Search result for

endanger

(50 entries)
(0.0307 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endanger-, *endanger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endanger[VT] ทำให้อยู่ในอันตราย, See also: ทำให้เป็นอันตราย, Syn. hazard, imperil, jeopardize, Ant. preserve;protect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endanger(เอนเดน'เจอ) vt. ทำให้เกิดอันตราย, See also: endangerment n. การทำให้เกิดอันตราย, Syn. imperil

English-Thai: Nontri Dictionary
endanger(vt) ทำให้เป็นภัย,ทำให้เป็นอันตราย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endangered plantพืชใกล้สูญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Endangered plantsพืชใกล้สูญพันธุ์ [TU Subject Heading]
Endangered speciesสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ [TU Subject Heading]
Endangered Species สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์
สัตว์ป่าทุกชนิดที่มีจำนวนลดน้อยลงจนอยู่ ในภาวะที่ล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ไป และมักมีถิ่นกำเนิดในอาณาเขตจำกัด [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
endangered (adj) เป็นอันตราย,ถูกคุกคาม
endangered species (n ) สัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (ถ้าแปลตรงตัวคือ สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่กำลังอยู่ในอันตราย)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Charity is for diseases and endangered species.การกุศลมีไว้สำหรับพวกปัญหาสังคมกับพวกอันตราย Chuck in Real Life (2008)
Father will slam us both in chains if he knew I'd endangered you.เสด็จพ่อจะได้สั่งตีตรวนเราทั้งคู่น่ะสิ -ถ้าเขารู้ว่าผมพาคุณไปเจออันตราย The Mark of Nimueh (2008)
We cannot endanger your life for the sake of a few men!เราไม่สามารถให้ฝ่าบาทอยู่ในอันตรายเพื่อประโยชน์ของคนแค่หยิบมือ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
We plan on using it to breed endangered species.เรามีโครงการจะผสมพันธุ์ สายพันธุ์อันตรายบางชนิด Superhero Movie (2008)
-You are endangering us. -We wouldn't be in danger...คุณจะทำให้พวกเราที่เหลือเป็นอันตราย 24: Redemption (2008)
I don't want to endanger other people. I mean...คือ นี่เป็นเส้นทางที่ฉันเลือก Burn After Reading (2008)
Well, we're an endangered species.ก็คงเพราะเราเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้สูญสิ้นมั๊ง Chapter Five 'Exposed' (2009)
That you have perpetually lied to me, brought loaded guns into the home, endangered the lives of our children.คุณหลอกลวงฉันมาตลอดเวลา นำปืนที่พร้องยิงเข้ามาในบ้าน เอาชีวิตลูกๆ เข้าไปเสี่ยง Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Well, there is no one more endangered than the American Caucasian male.ก็ชายอเมริกันผิวขาวถูกคุกคามมากที่สุด A Pretty Girl in a Leotard (2009)
And while I appreciate your friendship with Morgan, losing sight of that container endangers many people's best friends.และในขณะที่ฉันกำลังซาบซึ่ง กับมิตรภาพของคุณกับมอร์แกน การละสายตาจากตู้คอนเทนเนอร์นั่น อาจทำให้เพื่อนรักของอีกหลายๆคน ตกอยู่ในอันตรายเช่นกัน Chuck Versus the Best Friend (2009)
Every cetacean known to man is endangered just by going anywhere near Japan.- พวก OPS - ผมไม่รู้เรื่อง ไม่ใช่ผม The Cove (2009)
We could be endangering their safety.We could be endangering their safety. Did You Hear About the Morgans? (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endangerA fund was set up to preserve endangered marine life.
endangerThe free market system is endangered.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
ตกอยู่ในอันตราย[v. exp.] (tok yū nai antarāi) EN: endanger   FR: mettre en danger ; menacer d'extinction ; être en danger

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDANGER    EH0 N D EY1 N JH ER0
ENDANGERS    EH0 N D EY1 N JH ER0 Z
ENDANGERED    EH0 N D EY1 N JH ER0 D
ENDANGERED    AH0 N D EY1 N JH ER0 D
ENDANGERING    EH0 N D EY1 N JH ER0 IH0 NG
ENDANGERMENT    EH0 N D EY1 N JH ER0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endanger    (v) (i1 n d ei1 n jh @ r)
endangers    (v) (i1 n d ei1 n jh @ z)
endangered    (v) (i1 n d ei1 n jh @ d)
endangering    (v) (i1 n d ei1 n jh @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
レッドデータブック[, reddode-tabukku] (n) Red Data Book (of endangered species) [Add to Longdo]
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) [Add to Longdo]
火中の栗を拾う[かちゅうのくりをひろう, kachuunokuriwohirou] (exp,v5u) (id) (orig. from the fable The Monkey and the Cat by Jean de La Fontaine) to take a risk for someone; to endanger oneself for someone; to gather chestnuts from a fire [Add to Longdo]
危機言語[ききげんご, kikigengo] (n) endangered language [Add to Longdo]
危急[ききゅう, kikyuu] (n) (1) emergency; (2) endangerment (of a species); (P) [Add to Longdo]
脅かす(P);脅やかす(io);劫かす[おびやかす, obiyakasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おどかす) to intimidate; to scare; (2) to jeopardize; to endanger; to imperil; (P) [Add to Longdo]
絶滅危機[ぜつめつきき, zetsumetsukiki] (n) endangerment (of a species) [Add to Longdo]
絶滅危険種[ぜつめつきけんしゅ, zetsumetsukikenshu] (n) (See 絶滅危惧種) endangered species [Add to Longdo]
絶滅危惧[ぜつめつきぐ, zetsumetsukigu] (adj-no,n) threatened (species); endangered [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
濒危[bīn wēi, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ, / ] endangered (species); in imminent danger; critically ill, #23,471 [Add to Longdo]
濒危物种[bīn wēi wù zhǒng, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] endangered species [Add to Longdo]
频危物种[pín wēi wù zhǒng, ㄆㄧㄣˊ ㄨㄟ ˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] endangered species [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endanger \En*dan"ger\, v. t. [imp. & p. p. {Endangered}; p. pr.
   & vb. n. {Endangering}.]
   1. To put to hazard; to bring into danger or peril; to expose
    to loss or injury; as, to endanger life or peace.
    [1913 Webster]
 
       All the other difficulties of his reign only
       exercised without endangering him.  --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To incur the hazard of; to risk. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He that turneth the humors back . . . endangereth
       malign ulcers.            --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endanger
   v 1: pose a threat to; present a danger to; "The pollution is
      endangering the crops" [syn: {endanger}, {jeopardize},
      {jeopardise}, {menace}, {threaten}, {imperil}, {peril}]
   2: put in a dangerous, disadvantageous, or difficult position
     [syn: {queer}, {expose}, {scupper}, {endanger}, {peril}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top