ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endangered

EH0 N D EY1 N JH ER0 D   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endangered-, *endangered*, endanger, endangere
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endangered plantพืชใกล้สูญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Endangered plantsพืชใกล้สูญพันธุ์ [TU Subject Heading]
Endangered speciesสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ [TU Subject Heading]
Endangered Species สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์
สัตว์ป่าทุกชนิดที่มีจำนวนลดน้อยลงจนอยู่ ในภาวะที่ล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ไป และมักมีถิ่นกำเนิดในอาณาเขตจำกัด [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
endangered (adj) เป็นอันตราย,ถูกคุกคาม
endangered species (n ) สัตว์ป่าหรือสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (ถ้าแปลตรงตัวคือ สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่กำลังอยู่ในอันตราย)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He makes a living from rare and endangered species....เขาล่าของป่าและสัตว์หายาก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
You endangered the life of our baby today.คุณทำให้ชีวิตของลูกเราตกอยู่ในอันตราย Listen to the Rain on the Roof (2006)
AM I PINNING AN ENDANGERED SPECIES HERE?นี่ฉันกำลังกลัดอะไร ที่เป็นอันตรายงั้นหรอ? Betty's Wait Problem (2007)
I never knowingly endangered the asset.แต่ฉันก็ไม่เคยปล่อยให้เขาเป็นอันตราย Chuck Versus the Sensei (2008)
Charity is for diseases and endangered species.การกุศลมีไว้สำหรับพวกปัญหาสังคมกับพวกอันตราย Chuck in Real Life (2008)
Father will slam us both in chains if he knew I'd endangered you.เสด็จพ่อจะได้สั่งตีตรวนเราทั้งคู่น่ะสิ -ถ้าเขารู้ว่าผมพาคุณไปเจออันตราย The Mark of Nimueh (2008)
We plan on using it to breed endangered species.เรามีโครงการจะผสมพันธุ์ สายพันธุ์อันตรายบางชนิด Superhero Movie (2008)
Well, we're an endangered species.ก็คงเพราะเราเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้สูญสิ้นมั๊ง Chapter Five 'Exposed' (2009)
That you have perpetually lied to me, brought loaded guns into the home, endangered the lives of our children.คุณหลอกลวงฉันมาตลอดเวลา นำปืนที่พร้องยิงเข้ามาในบ้าน เอาชีวิตลูกๆ เข้าไปเสี่ยง Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Well, there is no one more endangered than the American Caucasian male.ก็ชายอเมริกันผิวขาวถูกคุกคามมากที่สุด A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Every cetacean known to man is endangered just by going anywhere near Japan.- พวก OPS - ผมไม่รู้เรื่อง ไม่ใช่ผม The Cove (2009)
We're an endangered species, Doc.ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยน สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้ Daybreakers (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endangeredA fund was set up to preserve endangered marine life.
endangeredThe free market system is endangered.

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDANGERED EH0 N D EY1 N JH ER0 D
ENDANGERED IH0 N D EY1 N JH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endangered (v) ˈɪndˈɛɪnʤəd (i1 n d ei1 n jh @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
濒危[bīn wēi, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ, / ] endangered (species); in imminent danger; critically ill, #23,471 [Add to Longdo]
濒危物种[bīn wēi wù zhǒng, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] endangered species [Add to Longdo]
频危物种[pín wēi wù zhǒng, ㄆㄧㄣˊ ㄨㄟ ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] endangered species [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gefährdet {adj} | gefährdete Artenendangered | endangered species [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
レッドデータブック[, reddode-tabukku] (n) Red Data Book (of endangered species) [Add to Longdo]
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) [Add to Longdo]
危機言語[ききげんご, kikigengo] (n) endangered language [Add to Longdo]
絶滅危険種[ぜつめつきけんしゅ, zetsumetsukikenshu] (n) (See 絶滅危惧種) endangered species [Add to Longdo]
絶滅危惧[ぜつめつきぐ, zetsumetsukigu] (adj-no,n) threatened (species); endangered [Add to Longdo]
絶滅危惧種[ぜつめつきぐしゅ, zetsumetsukigushu] (n) endangered species [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endanger \En*dan"ger\, v. t. [imp. & p. p. {Endangered}; p. pr.
   & vb. n. {Endangering}.]
   1. To put to hazard; to bring into danger or peril; to expose
    to loss or injury; as, to endanger life or peace.
    [1913 Webster]
 
       All the other difficulties of his reign only
       exercised without endangering him.  --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To incur the hazard of; to risk. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He that turneth the humors back . . . endangereth
       malign ulcers.            --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 endangered \en*dan"gered\, a.
   1. Being in a condition or situation where life or serious
    harm is possible; in danger; at risk.
    [PJC]
 
   2. Small in numbers, with significant possibility of
    extinction; -- of species.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endangered
   adj 1: (of flora or fauna) in imminent danger of extinction; "an
       endangered species"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top