preserve;protect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endanger(เอนเดน'เจอ) vt. ทำให้เกิดอันตราย, See also: endangerment n. การทำให้เกิดอันตราย, Syn. imperil

English-Thai: Nontri Dictionary
endanger(vt) ทำให้เป็นภัย, ทำให้เป็นอันตราย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endangered plantพืชใกล้สูญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Endangered plantsพืชใกล้สูญพันธุ์ [TU Subject Heading]
Endangered speciesสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ [TU Subject Heading]
Endangered Speciesสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์, Example: สัตว์ป่าทุกชนิดที่มีจำนวนลดน้อยลงจนอยู่ ในภาวะที่ล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ไป และมักมีถิ่นกำเนิดในอาณาเขตจำกัด [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
endangered(adj) เป็นอันตราย, ถูกคุกคาม
endangered species(n) สัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (ถ้าแปลตรงตัวคือ สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่กำลังอยู่ในอันตราย)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll endanger your friends, try to kill them probably succeed.คุณจะทำให้เพื่อนคุณตกอยู่ในอันตราย และพยายามจะฆ่าเค้า.. ...ซึ่งน่าจะสำเร็จ Resident Evil: Apocalypse (2004)
I am not going to let that woman endanger the lives of my wife and my child!ผมไม่ยอมให้ผู้หญิงคนนั้น ทำให้เมียและลูกของผม ต้องตกอยู่ในอันตรายเด็ดขาด Rogue (2007)
We cannot endanger your life for the sake of a few men!เราไม่สามารถให้ฝ่าบาทอยู่ในอันตรายเพื่อประโยชน์ของคนแค่หยิบมือ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I don't want to endanger other people. I mean...คือ นี่เป็นเส้นทางที่ฉันเลือก Burn After Reading (2008)
And while I appreciate your friendship with Morgan, losing sight of that container endangers many people's best friends.และในขณะที่ฉันกำลังซาบซึ่ง กับมิตรภาพของคุณกับมอร์แกน การละสายตาจากตู้คอนเทนเนอร์นั่น อาจทำให้เพื่อนรักของอีกหลายๆคน ตกอยู่ในอันตรายเช่นกัน Chuck Versus the Best Friend (2009)
Your presence here endangers us.การปรากฎตัวขึ้นที่นี่ของพวกเจ้า ทำให้พวกเราตกอยู่ในอันตราย Defenders of Peace (2009)
Your presence here endangers us.การปรากฎตัวขึ้นที่นี่ของพวกเจ้า ทำให้พวกเราตกอยู่ในอันตราย Jedi Crash (2009)
Up till now, we never realized that what happened in OZ could endanger the lives of real people.จนป่านนี้ เรายังไม่ได้ตระหนักเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน OZ สามารถส่งผลร้ายต่อชีวิตจริงของผู้คนด้วย Summer Wars (2009)
Knowing he would endanger every student in the building.เพราะเขาอาจเป็นอันตราย ต่อนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนั้น Faceless, Nameless (2009)
If news of their betrayal reached the renegades it could indeed endanger their life.ข้าคิดว่าเราควรปิดบังตัวตนคนผู้นี้ฝ่าบาท ถ้าข่าวนี้เป็นจริง มันจะนำอัตรายมาสู่ชีวิตเค้า The Witch's Quickening (2009)
I wont allow you to endanger us further.ฉันไม่อนุญาตให้คุณเสี่ยงต่อเรา มากขึ้น 9 (2009)
We can't let some stupid hippie endanger her baby just 'cause she doesn't want to leave the house.เราปล่อยให้ลูกเธอเป็นอันตรายไม่ได้ แค่เธอไม่อยากออกจากบ้าน Hot & Bothered (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endangerA fund was set up to preserve endangered marine life.
endangerThe free market system is endangered.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[antarāi] (v) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize  FR: mettre en péril
ตกอยู่ในอันตราย[tok yū nai antarāi] (v, exp) EN: endanger  FR: mettre en danger ; menacer d'extinction ; être en danger

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENDANGER EH0 N D EY1 N JH ER0
ENDANGERS EH0 N D EY1 N JH ER0 Z
ENDANGERED EH0 N D EY1 N JH ER0 D
ENDANGERED IH0 N D EY1 N JH ER0 D
ENDANGERING EH0 N D EY1 N JH ER0 IH0 NG
ENDANGERMENT EH0 N D EY1 N JH ER0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endanger (v) ˈɪndˈɛɪnʤər (i1 n d ei1 n jh @ r)
endangers (v) ˈɪndˈɛɪnʤəz (i1 n d ei1 n jh @ z)
endangered (v) ˈɪndˈɛɪnʤəd (i1 n d ei1 n jh @ d)
endangering (v) ˈɪndˈɛɪnʤərɪŋ (i1 n d ei1 n jh @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
濒危[bīn wēi, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ,   /  ] endangered (species); in imminent danger; critically ill #23,471 [Add to Longdo]
濒危物种[bīn wēi wù zhǒng, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ,     /    ] endangered species [Add to Longdo]
频危物种[pín wēi wù zhǒng, ㄆㄧㄣˊ ㄨㄟ ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ,     /    ] endangered species [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
レッドデータブック[reddode-tabukku] (n) Red Data Book (of endangered species) [Add to Longdo]
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) [Add to Longdo]
火中の栗を拾う[かちゅうのくりをひろう, kachuunokuriwohirou] (exp, v5u) (id) (orig. from the fable The Monkey and the Cat by Jean de La Fontaine) to take a risk for someone; to endanger oneself for someone; to gather chestnuts from a fire [Add to Longdo]
危機言語[ききげんご, kikigengo] (n) endangered language [Add to Longdo]
危急[ききゅう, kikyuu] (n) (1) emergency; (2) endangerment (of a species); (P) [Add to Longdo]
脅かす(P);脅やかす(io);劫かす[おびやかす, obiyakasu] (v5s, vt) (1) (See 脅かす・おどかす) to intimidate; to scare; (2) to jeopardize; to endanger; to imperil; (P) [Add to Longdo]
絶滅危機[ぜつめつきき, zetsumetsukiki] (n) endangerment (of a species) [Add to Longdo]
絶滅危険種[ぜつめつきけんしゅ, zetsumetsukikenshu] (n) (See 絶滅危惧種) endangered species [Add to Longdo]
絶滅危惧[ぜつめつきぐ, zetsumetsukigu] (adj-no, n) threatened (species); endangered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endanger \En*dan"ger\, v. t. [imp. & p. p. {Endangered}; p. pr.
   & vb. n. {Endangering}.]
   1. To put to hazard; to bring into danger or peril; to expose
    to loss or injury; as, to endanger life or peace.
    [1913 Webster]
 
       All the other difficulties of his reign only
       exercised without endangering him.  --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To incur the hazard of; to risk. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He that turneth the humors back . . . endangereth
       malign ulcers.            --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endanger
   v 1: pose a threat to; present a danger to; "The pollution is
      endangering the crops" [syn: {endanger}, {jeopardize},
      {jeopardise}, {menace}, {threaten}, {imperil}, {peril}]
   2: put in a dangerous, disadvantageous, or difficult position
     [syn: {queer}, {expose}, {scupper}, {endanger}, {peril}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top