ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imperil

IH2 M P EH1 R AH0 L   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imperil-, *imperil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imperil[VT] ทำให้ตกอยู่ในอันตราย, See also: ทำให้เป็นอันตราย, Syn. endanger, hazard, jeopardize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imperil(อิมเพอ' ริล) vt. เป็นอันตรายต่อ, ทำให้เกิดอันตราย, เป็นภัยต่อ., See also: imperilment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
imperil(vt) ทำให้อยู่ในอันตราย,เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You imperil the dream, Sister, by refusing to face your own failures.คุณทำความฝันให้ตกอยู่ในอันตรายนะ ซิสเตอร์ ด้วยการปฏิเสธที่จะเผชิญหน้า กับความผิดพลาดของตัวเอง I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
Three hundred million years later we humans are burning most of that coal to power and imperil our civilization.300 ล้านปีต่อมา มนุษย์เรามีการเผาไหม้ ถ่านหินส่วนใหญ่ที่มีอำนาจ และเป็นอันตราย ต่ออารยธรรมของเรา Standing Up in the Milky Way (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPERIL IH2 M P EH1 R AH0 L
IMPERILS IH2 M P EH1 R AH0 L Z
IMPERILED IH2 M P EH1 R AH0 L D
IMPERILING IH2 M P EH1 R AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imperil (v) ˈɪmpˈɛrəl (i1 m p e1 r @ l)
imperils (v) ˈɪmpˈɛrəlz (i1 m p e1 r @ l z)
imperilled (v) ˈɪmpˈɛrəld (i1 m p e1 r @ l d)
imperilling (v) ˈɪmpˈɛrəlɪŋ (i1 m p e1 r @ l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
脅かす(P);脅やかす(io);劫かす[おびやかす, obiyakasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おどかす) to intimidate; to scare; (2) to jeopardize; to endanger; to imperil; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imperil \Im*per"il\, v. t. [imp. & p. p. {Imperiled}or
   {Imperilled}; p. pr. & vb. n. {Imperiling} or {Imperilling}.]
   To bring into peril; to endanger.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imperil
   v 1: pose a threat to; present a danger to; "The pollution is
      endangering the crops" [syn: {endanger}, {jeopardize},
      {jeopardise}, {menace}, {threaten}, {imperil}, {peril}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top